Archief | Schriftelijke vragen RSS for this section

Opsterland moet KERNAFVALVRIJ !

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Betere toegankelijkheid van gemeente Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 12 februari 2018

Toelichting:

Vandaag stond verontrustend nieuws in de Leeuwarder Courant, dat Friesland in beeld blijft voor ondergrondse opslag van kernafval. Dit valt op te maken uit twee rapporten van het Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA), die vorige maand naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In Friesland gaat het om de aardlaag Boomse Klei. Voor Opsterland was in het verleden Terwispel en omgeving in beeld voor opslag van kernafval:

Drie jaar geleden concludeerden onderzoekers van TNO al dat de Boomse Klei op vier plekken onder Zuid-Friesland vermoedelijk de geschikte diepte en dikte heeft. De kleilaag is onder Terwispel blijkens onderzoek aan boorkernen van oude gasboringen het meest homogeen, het minst zandig en het minst waterdoorlatend.

Let wel:

 • Kernafval afkomstig van kernenergiecentrales is voor meerdere eeuwen tot millennia radioactief.
 • Met de eindberging van kernafval, afkomstig van kernenergiecentrales, in de diepe ondergrond is nog veel onduidelijkheid over de risico’s op korte termijn.
 • Het niet innemen van een standpunt door de gemeente Opsterland inzake van opslag van kernenergie kan onzekerheid met zich meebrengen voor de burgers.

Vragen aan het college van B&W:

 1. Wat is momenteel het standpunt van het college van B&W over mogelijke opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente Opsterland?
 2. Zijn hierover diepgaande gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke bewindslieden in Den Haag?
 3. Bent u het met fractie OpsterLanders eens dat nauwe samenwerking met andere Friese gemeenten tegen opslag van kernafval een sterkere positie veroorzaakt ten opzichte van het Ministerie van Economische Zaken?
  Is dit onderwerp al in overleg geweest in VFG (Vereniging Friese Gemeenten) en in VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) verband? Zo ja, wanneer en wat zijn de uitkomsten hiervan?
 4. Bent u bereid een brief te sturen naar het Ministerie van Economische Zaken, om uit te spreken dat Opsterland geen opslag van kernafval op of onder het grondgebied van de gemeente Opsterland zal toestaan?

Download: MOTIE OpsterLanders – Opsterland kernafvalvrij (2014)

Advertenties

Schriftelijke vragen over betere toegankelijkheid in gemeente

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Betere toegankelijkheid van gemeente Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 22 december 2017

Inleiding:

Het aantal brievenbussen wordt verminderd door Post.NL.
Dit komt doordat er minder post wordt verstuurd.
Fractie OpsterLanders heeft op zich geen moeite met deze ontwikkeling die toch niet is tegen te houden mits de overgebleven brievenbussen als basisvoorziening in de dorpen toegankelijk blijven voor iedereen.

Ik krijg echter signalen uit de dorpen dat deze commerciële keuze heeft geleid dat sommige overgebleven brievenbussen slecht toegankelijk zijn voor rolstoelgebonden mensen. Zoals in Bakkeveen. Hier stonden twee bussen. Nu is er 1 over, te hoog geplaatst voor rolstoelgebruikers.

Verder. Qbuzz heeft bushaltes in Opsterland verhoogd.
De website van de gemeente zou meer toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Ook hierover heeft fractie OpsterLanders een aantal vragen aan het college van B&W.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Bent u betrokken geweest bij de besluitvorming van Post.NL om brievenbussen in de dorpen op te heffen? Zo ja, welke rol heeft de gemeente gespeeld? Samen de plaatselijke belangen en werkgroep Toegankelijkheid Opsterland? Bent u het met mij eens dat er minimaal 1 brievenbus in elk dorp blijft als basisvoorziening?
 2. Kan de gemeente garanderen dat de overgebleven brievenbussen toegankelijk zijn voor iedereen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoeveel bushaltes zijn er nu in Opsterland verhoogd?
  Welke niet en hoe wordt dit alsnog opgelost?
 4. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.
  In hoeverre is de gemeentelijke website toegankelijk voor mensen met een beperking?
  Een Europese richtlijn uit 2016 verplicht lidstaten om digitale toegankelijkheid op te nemen in nationale wetgeving. In Nederland zal die wetgeving in 2018 van kracht gaan.
  Voldoet Opsterland in 2018 aan deze verplichting?
 5. Wordt de toegankelijkheid van stembureaus in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vooraf grondig gecheckt?

Download:

footer OL 2014

Schriftelijke vragen over kapbeleid oude lanen in Opsterland

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Voortgang kapbeleid oude lanen in Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 24 september 2017

Oude lanen Opsterland – Bakkeveen

Inleiding:

Het kapbeleid rond de oude lanen in Opsterland heb ik in het verleden geagendeerd. Tijdens de raadsvergadering heeft de meerderheid aangegeven dat het voornemen dit kapbeleid op te willen schorten door beter onderzoek te verrichten en de natuurverenigingen in Opsterland er bij te betrekken.

