Archief | Mondelinge vragen RSS for this section

Schuldpreventie met behulp van vrijwilligers?

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Vrijwilligers inzetten in de schuldhulp?
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 9 oktober 2017

Armoede en schuldhulp zijn nauw met elkaar verbonden. Leeuwarden start met een pilot om huishoudens met geldproblemen mensen te koppelen aan vrijwilligers die hen helpen om meer inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Dit om financiële problemen en bewindvoering te voorkomen. In juni is de gemeenteraad voorgelicht over schuldpreventie. Eerder daarvoor: het Rekenkamer-eindrapport over Armoedebeleid.

De vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

  1. Hoeveel mensen in Opsterland zitten langer dan 3 jaar bij de GKB (Gemeentelijke Krediet Bank) en staan onder bewindvoering?
  2. Wat wordt momenteel gedaan aan preventie en vroegsignalering?
  3. Wat is de rol van het gebiedsteam in schuldhulpverlening?
  4. Om een oorzaak aan te pakken wat de gemeente zelf aangaat: komt er een aanpassing van de bijzondere bijstand?
  5. Hoe kijkt u aan tegen de pilot in Leeuwarden om vrijwilligers in te zetten als budgetcoach?

Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Advertenties

Vragenhalfuurtje: nieuwbouwhuizen aardgasvrij!

OpsterLanders is tegen nieuwe aardgas (leidingen)

Het ministerie van Economische Zaken heeft vorige week besloten dat de verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zodat er duurzamere alternatieven voor gas worden gestimuleerd. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente: deze bepaalt nu hoe nieuwe huizen worden verwarmd.

Bouwen met aardgas is pure kapitaalvernietiging. Om duidelijkheid te verschaffen aan de bouwsector en huizenkopers wil fractie OpsterLanders van B&W weten:

  1. Kunt u ons verzekeren dat in Opsterland vanaf nu de nieuwe richtlijn geldt, dat nieuwbouwplannen aardgasvrij worden uitgevoerd?

Antwoord van college van B&W: NEE

Vragen over ontheffing aardgas proefboring Nij Beets

Onderwerp: Ontheffing proefboring Nij Beets
Datum: 18 april 2017
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Inleiding:
Eind vorige week hebben wij een brandbrief ontvangen van Stichting Tsjingas waarin zij aangeven dat er geen verlenging van de ontheffing voor Vermillion moet komen.
Download: brief gemeenteraad van Tsjingas (Word)

Vragen aan het college van B&W:

  1. Klopt de genoemde termijn in de brief van Stichting Tsjingas, dat de ontheffing die de minister in 2013 heeft verleend aan Vermillion voor gasopsporing in Opsterland op 22 april a.s. verloopt?
  2. Tsjingas wenst geen verlenging van de ontheffing. Kan dit juridisch en praktisch gezien? Zo nee waarom niet? Zo ja, is B&W bereid voor 22 april een zienswijze/advies kenbaar te maken aan het ministerie van EZ?
  3. Net als in september vorig jaar is het weer 2 voor 12 werk geworden m.b.t. Vermillion. Kunt u de raad en de bevolking van Opsterland voortaan actief en tijdig op de hoogte houden van het verstrijken van ontheffingstermijnen omtrent de Mijnbouwwet?

Vragen over waarom Opsterland het sociaal manifest NIET heeft ondertekend

Onderwerp: Waarom heeft Opsterland het landelijke sociaal manifest niet ondertekend?
Datum: 18 april 2017
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Inleiding:
Deze maand hebben wethouders van 9 Friese gemeenten een manifest ondertekend, gericht aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen.
Het gaat over de Participatiewet. In het bijzonder de bezuiniging op de WSW.
Zij waarschuwen dat door de bezuinigingen mensen met een beperking thuis komen te zitten. Maar het gaat ook over loonschalen, toereikende begeleiding voor ex-Wajong en het voorkomen dat Beschut Werk een verliespost wordt voor de gemeenten. De gemeente Opsterland heeft het manifest niet ondertekend.

Vraag aan het college van B&W:

  1. Waarom heeft het college van B&W Opsterland dit manifest niet ondertekend?

Antwoord B&W:
De gemeente Opsterland heeft het te druk gehad met Caparis en – toegegeven – dit manifest over het hoofd gezien.

