Archief | VVD RSS for this section

Politiek in Opsterland weigert bemiddeling in conflict

Polderhoofdkanaal

Nij Beets – Polderhoofdkanaal

De motie over mediation in Polderhoofdkanaal-conflict (klik hier voor de motie, pdf) wordt niet gesteund door het college van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad. Dit is vanavond gebleken tijdens de raadsvergadering. VVD en OpsterLanders willen een ultieme poging via bemiddeling om de gang naar de rechter te voorkomen. Dit voorkomt onnodige hogere juridische en ambtelijke kosten, aanhoudende onzekerheid voor het dorp Nij Beets en mogelijke imagoschade voor Opsterland. Daarnaast schuift het gemeentebestuur Opsterland de verantwoordelijkheid door naar de provincie: Gedeputeerde Staten is nu zelf aan zet.

PvdA wil geen echte mediation
In een woordenwisseling met OpsterLanders tijdens de raadsvergadering werd gauw duidelijk dat de PvdA geen serieuze voorstander is van bemiddeling. Er zou een voorgesprek moeten plaatsvinden met de bezwaarmakers. Welnu, de realiteit is snoeihard: vrijblijvende gesprekken hebben tot nu toe niet geleid tot een positieve eindresultaat. Verder zouden de bezwaarmakers als voorwaarde hun juridische beroep moeten intrekken, aldus PvdA fractievoorzitter Roel Vogelzang. Dit is de wereld helemaal op z’n kop zetten: oftewel, een gesprek orkestreren met een pistool op tafel? De indieners willen juist dit soort dreigementen van tafel hebben: er moet onvoorwaardelijke mediation komen, transparant en in het volste vertrouwen met een helder omschreven opdracht.

Gemeente Opsterland doet aan verstoppertje
Het college van B&W wil niets meer weten over dit dossier. De druk is gemakshalve neergelegd bij de provincie, bij gedeputeerde Johannes Kramer. VVD en OpsterLanders willen dat gemeente Opsterland EN provincie Fryslân hun verantwoordelijkheid nemen. Beide overheden zijn betrokken geweest bij uitvoering van de natuurcompensatie. Beide hebben belang bij een goed afgerond project. Samen uit, samen thuis.

Vervolg
Voorkomen van peperdure escalatie is beter dan blussen. Dat is inzet van de indieners van de motie. Niet geschoten is altijd mis. Opsterland ondermijnt bewust een uiterste poging om tot een oplossing te komen in het conflict. Het college van B&W inclusief de meerderheid van de gemeenteraad. Dit is een duidelijke uitkomst van het debat van vanavond. Een duidelijk politiek signaal a.g.v. de mediation-motie.

 

 

Advertenties

OpsterLanders, VVD, BAS en FNP willen mediation in Polderhoofdkanaal-conflict

Polderhoofdkanaal

Nij Beets – Polderhoofdkanaal. Foto: Johan Sieswerda, OpsterLanders

N.a.v. de raadsvergadering van gisteravond is er gebleken dat de gemeente en bezwaarmaakster/inspreekster mevrouw Hoomans open staan voor bemiddeling. OpsterLanders, VVD, BAS en FNP willen dat er een ultieme poging wordt ondernomen om het conflict rond de natuurcompensatie Polderhoofdkanaal vlot te trekken.

MOTIE voor de raadsvergadering van 13 november:

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Opsterland, constateren dat:

  • De gemeenteraad op 11 oktober 2017 is geïnformeerd door B&W over de laatste stand van zaken rond de natuurcompensatie Polderhoofdkanaal en dit onderwerp is behandeld op de gemeenteraadsvergadering van 30 oktober 2017
  • Gebleken is dat er geen communicatie meer plaatsvindt tussen de gemeente en bezwaarmaakster mevrouw Hoomans.
  • Gebleken is dat zowel de gemeente als bezwaarmaakster mevrouw Homans open staan voor mediation.
  • Wij constateren dat er een onderzoek gaande is naar de waterkwaliteit, er een concreet knelpunt over het voedselrijke water in de inlaat is, van de bypass richting de petgaten inclusief het perceel van mevrouw Hoomans.
  • Mevrouw Hoomans heeft aangegeven dat dit probleem kan worden opgelost door permanente mestbeperking aan de oostzijde van haar perceel en dat dit kadastraal moet worden vastgelegd.

Roept het college op:

  1. Een ultieme poging te doen het geschil met mevrouw Hoomans t.a.v. de natuurcompensatie Polderhoofdkanaal onvoorwaardelijk op te lossen via een onafhankelijke mediator.
  2. Hiervoor een voorstel maakt en een mediator bij voorkeur buiten de provincie aan te trekken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Johan Sieswerda, OpsterLanders
Hielke de Vries, VVD
Rinse Haisma, VVD
Klaas de Boer, BAS
Janco van der Werf, FNP

Oproep 4 Opsterlandse fracties: raadsvergadering over Polderhoofdkanaal

Polderhoofdkanaal

Nij Beets – Polderhoofdkanaal. © Johan Sieswerda

Dit weekend hebben de raadsfracties OpsterLanders, VVD, BAS en FNP uit de gemeente Opsterland het schriftelijk verzoek ingediend voor agendering van het dossier Natuurcompensatie Polderhoofdkanaal inclusief het perceel van mevr. Hoomans uit Nij Beets.
Klik hier om het schriftelijk verzoek te bekijken (Word)

Achtergrond:
Het Polderhoofdkanaal loopt langs Nij Beets en verbindt het Friese merengebied met de Turfroute. Om het Polderhoofdkanaal te mogen heropenen en te gebruiken moet er voldaan worden aan de eis natuurcompensatie. Hier loopt het momenteel op stuk. Met name op het perceel van mevrouw Hoomans uit Nij Beets, onderdeel van een nieuwe bypass. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving. De gemeente Opsterland is eindverantwoordelijk.

Omdat afspraken uit het verleden zijn geschonden is mevr. Hoomans naar het ministerie van EZ gestapt en naar de (voorzieningen)rechter. Vorige week nog heeft zij weer een rechtszaak gewonnen. Van de provincie. De gemeente Opsterland bevindt hierdoor in de gevarenzone. De gemeenteraad wordt a.s. woensdagavond in een besloten bijeenkomst bijgepraat door het college van B&W over de kant van hun verhaal.

Johan Sieswerda (raadslid OpsterLanders) en Dhr. Haisma (raadslid VVD) hebben kort geleden aangedrongen dat dit dossier op korte termijn in een openbare raadsvergadering moet worden behandeld. Zij worden hierin gesteund door fracties BAS en FNP.

19 juni: EXTRA raadsvergadering Mfa en BHS Gorredijk

BHS Gorredijk

De extra raadsvergadering, die is aangevraagd door fractie OpsterLanders, FNP, BAS en VVD, vindt plaats op maandag 19 juni. Aanvang: 19.30 uur.

Deze vergadering is aangevraagd n.a.v. recente schokkende informatie over de voortgang van de geplande nieuwe multifunctionele accommodatie in Gorredijk. Deze informatie – een gigantisch financieel tekort – was al in januari bekend bij de verantwoordelijke portefeuillehouder, wethouder Piet van Dijk. De vier raadsfracties willen Van Dijk ter verantwoording roepen vanwege de ernst en urgentie van de situatie.

Op 16 november 2016 stemde de meerderheid van de gemeenteraad voor nieuwbouw multifunctionele accommodatie in Gorredijk.

Zie ook: