Archief | wethouder Wietse Kooistra RSS for this section

Schriftelijke vragen over kapbeleid oude lanen in Opsterland

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Voortgang kapbeleid oude lanen in Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 24 september 2017

Oude lanen Opsterland – Bakkeveen

Inleiding:

Het kapbeleid rond de oude lanen in Opsterland heb ik in het verleden geagendeerd. Tijdens de raadsvergadering heeft de meerderheid aangegeven dat het voornemen dit kapbeleid op te willen schorten door beter onderzoek te verrichten en de natuurverenigingen in Opsterland er bij te betrekken.

Op de website van Bakkeveen staat sinds vorige week een bericht dat de gemeente overgaat tot massale kap van oude eiken en beuken. Zie:

https://www.bakkeveen.nl/2017/09/massale-kap-van-oude-eigen-en-beuken/

Dit zorgt voor grote onrust in het dorp en op social media.
Zo gaan er geluiden op om een handtekeningenactie te beginnen.

Vandaar de volgende vragen van fractie OpsterLanders aan het college B&W:

 1. Wat is de laatste stand van zaken m.b.t. de oude lanen in de gemeente Opsterland?
 2. Ecologisch onderzoek is uitgevoerd. Er zou ook een onderzoek plaatsvinden naar de cultuurhistorische waarde van de oude lanen.
  Is dit onderzoek al uitgevoerd? Zo ja, wanneer is dit gestart en wanneer is dit afgerond? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe worden de natuurverenigingen betrokken in dit proces?
 4. Wanneer keert dit onderwerp terug naar de raad (informatie, agendering, besluitvorming)?

Download:
Schriftelijke vragen: Kapbeleid oude lanen in Opsterland (pdf)

footer OL 2014

Advertenties

Schriftelijke vragen van fractie OpsterLanders aan Berenschot

Berenschot heeft het rapport over de integriteit in Opsterland op 14 maart 2016 gepresenteerd in de raadszaal. De bevindingen en conclusies waren onthullend en erg schokkend: over de geconstateerde belangenverstrengeling en de verboden handelingen van raadslid en ex-fractievoorzitter Sikke Marinus van collegepartij Opsterlands Belang via zijn betrokkenheid bij zorgbedrijf Springth, een falende ambtelijk topmanagement en over de omstreden handelswijze van het college van B&W in deze integriteitskwestie. Zie: rapport Berenschot (pdf).

Op dinsdag 29 maart (om 19.30 uur) vindt de inhoudelijke behandeling plaats van dit rapport. Voorafgaande aan deze raadsvergadering zijn de fracties in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen aan de onderzoekers Dhr. Ronald van der Mark en Dhr. Laurens Vellekoop van Berenschot. Hier zijn de schriftelijke vragen van fractie OpsterLanders:

 1. Op pagina 6 en 10 van het rapport helemaal onderaan staat in de voetnoot, dat de lezingen van de twee ambtenaren niet kan worden getoetst omdat omdat de 3e ambtenaar op verlof is.
  Is deze 3e ambtenaar inmiddels al geraadpleegd? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten?
 2. Pagina 18: het kennismakingsbezoek – géén officieel werkbezoek – burgemeester in juni 2015 aan Sikke Marinus in Nij Beets.
  Op wiens initiatief is dit bezoek georganiseerd?
 3. Pagina 20: op 12 augustus 2015 nodigt Dhr. Marinus ambtenaren via een mailtje namens zorgbedrijf Springth uit voor een etentje. Medio augustus besluit de teamleider in overleg met een collega niet in te gaan op de uitnodiging.
  Waarom is destijds besloten niet in te gaan op de uitnodiging van Marinus / Springth?
  Er wordt ook melding gedaan bij de gemeentesecretaris.
  Wanneer is de burgemeester op de hoogte van dit incident?
 4. Pagina 21: op 20 augustus vindt een telefoongesprek plaats tussen de burgemeester en Dhr. Marinus, over een gesprek met de griffier over de relatie tussen Marinus en Springth.
  Wat is de directe aanleiding geweest om dit gesprek ineens te plannen?
 5. Pagina 22: in december 2015 zal een tussenevaluatie plaatsvinden om te bepalen of de pilot van Springth succesvol is en definitief zal worden.
  Is deze tussenevaluatie geweest? Zo ja, wanneer? En wat is het eindresultaat? Is de negatieve berichtgeving in de Leeuwarder Courant toen door de gemeente meegenomen in de (tussen)beoordeling? Is de pilot definitief geworden?
 6. Mijn fractie zou willen pleiten voor een klokkeluidersregeling in de gemeente Opsterland n.a.v. deze integriteitskwestie en een eerdere bijna vergelijkbare integriteitskwestie uit 2013. Zo’n regeling is niet opgenomen in de aanbevelingen.
  Kunt u in grote lijnen aangeven waaruit in de regel een gemeentelijke klokkeluidersregeling bestaat?
 7. Op 15 september 2015 stemt B&W in met de conceptovereenkomst van de Springth-pilot.
  Is tijdens uw interviews met de leden van B&W aangegeven hoe de stemverhoudingen waren binnen het college t.a.v. dit besluit? Was dit een unaniem besluit van B&W? In het algemeen: wanneer is het onderwerp belangenverstrengeling in relatie tot de zorgverlening door Springth in een collegevergadering voor het eerst aan de orde gekomen en op wiens initiatief?
 8. In december 2015 / januari 2016 ging het gerucht over de aanwezigheid van een brief afkomstig van een anonieme bron uit het gemeentehuis, over vroegtijdige klachten over de bemoeienissen in het gemeentehuis door raadslid en toenmalige fractievoorzitter van Opsterlands Belang, Dhr. Marinus.
  Is deze brief tijdens of na het onderzoek van Berenschot al boven water gekomen?

