archiveren | Schriftelijke vragen RSS voor deze sectie

Vragen over termijnen en humanere Bijstand

Geld

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Bijstandsuitkeringen en termijnen
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 27 februari 2018

Toelichting:

Gemeenten mogen 8 weken doen over het toekennen van bijstand. Mensen die bijstand aanvragen, hebben vaak geen buffer om die periode zonder inkomen te overbruggen. Daarom is het zo belangrijk dat gemeenten binnen 4 weken na de aanvraag een voorschot geven.

Volgens de Participatiewet moet de groep bijstandsaanvragers 27 jaar en ouder direct een bijstandsuitkering kunnen aanvragen en daarop binnen vier weken na de aanvraag een voorschot kunnen krijgen. Gemeenten mogen dus géén zoektermijn hanteren waarin deze groep aanvragers verplicht moet solliciteren voordat ze bijstand mogen aanvragen. De Nationale Ombudsman wil dat er geen drempels worden opgeworpen voor bijstandsaanvragers. Fractie OpsterLanders is het helemaal eens met dit standpunt.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Verstrekt de gemeente Opsterland binnen 4 weken na de aanvraag een voorschot aan degene die de bijstanduitkering heeft aangevraagd? Zo nee, waarom niet?
 2. Wordt in de wettelijke termijn van 8 weken overschreden?
  Zo ja, hoe vaak is dit in 2017 in Opsterland gebeurd en waarom?
 3. Wat is het beleid van de gemeente omtrent de zoektermijn voor bijstandsaanvragers van 27 jaar en ouder? Hanteert u wel of geen zoektermijn? Met andere woorden:
  Informeert u 27-plussers correct over de mogelijkheid om direct een aanvraag voor bijstand in te dienen en geeft u daadwerkelijk gelegenheid toe?
 4. Van Cliëntenraad Uitkeringsgerechtigden en Minima Opsterland (CUMO) heeft fractie OpsterLanders begrepen, dat uitkeringen worden uitbetaald aan het in het begin van de volgende maand. Concreet: de uitkering voor februari wordt pas op 2 maart uitbetaald. Aangezien iedereen in Nederland maandelijkse rekeningen (huur en ziektekostenpremie) vooraf moeten betalen en de kwetsbare groep van uitkeringsgerechtigden minder geld te besteden hebben en nu meer financiële ruimte ontstaat a.g.v. de aantrekkende economie:
  Bent u bereid om de uitbetaling van de uitkeringen te vervroegen met op z’n minst 3 dagen tot een week?

Download:
Schriftelijke vragen – Bijstandsuitkeringen en termijnen (pdf)

footer OL 2014

OpsterLanders stelt vragen over handhaving en integriteit

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Handhaving vergunning Loksleane in Wijnjewoude
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 21 februari 2018

Inleiding:Wapen van gemeente Opsterland

De gemeenteraad is door het college van B&W op de hoogte gesteld van de omgevingsvergunning aan de Loksleane in Wijnjewoude. De Leeuwarder Courant heeft in de afgelopen dagen hierover bericht. N.a.v. hiervan heeft fractie OpsterLanders enkele vragen, aangezien er geen zonnepanelen op het dak liggen en vraagtekens zijn geplaatst over wel/geen handhaving door de gemeente. Verder n.a.v. ingediende schriftelijke vragen door de PvdA (19 februari 2018).
Integriteitskwestie? De indiener van de omgevingsvergunning is huidig raadslid Hans de Jong (Opsterlands Belang).

Vragen aan het college van B&W Opsterland:

 1. In vraag 5 refereert de PvdA naar het Jaarverslag 2017 VTH.
  Bij fractie OpsterLanders rijst eveneens de vraag wat het verschil is tussen een eerste visuele controle en de eindcontrole op Loksleane 3 te Wijnjewoude.In het jaarverslag staat dat in 2017 een eindcontrole is geweest op alle gebouwen in Opsterland.
  Zelf geeft u aan dat er nog geen formele eindcontrole is geweest op dit adres in Wijnjewoude.
  Bij onze fractie komt dit namelijk tegenstrijdig over.

  1. Hoe verklaart u dit verschil tussen de twee beweringen?
  2. Het rapport Berenschot heeft in de vorige integriteitszaak buitengewoon veel interessante informatie verschaft over de rol van de ambtenaren, het management en B&W.
   In het kader van de openheid en transparantie:
   Kunt u de gemeenteraad inzage verschaffen in alle correspondentie tussen ambtenaren en met het management in 2017 m.b.t. deze omgevingsvergunning?
  3. U bent afgeweken van het advies van Hûs en Hiem.
   Wat is precies de inhoudelijke argumentatie hiervoor om af te wijken?
   Wat betekent dit in Opsterland voor mensen die zonnepanelen op het plat dak willen hebben en de bestuurlijke ambities op duurzame energie?

Download:
Schriftelijke vragen: Handhaving vergunning en integriteit (pdf)


footer OL 2014

Opsterland moet KERNAFVALVRIJ !

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Betere toegankelijkheid van gemeente Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 12 februari 2018

Toelichting:

Vandaag stond verontrustend nieuws in de Leeuwarder Courant, dat Friesland in beeld blijft voor ondergrondse opslag van kernafval. Dit valt op te maken uit twee rapporten van het Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA), die vorige maand naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In Friesland gaat het om de aardlaag Boomse Klei. Voor Opsterland was in het verleden Terwispel en omgeving in beeld voor opslag van kernafval:

Drie jaar geleden concludeerden onderzoekers van TNO al dat de Boomse Klei op vier plekken onder Zuid-Friesland vermoedelijk de geschikte diepte en dikte heeft. De kleilaag is onder Terwispel blijkens onderzoek aan boorkernen van oude gasboringen het meest homogeen, het minst zandig en het minst waterdoorlatend.

