archiveren | referendum RSS voor deze sectie

Stem TEGEN de Sleepwet op 21 maart

POLITIEKE COLUMN

Op 21 maart zijn de raadsverkiezingen en het Sleepnet-referendum. Het raadgevend referendum gaat over een nieuwe wet die de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen – en veiligheidsdiensten uitbreidt. Inbreken, onderscheppen en aftappen van communicatie mag nu nog alleen gericht. Dat verandert vanaf 1 mei 2018: de geheime diensten mogen ongericht zoeken.

Wat betekent dit concreet voor u? Stel dat er een vermoeden is van een terroristische dreiging uit Gorredijk of Drachten, dan wordt bij internetproviders het digitale verkeer van alle inwoners uit de hele woonplaats onderzocht. Informatie dat voor verder onderzoek onbelangrijk is, wordt daarna pas verwijderd. Dit is het sleepnet-effect: bij het zoeken naar de juiste communicatie ‘slepen’ de geheime diensten ook informatie van overige onschuldige burgers mee.

Er is niets tegen een nieuwe wet om de bevoegdheden van de inlichtingen – en veiligheidsdiensten aan te passen aan het internettijdperk. Alleen niet met deze nieuwe wet. Gegevens van onschuldige burgers horen niet thuis bij inlichtingendiensten. Sterker nog: deze gegevens worden ongefilterd en zonder toezicht gedeeld en geruild met het buitenland. Met het dictatoriale Turkije bijvoorbeeld. Wist u dat met deze wet de geheime dienst zelfs directe en ongelimiteerde toegang krijgt tot de gemeentelijke personenbasisregistratie en andere lokale databanken? En dat de AIVD een grote geheime DNA-database mag aanleggen?

Johan Sieswerda:

“De nieuwe Sleepwet levert niet meer nationale veiligheid op. De noodzaak is onvoldoende onderbouwd. Dit is echt overkill. Net als met vissen met een fijnmazig sleepnet: met te veel onschuldige bijvangst. Het betekent voor u als goedwillende burger een aantasting van uw privacy. Eén verkeerde koppeling van gevoelige gegevens en de ramp is niet meer te overzien.
De Sleepwet beschouw ik als een ondermijning van de vrijheid en democratie in Nederland.
Stem op 21 maart bij het referendum dus TEGEN de Sleepwet!”

          📝Stem
          📅21 maart
          ❌Tegen
          🕵️‍♀️De sleepwet

Friese GroenLinksers: laagvliegroutes boven Friesland omhoog – teken de petitie

Geplande laagvliegroutes vliegveld Lelystad

Het is onnodig dat vanaf 2019 vliegtuigen op 1800 meter over het zuiden van Friesland komen vliegen. Dat moet hoger. Dit stellen raadsleden en de Statenfractie van GroenLinks in Friesland.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks):

De vliegtuigen van en naar Lelystad komen zo laag over, dat ze zeker last gaan veroorzaken. We roepen het Rijk op om nu onmiddellijk werk te maken van het herinrichten van het luchtruim, waardoor het mogelijk wordt om die vliegtuigen hoger te laten vliegen. Zo’n voornemen heeft het ministerie al een hele tijd, maar is daar nog niet mee begonnen. In plaats daarvan maken ze de onbegrijpelijke keuze voor deze laagvliegroutes. Ook boven Oost- en Midden Nederland komen van deze laagvliegroutes. De Friezen zijn pas in juni 2017 bij het overleg hierover betrokken. Wij verwachten dat onze gedeputeerde hard stelling neemt tegen deze plannen. Dit mag geen voldongen feit zijn.

Marlene Postma (raadslid GroenLinks Weststellingwerf), Sipke van Belle (raadslid GroenLinks Ooststellingwerf), Matthijs Sikkes (raadslid De Fryske Marren), en Angeline Kerver (raadslid GroenLinks SWF): “Wij verzetten ons, samen met de protesterende burgers en actiegroepen, tegen deze zogenaamde ‘aansluitroutes’ van de vliegtuigen over onze gemeenten.

De herrie van zo’n laag overkomend vliegtuig heeft enorme impact op de leefomgeving. Dat geldt voor de bewoners, voor de vogels die op dezelfde hoogte vliegen als deze vliegtuigen, maar ook zullen de mensen, die juist naar Friesland komen voor de rust en de ruimte, last van de vliegtuigen krijgen. We maken ons daarnaast zorgen over de informatievoorziening door het Rijk. Er is nog veel onduidelijk over de mate waarin het luchtruim echt geschikt is voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Hoe meer mensen zich laten horen, hoe beter. Mensen kunnen de petitie ‘Red Fryslân – tegen laagvliegroutes boven onze meren en kusten’ bijvoorbeeld tekenen of naar de informatiebijeenkomst gaan op 20 september in Steenwijk of op 4 oktober in Balk.” De raadsleden hebben ieder in hun gemeente om informatie gevraagd aan de colleges. Zij worden in deze oproep gesteund door hun GroenLinkse collega’s in andere Friese gemeenten.

