archiveren | Participatiewet RSS voor deze sectie

Vragen over termijnen en humanere Bijstand

Geld

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Bijstandsuitkeringen en termijnen
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 27 februari 2018

Toelichting:

Gemeenten mogen 8 weken doen over het toekennen van bijstand. Mensen die bijstand aanvragen, hebben vaak geen buffer om die periode zonder inkomen te overbruggen. Daarom is het zo belangrijk dat gemeenten binnen 4 weken na de aanvraag een voorschot geven.

Volgens de Participatiewet moet de groep bijstandsaanvragers 27 jaar en ouder direct een bijstandsuitkering kunnen aanvragen en daarop binnen vier weken na de aanvraag een voorschot kunnen krijgen. Gemeenten mogen dus géén zoektermijn hanteren waarin deze groep aanvragers verplicht moet solliciteren voordat ze bijstand mogen aanvragen. De Nationale Ombudsman wil dat er geen drempels worden opgeworpen voor bijstandsaanvragers. Fractie OpsterLanders is het helemaal eens met dit standpunt.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Verstrekt de gemeente Opsterland binnen 4 weken na de aanvraag een voorschot aan degene die de bijstanduitkering heeft aangevraagd? Zo nee, waarom niet?
 2. Wordt in de wettelijke termijn van 8 weken overschreden?
  Zo ja, hoe vaak is dit in 2017 in Opsterland gebeurd en waarom?
 3. Wat is het beleid van de gemeente omtrent de zoektermijn voor bijstandsaanvragers van 27 jaar en ouder? Hanteert u wel of geen zoektermijn? Met andere woorden:
  Informeert u 27-plussers correct over de mogelijkheid om direct een aanvraag voor bijstand in te dienen en geeft u daadwerkelijk gelegenheid toe?
 4. Van Cliëntenraad Uitkeringsgerechtigden en Minima Opsterland (CUMO) heeft fractie OpsterLanders begrepen, dat uitkeringen worden uitbetaald aan het in het begin van de volgende maand. Concreet: de uitkering voor februari wordt pas op 2 maart uitbetaald. Aangezien iedereen in Nederland maandelijkse rekeningen (huur en ziektekostenpremie) vooraf moeten betalen en de kwetsbare groep van uitkeringsgerechtigden minder geld te besteden hebben en nu meer financiële ruimte ontstaat a.g.v. de aantrekkende economie:
  Bent u bereid om de uitbetaling van de uitkeringen te vervroegen met op z’n minst 3 dagen tot een week?

Download:
Schriftelijke vragen – Bijstandsuitkeringen en termijnen (pdf)

footer OL 2014

Vragen over waarom Opsterland het sociaal manifest NIET heeft ondertekend

Onderwerp: Waarom heeft Opsterland het landelijke sociaal manifest niet ondertekend?
Datum: 18 april 2017
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Inleiding:
Deze maand hebben wethouders van 9 Friese gemeenten een manifest ondertekend, gericht aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen.
Het gaat over de Participatiewet. In het bijzonder de bezuiniging op de WSW.
Zij waarschuwen dat door de bezuinigingen mensen met een beperking thuis komen te zitten. Maar het gaat ook over loonschalen, toereikende begeleiding voor ex-Wajong en het voorkomen dat Beschut Werk een verliespost wordt voor de gemeenten. De gemeente Opsterland heeft het manifest niet ondertekend.

Vraag aan het college van B&W:

 1. Waarom heeft het college van B&W Opsterland dit manifest niet ondertekend?

Antwoord B&W:
De gemeente Opsterland heeft het te druk gehad met Caparis en – toegegeven – dit manifest over het hoofd gezien.

—> Mondelinge en schriftelijke vragen in 2017 van fractie OpsterLanders

Schriftelijke vragen OpsterLanders: klantenonderzoek gebiedsteams

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Klantenonderzoek gebiedsteams Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 10 september 2016

Inleiding:

