OpsterLanders stelt vragen over handhaving en integriteit

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Handhaving vergunning Loksleane in Wijnjewoude
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 21 februari 2018

Inleiding:Wapen van gemeente Opsterland

De gemeenteraad is door het college van B&W op de hoogte gesteld van de omgevingsvergunning aan de Loksleane in Wijnjewoude. De Leeuwarder Courant heeft in de afgelopen dagen hierover bericht. N.a.v. hiervan heeft fractie OpsterLanders enkele vragen, aangezien er geen zonnepanelen op het dak liggen en vraagtekens zijn geplaatst over wel/geen handhaving door de gemeente. Verder n.a.v. ingediende schriftelijke vragen door de PvdA (19 februari 2018).
Integriteitskwestie? De indiener van de omgevingsvergunning is huidig raadslid Hans de Jong (Opsterlands Belang).

Vragen aan het college van B&W Opsterland:

 1. In vraag 5 refereert de PvdA naar het Jaarverslag 2017 VTH.
  Bij fractie OpsterLanders rijst eveneens de vraag wat het verschil is tussen een eerste visuele controle en de eindcontrole op Loksleane 3 te Wijnjewoude.In het jaarverslag staat dat in 2017 een eindcontrole is geweest op alle gebouwen in Opsterland.
  Zelf geeft u aan dat er nog geen formele eindcontrole is geweest op dit adres in Wijnjewoude.
  Bij onze fractie komt dit namelijk tegenstrijdig over.

  1. Hoe verklaart u dit verschil tussen de twee beweringen?
  2. Het rapport Berenschot heeft in de vorige integriteitszaak buitengewoon veel interessante informatie verschaft over de rol van de ambtenaren, het management en B&W.
   In het kader van de openheid en transparantie:
   Kunt u de gemeenteraad inzage verschaffen in alle correspondentie tussen ambtenaren en met het management in 2017 m.b.t. deze omgevingsvergunning?
  3. U bent afgeweken van het advies van Hûs en Hiem.
   Wat is precies de inhoudelijke argumentatie hiervoor om af te wijken?
   Wat betekent dit in Opsterland voor mensen die zonnepanelen op het plat dak willen hebben en de bestuurlijke ambities op duurzame energie?

Download:
Schriftelijke vragen: Handhaving vergunning en integriteit (pdf)


footer OL 2014

Meerderheid gemeenteraad Opsterland steunt motie ‘Eerlijk Kinderpardon’

De motie – het initiatief van raadsfracties OpsterLanders en ChristenUnie – is gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Uitslag van de stemming: 11 voor, 6 tegen.
VOOR: OpsterLanders, ChristenUnie, PvdA, CDA, D66 en FNP
TEGEN: Opsterlands Belang en VVD

Indieners:: OpsterLanders, ChristenUnie, PvdA, CDA, D66 en FNP
Download: MOTIE – Eerlijk Kinderpardon (pdf)


Friesch Dagblad, pagina 18

Kinderpardon: Opsterland wil regels versoepeld zien

Beetsterzwaag | De gemeente Opsterland gaat de regering verzoeken de regels rond het kinderpardon te versoepelen. Een motie van OpsterLanders en het ChristenUnie werd gisteravond met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de VVD en Opsterlands Belang steunden de motie niet. Opsterlands Belang – de grootste fractie in de raad – wilde de motie alleen steunen als daar ook in kwam te staan dat de procedures moeten worden verkort. Daarvoor was geen meerderheid.


De Woudklank

http://www.dewoudklank.nl/nieuws/88972/opsterland-wil-een-eerlijker-kinderpardon/

Logo van GroenLinks-OpsterLanders

Motie OpsterLanders en ChristenUnie: Eerlijk Kinderpardon

Raadsfracties OpsterLanders en ChristenUnie willen een eerlijk Kinderpardon

BEETSTERZWAAG – Vanavond dienen OpsterLanders en ChristenUnie de motie ‘Eerlijk Kinderpardon’ in, mede gesteund door de fracties van PvdA en CDA. De motie is een oproep (via college van B&W Opsterland) aan de politiek in Den Haag om de regels en voorwaarden rond het Kinderpardon eerlijker en soepeler te hanteren.