Fractie OpsterLanders steunt deze oproep. Johan Sieswerda, raadslid, heeft op 1 mei j.l. schriftelijke vragen gesteld over de geplande laagvliegroute over de gemeente Opsterland. Zie: schriftelijke vragen fractie OpsterLanders .

Mondelinge vragen: minder stembureaus in Opsterland voor Oekraïne-referendum?

Datum: 22 februari 2016 (raadsvergadering)
Onderwerp: minder stembureaus in Opsterland voor Oekraïne referendum op 6 april?
Vragensteller: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Op 6 april aanstaande is het nationale Oekraïne referendum. Vorige week meldde de pers dat in een aantal gemeenten minder stembureaus open zullen zijn. Vragen:

  1. Blijft het aantal stembureaus in Opsterland gelijk aan de vorige keren?
    Of zijn het dit keer minder?
  2. Is de werkwijze anders dan bij vorige verkiezingen?
  3. Zijn er voldoende stembureauleden aangezien de opkomst moeilijk voorspelbaar is?
  4. Hoe zit het eigenlijk met de kosten?

Klik hier (Rijksoverheid) voor meer informatie over het raadgevend referendum op 6 april.

OWO: gebrek aan chemie in gemeentelijke samenwerking

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Bijdrage van Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders
Raadsvergadering 11-05-2015
Agendapunt: OWO-samenwerking

Voorzitter,

Enkele jaren geleden hebben drie gemeenteraden besloten het OWO-traject in te slaan en in 2015 deze samenwerking grondig tegen het licht te houden. De evaluatie getiteld ‘Code Samen’ ligt nu op de tafel, het product van een extern adviesbureau. Het bestaat uit 2 delen: een breed overzicht wat er in de tussentijd goed of fout is gegaan, nijsgjirrige aanbevelingen voor de korte termijn en bovenal het advies: kom met een ambtelijke fusie.

Code Samen had wat fractie OpsterLanders betreft ook de stoplichten-titel ‘Code Oranje’ kunnen hebben: net niet op rood richting een kettingbotsing, maar ook niet met een gerust gevoel lekker veilig doorrijden door groen. Het is een snoeiharde constatering waarbij je ons inziens op het politieke kruispunt 2 wegen kunt inslaan: of je steekt de kop in het zand en de OWO-samenwerking zakt het moeras in, of je neemt de kritiek bloedserieus en vervolgens worden de herstelwerkzaamheden versneld in gang gezet.

Vooral met de derde weg in het achterhoofd: het taboe-woord, het H-woord. Gemeentelijke herindeling. Mijn fractie kiest niet voor dat laatste, voorzitter, maar sluit ook niet uit dat op langere termijn de OWO-samenwerking de opmaat kan zijn naar een gemeentelijke herindeling waarbij OpsterLanders overigens sinds haar oprichting in 2006 altijd heeft gepleit voor directe democratie voor de bevolking via het referendum. Helaas was er in de vorige raadstermijn geen meerderheid in de Opsterlandse gemeenteraad te vinden voor ons initiatiefvoorstel voor de referendumverordening. Maar wat niet is, kan nog komen.

Terug naar dit rapport. Eerder heb ik aangegeven dat oppositiepartij OpsterLanders wil investeren in een versneld herstel. En pas als de boel op orde is, voorzitter, is het moment aangekomen om het debat te voeren over het vervolg: visie & strategie. Ik wil hierbij een kanttekening plaatsen dat mijn fractie visie, strategie en daadkracht hebben geëist voordat deze samenwerking, de uitvoering, uit de startblokken zou gaan. Weet u het nog? Het vernietigende ingezonden stuk van de VVD en OpsterLanders? De politiek was hier toen helemaal in rep en roer. Maar helaas hebben wij gelijk gekregen met onze voorspelling: zonder een duidelijke stip op de horizon, zonder bezielende leiding, met 3 kapiteins achter het stuurwiel ontstaat iets met juist een deel onwenselijke ONO gehalte: een halfbakken OWO-samenwerking tussen 3 gemeenten.

Voorzitter, hoe nu verder? Allereerst: doorzetten, maar nu mei faasje foarút! Ten tweede: een strakke en daadkrachtige leiding. Het gemeentepersoneel weet nu soms niet door de onduidelijkheid waar men aan toe is en waar de bus naar toe gaat. Het probleem is niet te wijten aan de werkvloer: zij hebben in de afgelopen tijd hun stinkende best gedaan. Hun mening vinden wij erg belangrijk voor de voortgang. Wat fractie OpsterLanders betreft, moet onze gemeenteraad aan het einde van de samenwerkingsperiode een schriftelijke reactie hebben ontvangen van de OR en van de vakbonden m.b.t. de OWO-toekomst.