Op de website van Bakkeveen staat sinds vorige week een bericht dat de gemeente overgaat tot massale kap van oude eiken en beuken. Zie:

https://www.bakkeveen.nl/2017/09/massale-kap-van-oude-eigen-en-beuken/

Dit zorgt voor grote onrust in het dorp en op social media.
Zo gaan er geluiden op om een handtekeningenactie te beginnen.

Vandaar de volgende vragen van fractie OpsterLanders aan het college B&W:

 1. Wat is de laatste stand van zaken m.b.t. de oude lanen in de gemeente Opsterland?
 2. Ecologisch onderzoek is uitgevoerd. Er zou ook een onderzoek plaatsvinden naar de cultuurhistorische waarde van de oude lanen.
  Is dit onderzoek al uitgevoerd? Zo ja, wanneer is dit gestart en wanneer is dit afgerond? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe worden de natuurverenigingen betrokken in dit proces?
 4. Wanneer keert dit onderwerp terug naar de raad (informatie, agendering, besluitvorming)?

Download:
Schriftelijke vragen: Kapbeleid oude lanen in Opsterland (pdf)

footer OL 2014

Schriftelijke vragen over plotselinge bestemmingswijziging perceel

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Wijziging bestemming perceel E108
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 10 september 2017

Inleiding:

Fractie OpsterLanders constateert n.a.v. de onlangs rondgestuurde email van Mevrouw Hoomans uit Nij Beets dat er op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl, met als zoekopdracht ‘Domela Nieuwenhuisweg 105a Nij Beets’ en met als filter ‘juridisch’, staat dat er een woonbestemming op perceel Beetsterzwaag E108 zit, terwijl in het Bestemmingsplan Buitengebied Opsterland 2014 beschreven staat dat er deels een natuurbestemming en deels een recreatiebestemming op zit.
Opmerking:
Wij hebben eerder in de vorige zittingstermijn een verhit politiek debat gevoerd over veranderingen van agrarische bestemmingen in het buitengebied. Toen ging het om een bouwval in het buitengebied van Tijnje waarvan de woonbestemming wel is afgewezen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Kan B&W toelichten, hoe betreffend perceel binnen natuurcompensatiegebied Ald djip volgens ruimtelijkeplannen.nl de bestemming ‘wonen’ heeft verkregen?
 2. Is er sprake van een gewijzigde beleidslijn in Opsterland?
 3. Bent u bereid de woonbestemming terug te veranderen in recreatiebestemming, dan wel door te geven aan ruimtelijkeplannen.nl dat er een fout in de weergave van het perceel is geslopen?
 4. Is het college bereid om de functie ‘recreatiewoning’ van de keet op perceel Beetsterzwaag E108 zonder nutsvoorzieningen, sanitair en minimale voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze functie, mee te nemen in de zogeheten veegactie van het bestemmingsplan buitengebied 2014 en de bestemming te veranderen in de actuele situatie ‘dagrecreatie’?
  Op deze manier wordt namelijk een minimaal voorzieningenniveau gegarandeerd voor recreanten die in de gemeente Opsterland van logies dan wel een verblijf in een recreatiewoning gebruik maken.

Download:
Schriftelijke vragen – Wijziging bestemming perceel E108 (pdf)

footer OL 2014

Schriftelijke vragen over smartphone voor brugklassers

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Smartphone voor brugklassers
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 22 augustus 2017

Inleiding:

Tegenwoordig hebben de meeste brugklassers een smartphone. Echter, niet alle ouders kunnen een smartphone met abonnement betalen.
De gemeente Den Haag gaat hier nu iets aan doen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provider T-Mobile en smartphone-fabrikant Samsung. De smartphone wordt overigens in bruikleen gegeven door Stichting Leergeld.
Fractie OpsterLanders is tegen een tweedeling in de samenleving.
Fractie OpsterLanders is van mening dat zonder internetverbinding en mobiele telefoon jongeren de aansluiting met de digitale samenleving missen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Is het College van B&W op de hoogte van het laatste nieuws uit de gemeente Den Haag om brugklassers met ouders met een laag inkomen een smartphone en internetabonnement te verstrekken?
 2. Het Ministerie van SZW heeft vorig jaar extra 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen.
  Hoeveel ontvangt Opsterland uit deze sociale investeringspot?
  Is het toegestaan een smartphone & abonnement hieruit worden te vergoeden voor kinderen uit arme gezinnen?
 3. Heeft het College van B&W een inventarisatie gedaan hoeveel brugklassers uit arme gezinnen in Opsterland momenteel zonder smartphone zitten? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het?
  Zo nee, is het college bereid hier onderzoek naar te verrichten?
 4. Bent u het met de stelling van fractie OpsterLanders eens dat zonder mobiele telefoon en internetverbinding jongeren (uit arme gezinnen) de aansluiting met de digitale samenleving missen?
 5. OpsterLanders is onder de indruk van het initiatief in Den Haag. Bent u bereid om een soortgelijk initiatief op te zetten in de gemeente Opsterland?

Download:
Schriftelijke vragen – Smartphone voor brugklassers (pdf)

footer OL 2014