Brassband Spijkerpakkenband wint Gouden Turf 2017

Willem de Vent, Brassband Spijkerpakkenband

PERSBERICHT

DE SKANS, GORREDIJK
De muzikanten van Brassband De Spijkerpakkenband hebben de 9e jaarlijkse publieksprijs gewonnen.

Buuf en Buuf (Gorredijk) is geëindigd op de 2e plaats.
De derde prijs ging naar Sportvereniging Langezwaag.

De aftrap van de middag werd gedaan door fractievoorzitter Johan Sieswerda van GroenLinks-OpsterLanders. Zijn nieuwjaarstoespraak droeg de titel: Vrijwilligerswerk, constant en veranderlijk door de eeuwen heen. Na korte interviews met de 12 genomineerde vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Opsterland werd in De Skâns de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. De felbegeerde wisseltrofee, De Turfsteker, werd traditioneel uitgereikt door de vorige winnaar: de Oliebollenloop uit Gorredijk.

Willem de Vent was buitengewoon blij met het winnen van de hoofdprijs:
“Te gek. Wij zetten de wisseltrofee niet in de kast maar op de bekerkast!”

Totaal aantal stemmen: 1741. Aantal deelnemende organisaties: 12.
De top 3:
1. Brassband Spijkerpakkenband Oliebollenloop, Gorredijk – 415
2. Buuf en Buuf, Gorredijk – 218
3. Sportvereniging Langezwaag – 182

De Gouden Turf is een initiatief van GROENLINKS-OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te brengen in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving. Het publiek nomineert de organisaties in oktober en bepaalt in december via een stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad Sa! stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor het overzicht van de genomineerden.


De deelnemende vrijwilligersorganisaties uit Opsterland (in alfabetische volgorde):

Advertenties

OpsterLanders stemt VOOR behoud (renovatie) van de huidige Skâns in Gorredijk

 

kunstwerk de Levende Ent - Gorredijk

Gorredijk – cultureel centrum De Skâns

Bijdrage raadslid Johan Sieswerda, fractievoorzitter OpsterLanders:

In 2010 ben ik beëdigd als raadslid. Kort daarna mocht ik stemmen over de toekomst van Gorredijk. Het duurde een aantal jaren tot het raadsbesluit van november 2015, gevolgd door de moties vorige zomer. Een agendapunt overigens geagendeerd door FNP, BAS en OpsterLanders. En vanavond het raadsvoorstel. Tussendoor werd Nederland getroffen door een diepe en langdurige economische recessie.

In 2015 heeft OpsterLanders gekozen voor renovatie van De Skâns. Nu ligt er een keuze uit 4 scenario’s voor de geplande nieuwe MFA Gorredijk. De afgelopen tijd was voor mij de hamvraag: heeft afgelopen twee jaar nieuwe inzichten opgeleverd om van standpunt te doen veranderen? Ben ik voldoende overtuigd van de naar voren gebrachte argumenten voor de voorkeursscenario 1A in dit raadsvoorstel?

Voorzitter, bij fractie OpsterLanders ligt het dilemma niet bij Kortezwaag. Ook niet bij het basisonderwijs van De Flambou en Trimbeets. De nieuwbouw hiervan moet uit de startblokken volgens de gemaakte afspraken. Belofte maakt schuld. Opsterland moet een betrouwbare overheid zijn. Hetzelfde geldt voor de aangepaste plannen van de Burgemeester Harmsma School (BHS).

Eén of meerdere componenten losknippen uit de package deal is volgens mijn fractie onvermijdelijk in dit grote, complexe miljoenenproject. Vooral het losknippen van de aanbesteding en uitvoering van De Skâns.

Vergeleken met het eerdere voorstel uit 2015 concludeer ik dat er weinig meer over is van de voorspelde synergie en daaruit voortvloeiende voordelen voor het nieuwbouwproject zoals besparing in de bouwkosten.

Terug naar De Skâns: daar ligt voor OpsterLanders de grote bottleneck. Ik ben het laatste jaar in De Skâns geweest voor diverse activiteiten. Tryater voorstellingen, tryout van brassband Spijkerpakkenband, ledenvergadering van verenigingen, na afloop borrelen in het café. Op 20 januari de bekendmaking van de winnaar van De Gouden Turf, voorzitter, om wat sluikreclame te maken voor vrijwilligerswerk.

Voorzitter. De huidige Skâns staat op een gunstige locatie in het centrum van Gorredijk. Een gezellige en levendige accommodatie, met een indrukwekkende theaterzaal. Ik ben bang dat door verplaatsing de cultuurkwaliteit vermindert, zodat bezoekers zullen uitwijken naar Drachten en Heerenveen OF helemaal niet meer zullen komen. Naast het feit dat het sterke huiskamergevoel van de huidige Skâns zich niet gemakkelijk laat verplanten, wat terug te vinden is in het bange voorgevoel van 1400 verontruste Gordyksters die hun handtekening hebben gezet onder de petitie van Luit Beenen. Wat op duidt dat er onvoldoende draagvlak is uit het dorp. Voorzitter. Het kloppende hart van Gorredijk krijgt een harde optater. Dat is de verwachting van mijn fractie.