Let wel:

 • Kernafval afkomstig van kernenergiecentrales is voor meerdere eeuwen tot millennia radioactief.
 • Met de eindberging van kernafval, afkomstig van kernenergiecentrales, in de diepe ondergrond is nog veel onduidelijkheid over de risico’s op korte termijn.
 • Het niet innemen van een standpunt door de gemeente Opsterland inzake van opslag van kernenergie kan onzekerheid met zich meebrengen voor de burgers.

Vragen aan het college van B&W:

 1. Wat is momenteel het standpunt van het college van B&W over mogelijke opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente Opsterland?
 2. Zijn hierover diepgaande gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke bewindslieden in Den Haag?
 3. Bent u het met fractie OpsterLanders eens dat nauwe samenwerking met andere Friese gemeenten tegen opslag van kernafval een sterkere positie veroorzaakt ten opzichte van het Ministerie van Economische Zaken?
  Is dit onderwerp al in overleg geweest in VFG (Vereniging Friese Gemeenten) en in VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) verband? Zo ja, wanneer en wat zijn de uitkomsten hiervan?
 4. Bent u bereid een brief te sturen naar het Ministerie van Economische Zaken, om uit te spreken dat Opsterland geen opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente Opsterland zal toestaan?

Download: MOTIE OpsterLanders – Opsterland kernafvalvrij (2014)

Schriftelijke vragen over betere toegankelijkheid in gemeente

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Betere toegankelijkheid van gemeente Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 22 december 2017

Inleiding:

Het aantal brievenbussen wordt verminderd door Post.NL.
Dit komt doordat er minder post wordt verstuurd.
Fractie OpsterLanders heeft op zich geen moeite met deze ontwikkeling die toch niet is tegen te houden mits de overgebleven brievenbussen als basisvoorziening in de dorpen toegankelijk blijven voor iedereen.

Ik krijg echter signalen uit de dorpen dat deze commerciële keuze heeft geleid dat sommige overgebleven brievenbussen slecht toegankelijk zijn voor rolstoelgebonden mensen. Zoals in Bakkeveen. Hier stonden twee bussen. Nu is er 1 over, te hoog geplaatst voor rolstoelgebruikers.

Verder. Qbuzz heeft bushaltes in Opsterland verhoogd.
De website van de gemeente zou meer toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Ook hierover heeft fractie OpsterLanders een aantal vragen aan het college van B&W.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Bent u betrokken geweest bij de besluitvorming van Post.NL om brievenbussen in de dorpen op te heffen? Zo ja, welke rol heeft de gemeente gespeeld? Samen de plaatselijke belangen en werkgroep Toegankelijkheid Opsterland? Bent u het met mij eens dat er minimaal 1 brievenbus in elk dorp blijft als basisvoorziening?
 2. Kan de gemeente garanderen dat de overgebleven brievenbussen toegankelijk zijn voor iedereen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoeveel bushaltes zijn er nu in Opsterland verhoogd?
  Welke niet en hoe wordt dit alsnog opgelost?
 4. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.
  In hoeverre is de gemeentelijke website toegankelijk voor mensen met een beperking?
  Een Europese richtlijn uit 2016 verplicht lidstaten om digitale toegankelijkheid op te nemen in nationale wetgeving. In Nederland zal die wetgeving in 2018 van kracht gaan.
  Voldoet Opsterland in 2018 aan deze verplichting?
 5. Wordt de toegankelijkheid van stembureaus in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vooraf grondig gecheckt?

Download:

footer OL 2014

Schriftelijke vragen over kapbeleid oude lanen in Opsterland

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Voortgang kapbeleid oude lanen in Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 24 september 2017

Oude lanen Opsterland – Bakkeveen

Inleiding:

Het kapbeleid rond de oude lanen in Opsterland heb ik in het verleden geagendeerd. Tijdens de raadsvergadering heeft de meerderheid aangegeven dat het voornemen dit kapbeleid op te willen schorten door beter onderzoek te verrichten en de natuurverenigingen in Opsterland er bij te betrekken.

Op de website van Bakkeveen staat sinds vorige week een bericht dat de gemeente overgaat tot massale kap van oude eiken en beuken. Zie:

https://www.bakkeveen.nl/2017/09/massale-kap-van-oude-eigen-en-beuken/

Dit zorgt voor grote onrust in het dorp en op social media.
Zo gaan er geluiden op om een handtekeningenactie te beginnen.

Vandaar de volgende vragen van fractie OpsterLanders aan het college B&W:

 1. Wat is de laatste stand van zaken m.b.t. de oude lanen in de gemeente Opsterland?
 2. Ecologisch onderzoek is uitgevoerd. Er zou ook een onderzoek plaatsvinden naar de cultuurhistorische waarde van de oude lanen.
  Is dit onderzoek al uitgevoerd? Zo ja, wanneer is dit gestart en wanneer is dit afgerond? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe worden de natuurverenigingen betrokken in dit proces?
 4. Wanneer keert dit onderwerp terug naar de raad (informatie, agendering, besluitvorming)?

Download:
Schriftelijke vragen: Kapbeleid oude lanen in Opsterland (pdf)

footer OL 2014