—> Mondelinge en schriftelijke vragen in 2017 van fractie OpsterLanders

Beantwoording schriftelijke vragen over gezondheidsrisico’s kunstgras-rubbergranulaat

Datum: 9 november 2016
Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: gezondheidsrisico’s kunstgras-rubbergranulaat
Indiener: OpsterLanders, Johan Sieswerda

VARA - Zembla

DOWNLOAD:
Beantwoording schriftelijke vragen over gezondheidsrisicos kunstgras rubbergranulaat (pdf)

Geachte raad,

Op 9 oktober j.l. heeft OpsterLanders schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgras rubbergranulaat. In haar brief verwijst OpsterLanders naar de motie van haar fractie en de FNP van 4 april 2016 en de tv-uitzending “Gevaarlijk Spel” van Zembla van 5 oktober 2016 over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in rubbergranulaat op kunstgrasvelden.
In het onderstaande worden de vragen beantwoord.

Vraag 1:
Hoeveel sportkunstgrasvelden zijn er in de gemeente Opsterland?
Antwoord van B&W:
In de gemeente Opsterland zijn er in totaal 8 sportkunstgrasvelden: vier voetbalvelden bevatten rubber-infill (Bakkeveen, Beetsterzwaag, Gorredijk en Lippenhuizen) en vier zand ingestrooide korfbalkunstgrasvelden (Gorredijk en Ureterp).

Vraag 2:
B&W heeft op 7 oktober j.l. een persbericht verstuurd: u verwacht aanvullend RIVM onderzoek af. Waarom is niet uitgegaan van het voorzorgsprincipe?
Antwoord van B&W:
DWij volgen het advies van de KNVB en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Wij wachten het aanvullende onderzoek af, dat op korte termijn uitgevoerd wordt door het RIVM. Op dit moment is nog niet onomstotelijk bewezen dat rubbergranulaat onomkeerbare schade aanricht aan het milieu en de volksgezondheid. Daarom is het voorzorgsprincipe niet gehanteerd.

Vraag 3a:
Bent u ervan op de hoogte dat in rubberproducten waarmee kinderen in aanraking komen slechts 0,5 milligram per kilo PAK in de rubber mag zitten?
Antwoord van B&W:
Wij zijn er van op de hoogte, dat voor rubberproducten (zoals bijv. speelgoed) inclusief ‘activity toys’ sinds 27 december de lagere grens van 0,5 mg/kg aan PAK”s in Europees verband van kracht is. Producten, die onder de nieuwe wetgeving aan de consument worden aangeboden, moeten aan die voorwaarde voldoen.

Vraag 3b:
Gaat u op zeer korte termijn onderzoek laten doen naar het PAK-gehalte in het rubbergranulaat van Opsterlandse kunstgrasvelden?

Antwoord van B&W:
Het Ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden. Het onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar afgerond zijn. Wij wachten dit landelijk onderzoek af. Daarnaast maken wij gebruik van het aanbod van de recyclesector van autobanden, waarbij ze bekijken of in het kunstgrasveld het juiste rubberproduct is gebruikt.

Vraag 4:
Zijn er na de tv-uitzending van Zembla verontruste reacties binnengekomen van burgers/ouders/sportverenigingen? Zo ja, kunt u dit nader toelichten?

Antwoord van B&W:
Tot op heden zijn er geen verontruste reacties binnengekomen. Wij houden onze burgers op de hoogte van de ontwikkelingen via informatie op onze website. Daarnaast zijn alle sportverenigingen geïnformeerd. Dit onderwerp heeft onze aandacht en wij houden alle ontwikkelingen en berichtgeving over dit onderwerp in de gaten.

Vraag 5:
Bent u bereid rubbergranulaat te vervangen door alternatieven zoals zand of kurkbolletjes?
Zo ja, wat zijn de kosten hiervan?

Antwoord van B&W:
Wij wachten hierin een aanvullend onderzoek van het RIVM af. Ten aanzien van de vervangingskosten is nu nog geen inschatting te geven. De ene fabrikant spreekt van circa € 60.000 en een andere fabrikant weer van € 100.000 per veld.

Vraag 6:
Heeft u ook zicht op de effecten van microplastics (rubbergranulaat en kunstgras) op de kwaliteit van de bodem en het grondwater binnen en buiten de sportvelden?

Antwoord van B&W:
Wij laten ons hierover informeren door het RIVM en de KNVB.

Vraag 7:
Neemt u de nieuwe inzichten van Zembla (en de Volkskrant) mee in de aankomende gemeentelijke Sportnota?

Antwoord van B&W:
De Sportnota gaat niet over de accommodaties c.q. velden, maar over het te voeren beleid van de drie OWO-gemeenten in de komende jaren.

footer OL 2014