Kinderen die op hun achttiende langer dan 5 jaar in Nederland waren, komen in aanmerking voor het Kinderpardon/Bernepardon, mits ze voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden. De regels worden nu zo strikt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog in aanmerking komt voor een Kinderpardon. Uitzetting is een schending van de rechten van het kind en betekent vaak veel onrust en commotie in de lokale gemeenschap zoals de buurt, scholen en verenigingen.

De oproep in deze motie aan de politiek in Den Haag ligt in het verlengde van de kritiek van de nationale Kinderombudsvrouw en de internationale organisatie Defence for Children op het Kinderpardon: de extra voorwaarden zijn te streng en schadelijk voor de ontwikkeling van het kind. Versoepeling van de voorwaarden is mogelijk met betrekking tot het meewerkcriterium en overheids- in plaats van rijks toezicht (zie concreet voorbeeld in de toelichting op de motie).

De motie

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Opsterland

constaterende dat:

 • het meewerkcriterium van het Kinderpardon momenteel zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog in aanmerking komt voor een Kinderpardon;
 • voor ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen uitzetting dreigt naar een land waarvan ze veelal de taal niet eens beheersen;
 • binnen veel gemeenten brede steun leeft om in de gemeenschap gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven, hier te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen hier in Nederland ligt;

overwegende dat:

 • het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;

Verzoeken het college om:

bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon

Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Gerrit Weening, raadslid ChristenUnie

Download: MOTIE – Eerlijk Kinderpardon (pdf)

Opsterland moet KERNAFVALVRIJ !

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Betere toegankelijkheid van gemeente Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 12 februari 2018

Toelichting:

Vandaag stond verontrustend nieuws in de Leeuwarder Courant, dat Friesland in beeld blijft voor ondergrondse opslag van kernafval. Dit valt op te maken uit twee rapporten van het Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA), die vorige maand naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In Friesland gaat het om de aardlaag Boomse Klei. Voor Opsterland was in het verleden Terwispel en omgeving in beeld voor opslag van kernafval:

Drie jaar geleden concludeerden onderzoekers van TNO al dat de Boomse Klei op vier plekken onder Zuid-Friesland vermoedelijk de geschikte diepte en dikte heeft. De kleilaag is onder Terwispel blijkens onderzoek aan boorkernen van oude gasboringen het meest homogeen, het minst zandig en het minst waterdoorlatend.

Let wel:

 • Kernafval afkomstig van kernenergiecentrales is voor meerdere eeuwen tot millennia radioactief.
 • Met de eindberging van kernafval, afkomstig van kernenergiecentrales, in de diepe ondergrond is nog veel onduidelijkheid over de risico’s op korte termijn.
 • Het niet innemen van een standpunt door de gemeente Opsterland inzake van opslag van kernenergie kan onzekerheid met zich meebrengen voor de burgers.

Vragen aan het college van B&W:

 1. Wat is momenteel het standpunt van het college van B&W over mogelijke opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente Opsterland?
 2. Zijn hierover diepgaande gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke bewindslieden in Den Haag?
 3. Bent u het met fractie OpsterLanders eens dat nauwe samenwerking met andere Friese gemeenten tegen opslag van kernafval een sterkere positie veroorzaakt ten opzichte van het Ministerie van Economische Zaken?
  Is dit onderwerp al in overleg geweest in VFG (Vereniging Friese Gemeenten) en in VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) verband? Zo ja, wanneer en wat zijn de uitkomsten hiervan?
 4. Bent u bereid een brief te sturen naar het Ministerie van Economische Zaken, om uit te spreken dat Opsterland geen opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente Opsterland zal toestaan?