Onze vragen zijn m.b.t. het klantenonderzoek konden in de bijeenkomst van 7 juni niet allemaal beantwoord worden. Daarom dient fractie OpsterLanders de niet-beantwoorde vragen schriftelijk in.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Het klantonderzoek heeft plaatsgevonden onder 25 cliënten; Wat is het totaal aantal cliënten van het gebiedsteam in 2015 geweest?
 2. De meest kwetsbare cliënten zijn van het onderzoek uitgesloten. Welke criteria zijn bij deze uitsluiting gebruikt?
  Hoe wordt de klanttevredenheid van deze meest kwetsbare mensen dan wel gemeten?
 3. Volgens het gemeentelijke beleid sociaal domein dient het eerste contact vooral over de vraagverheldering/ondersteuningsbehoefte van de cliënt te gaan. Nu is algemeen bekend, dat mensen met een hogere opleiding hun vraag beter kunnen formuleren, dan mensen met een lage opleiding.
  Wat is het opleidingsniveau van de 25 geïnterviewde cliënten?
 4. Bij de invoering van de 3 D’s was er veel zorg over (oudere) alleenstaanden, die geen netwerk en/of directe familie in de buurt hebben. Wellicht speelt dat in deze gemeente nog meer omdat veel jongeren naar elders vertrekken om te studeren of werken. ‘Vroeger’ hadden deze ouderen nog de keus om vanwege de contacten en vermijden van eenzaamheid dan toch maar naar een bejaardentehuis te gaan. Hoeveel van de 25 cliënten hebben met deze eenzaamheidsproblematiek te maken en welke oplossingen zijn hiervoor gevonden? Worden deze mensen voldoende door het gebiedsteam bereikt? En op welke manier?
 5. Wordt er bij al dan niet toewijzen van een traplift alleen naar de (on)mogelijkheid van traplopen gekeken of ook naar het inkomen van de aanvrager? Welke tabel wordt gehanteerd?
 6. Zijn er klachten ingediend? Zo ja hoeveel m.b.t. het al dan niet toekennen van een voorziening of m.b.t. de geleverde hulpverlening? Zijn deze klachten alleen bij de gemeente ingediend of ook bij de bestuursrechter of andere organen zoals bijv. de Nationale Ombudsman?
 7. Onlangs is er een ‘nieuw’ cliënt tevredenheidsonderzoek (Kwis) gehouden. Zijn de resultaten bekend? Zo nee, wanneer kan de raad de rapportage hiervan tegemoet zien?

Download:

footer OL 2014

 

Raad van commissarissen van Caparis stelt positie ter beschikking

RvC Caparis - Persbericht

Persbericht Raad van Commissarissen Caparis N.V.

De aandeelhouders van Caparis hebben de ter beschikking stelling van de RvC-zetels geaccepteerd, maar willen niet dat er een vacuüm ontstaat. Zij hebben de commissarissen gevraagd ‘going concern’ aan te blijven. Maar wel zo kort mogelijk.

Getracht wordt om zo spoedig mogelijk een nieuwe Raad van Commissarissen te benoemen. De interim directeur moet de rust proberen te bewaren.

Schriftelijke vragen OpsterLanders: vervolgvragen over verplichte tegenprestatie (Participatiewet)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Participatiewet – vervolgvragen over ‘verplichte tegenprestatie’
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 1 mei 2016

Inleiding:

Het is belangrijk dat uitkeringsgerechtigden zinvolle activiteiten verrichten om deel uit te blijven maken van de maatschappij; niet in een isolement te geraken. Een van de manieren is gebruik te maken van de ‘verplichte tegenprestatie’: door de raad vastgesteld op minimaal 26 uur per jaar. Veel maatschappelijke organisaties hebben een groot tekort aan vrijwilligers. (zie bijv. de vacatures op de site van de Vrijwilligers Vacaturebank Opsterland).

OpsterLanders heeft op 8 oktober 2015 schriftelijke vragen gesteld m.b.t. de toepassing van de Verordening ‘verplichte tegenprestatie’. Deze vragen konden toen niet volledig worden beantwoord door B&W. Daarom stellen wij de volgende vervolgvragen:

 1. Met hoeveel van de 582 uitkeringsgerechtigden (cijfer van B&W d.d. 30-9-2015) zijn er afspraken gemaakt over de verplichte tegenprestatie?
 2. Met hoeveel van de 340 personen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, die volgens uw brief van 17 november 2015 zijn overgedragen aan het gebiedsteam, zijn afspraken gemaakt over de verplichte tegenprestatie?
 3. Welk soort verplichte tegenprestatie per aantal worden door de uitkeringsgerechtigden op dit moment vervuld, onderverdeeld naar:
  – mantelzorg
  – maatschappelijke organisatie
  – zorginstelling
  – overheid
 4. Hoeveel uitkeringsgerechtigden van de 582 hebben inmiddels via deze weg een betaalde baan gevonden?

footer OL 2014