Een aantal kanttekeningen wil ik plaatsen bij dit raadsvoorstel:

 • Renovatie. De levensduur zou 20 jaar zijn. Waarom niet 25 jaar? Dit werd mij niet duidelijk uit de stukken die ter inzage lagen.
 • De exploitatie. Dit vinden wij evenzo belangrijk als het gevraagde investeringsbedrag: onduidelijk en gebaseerd op aannames. Ik blijf het hinderlijk en jammer vinden dat belangrijke stukken beperkt toegankelijk zijn; ter inzage liggen voor raadsleden.
 • In mei onaangenaam verrast door financiële tegenvallers. Bij de beantwoording van de technische vragen van de VVD bleek weer onkosten te zijn voor die buiten schot waren gebleven. Voor Kortezwaag. Wat komt de volgende keer bovendrijven wat over het hoofd is gezien? Het prijskaartje moet kloppen! Noodzakelijk voor de gemeenteraad om een goed afgewogen eindoordeel te komen.
 • Onzekerheden en risico’s. Zoals de aanbesteding. Niet duidelijk of dit Europees of nationaal moet. En wat te zeggen van de oplopende kosten door de aantrekkende economie?
 • Informatievoorziening en communicatie in het algemeen, los van de politieke keuze voor de scenario’s. Het gaat hier om een belangrijk project voor de toekomst van Gorredijk. Veel gemeenschapsgeld is hiermee gemoeid.
  Mijn buurman Dhr. Weening van de ChristenUnie en ik hebben in de vorige vergadering aangegeven dat de twee raadsfracties sterke behoefte hebben vinger aan de pols te willen houden door middel van tussenrapportages met smart geformuleerde informatie zoals wij dit gewend waren met het Polderhoofdkanaal.
  Ik dien hiertoe een MOTIE (pdf) in namens 5 fracties: ChristenUnie, CDA, OB, PvdA en OpsterLanders.
  Hierbij aangegeven dat dit niet dezelfde motie is als de zogeheten treurnismotie van vorig jaar van OpsterLanders. De omstandigheden zijn totaal anders. Toen ging het om het tekortschieten van de informatieplicht door B&W. Deze motie dient ter ondersteuning en versterking van het proces.

Nogmaals.
De bats in de grond voor het basisonderwijs.
Begin met vervangende nieuwbouw van het theoriedeel van de BHS. Tegen scenario 1A in dit voorstel. OpsterLanders is en blijft voor renovatie van De Skâns, consistent aan stemgedrag uit 2015 en de motie uit juli 2017. Ik wil mijn bijdrage afsluiten met de wijze woorden: Wees wijs met De Skâns!

Schriftelijke vragen over betere toegankelijkheid in gemeente

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Betere toegankelijkheid van gemeente Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 22 december 2017

Inleiding:

Het aantal brievenbussen wordt verminderd door Post.NL.
Dit komt doordat er minder post wordt verstuurd.
Fractie OpsterLanders heeft op zich geen moeite met deze ontwikkeling die toch niet is tegen te houden mits de overgebleven brievenbussen als basisvoorziening in de dorpen toegankelijk blijven voor iedereen.

Ik krijg echter signalen uit de dorpen dat deze commerciële keuze heeft geleid dat sommige overgebleven brievenbussen slecht toegankelijk zijn voor rolstoelgebonden mensen. Zoals in Bakkeveen. Hier stonden twee bussen. Nu is er 1 over, te hoog geplaatst voor rolstoelgebruikers.

Verder. Qbuzz heeft bushaltes in Opsterland verhoogd.
De website van de gemeente zou meer toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Ook hierover heeft fractie OpsterLanders een aantal vragen aan het college van B&W.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Bent u betrokken geweest bij de besluitvorming van Post.NL om brievenbussen in de dorpen op te heffen? Zo ja, welke rol heeft de gemeente gespeeld? Samen de plaatselijke belangen en werkgroep Toegankelijkheid Opsterland? Bent u het met mij eens dat er minimaal 1 brievenbus in elk dorp blijft als basisvoorziening?
 2. Kan de gemeente garanderen dat de overgebleven brievenbussen toegankelijk zijn voor iedereen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoeveel bushaltes zijn er nu in Opsterland verhoogd?
  Welke niet en hoe wordt dit alsnog opgelost?
 4. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.
  In hoeverre is de gemeentelijke website toegankelijk voor mensen met een beperking?
  Een Europese richtlijn uit 2016 verplicht lidstaten om digitale toegankelijkheid op te nemen in nationale wetgeving. In Nederland zal die wetgeving in 2018 van kracht gaan.
  Voldoet Opsterland in 2018 aan deze verplichting?
 5. Wordt de toegankelijkheid van stembureaus in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vooraf grondig gecheckt?