Verder is er sprake van wantrouwen. Er leeft een gevoel dat Opsterland zich niet volledig inspant en onvoldoende commitment toont, te weinig chemie, alsof onze gemeente selectief aan het shoppen is. Wij gaan er van uit dat de andere raadsfracties het roerend met ons eens zijn: pak dit probleem voortvarend en verstandig aan! Onderling vertrouwen is een onmisbare pijler voor een succesvolle gemeentelijke samenwerking.

Daarnaast mag de OWO-samenwerking nooit een speeltje worden voor de bestuurlijke elite. De gemeenteraad is de baas en dient frequent te worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken. In de afgelopen tijd is dit nauwelijks gebeurd. En hoe zit het met de verankering van de democratische legitimiteit voor de raad? Voor mijn fractie is dit een breekpunt: wij zullen niet meewerken aan een black box GR-constructie.

En de mening van de bevolking, nota bene de klanten van onze dienstverlening, telt wel mee: de 4 k’s zijn geëvalueerd, maar waar blijft toch het klantvriendelijkheidsonderzoek? Meten is weten. Bovendien wil fractie OpsterLanders dankbaar gebruik maken van de krêft fan de mienskip; dat onze burgers een serieuze stem in het kapittel krijgen over de toekomst van de Opsterland in relatie tot deze samenwerking.

Tot slot de ambtelijke fusie. Naast dat we eerst het huis op orde moeten brengen heeft mijn fractie een bang voorgevoel dat dit tot verwarring gaat leiden. Zeker weten doen we het niet: vandaar dat wij ons nu willen beperken tot onze gevoelens t.a.v. het rapport waarvan we goed kennis hebben genomen. Over de andere punten in het raadsvoorstel doet OpsterLanders geen uitspraak. Wij willen meer bedenktijd.

Voorzitter, het stoplicht staat op oranje. Om het op groen te krijgen moeten de mouwen nog flink worden opgestroopt. OpsterLanders wenst daarom B&W veel sterkte en wijsheid toe voor het komende half jaar.

Agaath Arends: Hoe houden wij onze lokale democratie levend?

Onze lokale democratie verandert voortdurend. Schaalvergroting maakt inspraak en democratische besluitvorming moeilijker. Wat kunnen we daaraan doen?

Allereerst vraagt het van de gemeente de bereidheid tot samenwerking met burgers. Veel mensen beleven de gemeente als een gesloten bolwerk, gedeeltelijk doordat plannen pas in een laat stadium in de inspraak komen. Ook burgerinitiatieven sterven vaak een vroege dood, zoals met de milieuzak is gebeurd. De door B. en W. beloofde serieuze behandeling in de raad is niet gekomen. OpsterLanders heeft in december  met moeite het onderwerp alsnog op de agenda gekregen. Maar de gemeenteraad ging ondanks stevige kritiek toch akkoord met verlenging van het contract met Omrin voor 8 jaar. Alleen OpsterLanders stemde tegen.

De gemeenteraad zou helderder moeten zijn in het stemgedrag. Niet voor plannen stemmen terwijl het in het debat lijkt of men tegen is. Dit maakt de politiek ongeloofwaardig. Ik roep iedereen op bij de verkiezingen in maart meer te letten op het stemgedrag van de politieke partijen dan op de mooie woorden uit de verkiezingsfolders.

De raad pakt niet zijn kans om beleid te veranderen. Dat is jammer, want de macht van de gemeenteraad is al zo gering. Veel beleid komt uit “Den Haag” en onttrekt zich daarmee aan lokale besluitvorming. Een andere bedreiging voor democratische besluitvorming is de regionale samenwerking. Samenwerking is gewenst omdat meer taken bij de gemeenten terechtkomen. Opsterland werkt daarom steeds meer samen met de Stellingwerven en Smallingerland. Echter, deze samenwerkingsverbanden onttrekken zich aan het toezicht van de gemeenteraad. Het antwoord op vragen van OpsterLanders maakte duidelijk dat hiervoor nog geen regeling is getroffen.

Hoe kunnen we de democratie in onze gemeente in goede banen leiden? Dat kan in het klein. Bijvoorbeeld in Siegerswoude waar meer dan de helft van de aanwonenden meepraat over de mogelijkheden om de Bremerwei veiliger te maken, zodat er niet meer met 116 km per uur overheen geraasd kan worden (dat gebeurde kortgeleden).

Het kan in het groot door referenda te houden. De gemeente kan in een vroeg stadium burgers betrekken bij het maken van plannen en klankbordgroepen instellen waarin serieus wordt samengewerkt met deskundige burgers. Het kan ook door het indienen van burgerinitiatieven.

Kortgeleden verscheen het boek ‘De gemeenteraad heeft geen toekomst’. Hierin wordt beschreven dat de invloed van het individuele raadslid steeds kleiner wordt en die van bestuurders, managers en semi-publieke organisaties steeds groter. OpsterLanders wil zich volledig inzetten om deze trend te keren. Dat kunnen we alleen met de hulp van u. Van zo veel mogelijk Opsterlanders.

Agaath Arends, raadslid OpsterLanders