footer OL 2014

Rapport Berenschot bikkelhard over college van B&W en belangenverstrengeling Marinus-Springth

Eerste reactie van OpsterLanders n.a.v. rapport Berenschot
14 maart 2016

Het integriteitsrapport is vanavond gepresenteerd in de raadszaal onder grote belangstelling van de aanwezige pers en het publiek.
Download: Rapport Berenschot (pdf)

Burgemeester Van Selm:
De inleiding van burgemeester Van Selm was een uitleg over het doel van het onafhankelijke onderzoek: (1) een reconstructie van de integriteitskwestie zorgbedrijf Springth uit Nij Beets en raadslid Sikke Marinus van Opsterlands Belang en (2) analyse en oplossingen voor een effectief integriteitsbeleid in de gemeente Opsterland. Het woord werd toen gegeven aan de twee onderzoekers van adviesbureau Berenschot.

Berenschot:
De bijdrage van de onderzoekers van Berenschot bestond uit de opzet van het onderzoek, bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor de komende tijd. De bevindingen en conclusies waren snoeihard over de handelswijze met name raadslid Sikke Marinus, wethouder Kooistra en de top van de ambtelijke organisatie. De drie kritische oppositiepartijen, OpsterLanders, FNP en BAS werden totaal in het gelijk gesteld door het rapport van Berenschot.

Sikke Marinus ernstig tekort geschoten:
Met betrekking tot Sikke Marinus als vennoot van het zorgbedrijf Springth uit Nij Beets is er sprake geweest van belangenverstrengeling in de periode mei 2014 (aanbesteding) – augustus 2015: een forse inbreuk op de gedragscode integriteit en in strijd met de gemeentewet. Sikke Marinus heeft zich gedragen als vertegenwoordiger van Springth in het gemeentehuis en was een wegbereider van de pilot voor dit zorgbedrijf. Het is onomstotelijk bewezen dat Dhr. Marinus een dubbele pet op had en meerdere keren zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en aan verboden handelingen. Bovendien zijn er aanvullende compromitterende feiten aan het licht gekomen via dit rapport die de overtredingen van Sikke Marinus hebben bevestigd.

Een slaapwandelende wethouder Kooistra:
De portefeuillehouder, wethouder Wietse Kooistra, werd ook niet gespaard door Berenschot. Zo was hij weliswaar gemandateerd door de gemeenteraad en heeft Springth niet bevoordeeld binnen het wettelijk kader. Toch was hij diverse malen gewaarschuwd dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling bij raadslid Marinus. Dhr. Kooistra had alleen inhoudelijke oogkleppen op en heeft vervolgens niets gedaan met de zorgelijke signalen uit het gemeentehuis en dit ook niet intern besproken. De conclusie is dat hij onvoldoende besef had wat er gaande was en heeft daarom inadequaat gehandeld.

Meldingen van ambtenaren kwamen niet (op tijd) aan:
Op vragen van fractie OpsterLanders werd het nogmaals duidelijk dat de ambtenaren in Opsterland niets te verwijten valt. Zij hebben het zorgbedrijf Springth niet bevoordeeld. Opvallend en verontrustend is echter wel dat er meerdere malen meldingen zijn gedaan van mogelijke belangenverstrengeling. Bureau Berenschot constateert dat deze meldingen vertraagd binnen sijpelden bij de top van de ambtenaren en het college van B&W. Het management en de wethouder Kooistra hebben verzuimd direct in actie te komen en alles op z’n beloop te laten. Zodoende werd de toetsing van de gemeente bij de VNG een groot fiasco, omdat dit gebeurde op een onvolledige vraagstelling.

Eerste voorlopige reactie van OpsterLanders:
De waarheid is mede als gevolg van het doorzettingsvermogen van de drie oppositiepartijen via dit rapport aangetoond: de kritiek is eerlijk, confronterend en bikkelhard. De beantwoording van de schriftelijke vragen van de drie partijen door B&W in januari 2016 is onjuist gebleken. Om in de toekomst een integere gemeente te bereiken is er heel wat huiswerk te doen voor de politiek. Vele regels en normen waren onduidelijk: hierdoor ging iedereen zijn/haar eigen weg. Dat moet eens en voor altijd over zijn. Er moet schoon schip worden gemaakt in de Opsterland, want de gemeente heeft door deze integriteitskwestie flinke (image)schade opgelopen. De grootste verliezers zijn de burgers en ondernemers. De geloofwaardigheid van de democratie heeft een flinke knauw gekregen. De politiek heeft wat oppositiepartij OpsterLanders betreft dus nu heel wat goed te maken en achterstand in te halen: niet met woorden (zoals in 2013 in een eerdere integriteitskwestie rond raadslid Hans de Jong), maar met daden. It is mei sizzen net te dwaan!

Vervolg/procedure:
Intussen heeft raadslid Marinus zijn knopen geteld en is eind februari opgestapt uit de politiek. De positie van wethouder Kooistra staat nu onder vuur. B&W komt morgen, dinsdag 15 maart 2016, met een officiële reactie op het integriteitsrapport Berenschot. En op dinsdag 29 maart wordt het rapport inhoudelijk behandeld door de gemeenteraad.

Johan Sieswerda
Raadslid fractie OpsterLanders

Zie ook de berichtgeving in de Friese pers:
Omrop Fryslân over rapport Berenschot inclusief interviews
Weekblad SA over rapport Berenschot (1)
Weekblad SA over rapport Berenschot (2)
Leeuwarder Courant over rapport Berenschot
De Woudklank over rapport Berenschot