Download:

footer OL 2014

Johan Sieswerda – Raadslid in Beeld

Zie website Gemeente Opsterland:
https://www.opsterland.nl/gemeenteraad/Raadsnieuws/Raadslid_in_Beeld_Johan_Sieswerda

Wie is Johan Sieswerda?
Ik ben geboren in 1965. Ik woon sinds 2002 in Bakkeveen en zit vanaf 2010 in de gemeenteraad voor OpsterLanders. Na Havo en VWO op het Drachtster Lyceum in militaire dienst. Vervolgens naar Leiden om geschiedenis te studeren aan de universiteit. Met succes. Afgestudeerd op een onderwerp uit de Amerikaanse geschiedenis: opkomst en ondergang van een derde partij onder leiding van onberekenbare rechts-populisten.

Werk
Werkzaam ben ik jarenlang geweest bij Castel/@Home [tegenwoordig: Ziggo]. Als beheerder en coördinator van websites om de komst van internet via de kabel te promoten voor de zakelijke en consumentenmarkt. Vervolgens: freelance tekstschrijver.

Vrije tijd
Buiten ben ik te vinden in mijn ‘eetbare’ tuin, op de fiets /mountainbike of op de tennisbaan. Binnen verricht ik o.a. historisch onderzoek en het beheer van de website over mijn vaders geboortedorp, over geschiedenis van het Friese dorpje Pingjum: www.pingjumgeschiedenis.wordpress.com. In 2000 online gezet. Drietalig. Tige grutsk fansels bin ik op ‘e Fryske oersetting.

Hoe lang politiek actief?
Meer dan 30 jaar. In het begin ondersteunend op de achtergrond. Van 2003 t/m 2007 Statenlid. Toen even lokaal actief geweest als voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Waarom in de gemeentepolitiek?
Door de omstreden geplande hoogbouw van een appartementencomplex. In 2010. Tegen de zin in van 90 procent van Bakkeveen! Dat was voor mij de directe aanleiding om de gemeenteraad in te gaan. Om de politiek te verbeteren en te veranderen; door bijvoorbeeld redelijke lossingen proberen aan te dragen.

Wat wil je bereiken?
Ik strijd voor een eerlijke en fatsoenlijke politiek. Ik wil dat Opsterland meer gebruik maakt van de deskundigheid in de dorpen en waardering heeft voor het onmisbare cement van de samenleving: vrijwilligerswerk. Daarnaast meer inzet voor de minima en de moderne werkende armen (zzp’ers) en een hogere prioriteit voor duurzaamheid in onze groene gemeente.

Politiek in Opsterland weigert bemiddeling in conflict

Polderhoofdkanaal

Nij Beets – Polderhoofdkanaal

De motie over mediation in Polderhoofdkanaal-conflict (klik hier voor de motie, pdf) wordt niet gesteund door het college van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad. Dit is vanavond gebleken tijdens de raadsvergadering. VVD en OpsterLanders willen een ultieme poging via bemiddeling om de gang naar de rechter te voorkomen. Dit voorkomt onnodige hogere juridische en ambtelijke kosten, aanhoudende onzekerheid voor het dorp Nij Beets en mogelijke imagoschade voor Opsterland. Daarnaast schuift het gemeentebestuur Opsterland de verantwoordelijkheid door naar de provincie: Gedeputeerde Staten is nu zelf aan zet.

PvdA wil geen echte mediation
In een woordenwisseling met OpsterLanders tijdens de raadsvergadering werd gauw duidelijk dat de PvdA geen serieuze voorstander is van bemiddeling. Er zou een voorgesprek moeten plaatsvinden met de bezwaarmakers. Welnu, de realiteit is snoeihard: vrijblijvende gesprekken hebben tot nu toe niet geleid tot een positieve eindresultaat. Verder zouden de bezwaarmakers als voorwaarde hun juridische beroep moeten intrekken, aldus PvdA fractievoorzitter Roel Vogelzang. Dit is de wereld helemaal op z’n kop zetten: oftewel, een gesprek orkestreren met een pistool op tafel? De indieners willen juist dit soort dreigementen van tafel hebben: er moet onvoorwaardelijke mediation komen, transparant en in het volste vertrouwen met een helder omschreven opdracht.

Gemeente Opsterland doet aan verstoppertje
Het college van B&W wil niets meer weten over dit dossier. De druk is gemakshalve neergelegd bij de provincie, bij gedeputeerde Johannes Kramer. VVD en OpsterLanders willen dat gemeente Opsterland EN provincie Fryslân hun verantwoordelijkheid nemen. Beide overheden zijn betrokken geweest bij uitvoering van de natuurcompensatie. Beide hebben belang bij een goed afgerond project. Samen uit, samen thuis.

Vervolg
Voorkomen van peperdure escalatie is beter dan blussen. Dat is inzet van de indieners van de motie. Niet geschoten is altijd mis. Opsterland ondermijnt bewust een uiterste poging om tot een oplossing te komen in het conflict. Het college van B&W inclusief de meerderheid van de gemeenteraad. Dit is een duidelijke uitkomst van het debat van vanavond. Een duidelijk politiek signaal a.g.v. de mediation-motie.