Download: MOTIE OpsterLanders – Opsterland kernafvalvrij (2014)

Vijf jaar geleden: Opsterlandse koningsconnectie Willem Alexander en Johan Sieswerda

Wie is wie? Zoek de verschillen (en overeenkomsten). De ene wordt op 30 april gekroond, de andere weet van de prins geen kwaad. De ene is van Oranje, de andere draagt soms oranje. Dit buitengewone raadsel is onthuld in De Woudklank van 14 februari. Met een groepsfoto uit de oude doos.

DE OPSTERLANDSE KONINGSCONNECTIE | WILLEM ALEXANDER EN JOHAN SIESWERDA


In het midden Willem Alexander,
links vooraan Johan Sieswerda

BAKKEVEEN – De een is voorbestemd, de ander moet stemmen vergaren – zo gaat dat in de Nederlandse parlementaire monarchie. Willem-Alexander en Johan Sieswerda van OpsterLanders studeerden wel gelijktijdig geschiedenis in Leiden.

Tussen de foto’s op het dressoir bij de ouders van Johan Sieswerda staat een vergeelde prent van een clubje studenten: de jaargroep 1988. Op bezoek bij opa en oma wijst het vijftienjarig nichtje van Sieswerda naar een van de jongens: ‘Daar bij oom Johan, dat is toch Willem-Alexander?’. Het is hem. Als eerstejaars student zat gemeenteraadslid Sieswerda met de toekomstige koning in een werkgroepje geschiedenis. Nu de heisa rond de troonswisseling losbarst, komen de herinneringen weer bij hem boven.

Als twee druppels water

‘Je zou het nu niet meer zeggen, maar toen leken we nogal op elkaar. Of ik soms de kroonprins was, kreeg ik vaak te horen.’ Dat vond Sieswerda niet vervelend, want zijn studiejaar kende niet voor niets een opvallende toename van vrouwelijke studenten.

Ook een journaliste van weekblad de Haagse Post, op reportage over het studentenleven van de prins, meent Willem-Alexander te herkennen tussen studenten die zich verdringen voor een cijferlijst in de hal van het universiteitsgebouw. ‘In de hoek bij het secretariaat staat een lange jongen met de jukbeenderen van Claus en de mond van Beatrix. Hij draagt een vaal, blauwwit gestreept T-shirt en vuil geworden sportschoenen. Iemand zegt iets tegen hem en hij lacht. Een bleke, bescheiden jongen. Als twee druppels water.’

Het is echter de jonge Sieswerda, niet de kroonprins. Die komt even later luidruchtig de hal binnen, op schoenen van krokodillenleer. De journaliste ziet haar vergissing in.

Winegums

Willem-Alexander was geen opvallende student, aldus Sieswerda. De prins verzuimde nogal eens vanwege ‘Koninklijke besognes’, maar naar afspraak bleef dergelijke informatie binnen de muren van de universiteit. ‘Verder deed hij gewoon mee in de werkgroep. We zaten daar met zijn elven met onze mentor Gerard Meijer. Ik bracht altijd een zak winegums mee van V&D en dan graaide hij ook gretig mee.’

Het enige verschil met de medestudenten bestond eigenlijk uit de twee mannen met zonnebrillen die steevast discreet bij de koffieautomaat bleven wachten tot de colleges voorbij waren. Sieswerda vermoedt dan ook dat de antecedenten van hem en zijn jaargenoten vooraf zijn onderzocht door de toenmalige veiligheidsdienst BVD, al ging dat buiten hun medeweten om. ‘Bij mij zullen ze snel klaar zijn geweest, ik was al gescreend. Ik had net mijn dienstplicht erop zitten bij de militaire inlichtingendienst.’

Uit het oog verloren

Na hun gezamenlijke propedeusejaar verloor Sieswerda de kroonprins uit het oog, zij kozen voor verschillende studierichtingen. Willem-Alexander studeerde uiteindelijk af op de betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk in NAVO-verband. De scriptie van Sieswerda ging over het politiek populisme tijdens de crisis van de jaren dertig in de Verenigde Staten.

Zie ook artikel in De Woudklank:
http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/15248/de-opsterlandse-koningsconnectie-w-a-en-sieswerda-ooit-als-twee-druppels-water/