archiveren | minima RSS voor deze sectie

Vragen over termijnen en humanere Bijstand

Geld

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Bijstandsuitkeringen en termijnen
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 27 februari 2018

Toelichting:

Gemeenten mogen 8 weken doen over het toekennen van bijstand. Mensen die bijstand aanvragen, hebben vaak geen buffer om die periode zonder inkomen te overbruggen. Daarom is het zo belangrijk dat gemeenten binnen 4 weken na de aanvraag een voorschot geven.

Volgens de Participatiewet moet de groep bijstandsaanvragers 27 jaar en ouder direct een bijstandsuitkering kunnen aanvragen en daarop binnen vier weken na de aanvraag een voorschot kunnen krijgen. Gemeenten mogen dus géén zoektermijn hanteren waarin deze groep aanvragers verplicht moet solliciteren voordat ze bijstand mogen aanvragen. De Nationale Ombudsman wil dat er geen drempels worden opgeworpen voor bijstandsaanvragers. Fractie OpsterLanders is het helemaal eens met dit standpunt.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Verstrekt de gemeente Opsterland binnen 4 weken na de aanvraag een voorschot aan degene die de bijstanduitkering heeft aangevraagd? Zo nee, waarom niet?
 2. Wordt in de wettelijke termijn van 8 weken overschreden?
  Zo ja, hoe vaak is dit in 2017 in Opsterland gebeurd en waarom?
 3. Wat is het beleid van de gemeente omtrent de zoektermijn voor bijstandsaanvragers van 27 jaar en ouder? Hanteert u wel of geen zoektermijn? Met andere woorden:
  Informeert u 27-plussers correct over de mogelijkheid om direct een aanvraag voor bijstand in te dienen en geeft u daadwerkelijk gelegenheid toe?
 4. Van Cliëntenraad Uitkeringsgerechtigden en Minima Opsterland (CUMO) heeft fractie OpsterLanders begrepen, dat uitkeringen worden uitbetaald aan het in het begin van de volgende maand. Concreet: de uitkering voor februari wordt pas op 2 maart uitbetaald. Aangezien iedereen in Nederland maandelijkse rekeningen (huur en ziektekostenpremie) vooraf moeten betalen en de kwetsbare groep van uitkeringsgerechtigden minder geld te besteden hebben en nu meer financiële ruimte ontstaat a.g.v. de aantrekkende economie:
  Bent u bereid om de uitbetaling van de uitkeringen te vervroegen met op z’n minst 3 dagen tot een week?

Download:
Schriftelijke vragen – Bijstandsuitkeringen en termijnen (pdf)

footer OL 2014

Beantwoording schriftelijke vragen over verschillen zorgpremies voor minima

logo-zorgverzekeraar-de-friesland

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS EN PVDA

Onderwerp: verschillen maandelijkse zorgpremies voor minima
Datum: 20 februari 2015
Van: college B&W Opsterland
Behandeld door: Petronella Stroop
Indiener: OpsterLanders en PvdA

Geachte raad,

Op 14 januari 2017 hebben de fracties van OpsterLanders en de Partij van de Arbeid een aantal vragen gesteld over de verschillen in maandelijkse zorgpremies voor minima. In deze brief beantwoorden wij de vragen.

VRAAG 1 VAN OPSTERLANDERS EN PVDA:
Kloppen de genoemde maandelijkse premies en kortingen per gemeente?

ANTWOORD VAN B&W:
De netto premies per maand kloppen, de kortingen niet. Alle Friese gemeenten betalen maandelijks € 16,- ter financiering van het gemeentelijk pakket. Daarnaast geven een aantal gemeenten een extra gemeentelijke bijdrage zoals Smallingerland (€ 19,30) en Ooststellingwerf (€ 10,-). Wij geven geen extra gemeentelijke bijdragen. Dit zijn kortingen zoals gesteld in de vraag, maar bijdragen van de gemeenten.
Gemeenten kunnen kiezen hoe zij de korting van 7% op de AV/TV (aanvullende- en tandverzekering) “verdelen”. Wij geven deze korting door aan de verzekerden. Oostellingwerf doet ik ook, Smallingerland echter niet.
Uit het bovenstaande antwoord blijkt ook dat het lastig is gemeenten op premieniveau op deze manier te vergelijken.

VRAAG 2 VAN OPSTERLANDERS EN PVDA:
Hoeveel personen in onze gemeente ontvangen deze gemeentelijke bijdrage?

ANTWOORD VAN B&W:
Op basis van de laatste ontvangen factuur in 2016 had de AV Frieso 619 Opsterlandse deelnemers.

VRAAG 3 VAN OPSTERLANDERS EN PVDA:
Is deze AV Frieso verzekering voor de doelgroep inclusief of exclusief eigen risico?

ANTWOORD VAN B&W:
Als hiermee wordt bedoeld of het eigen risico is “meeverzekerd” dan is het antwoord “nee”. Verzekerden hebben gewoon te maken met het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Men kan in de gemeentepolis niet kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Overigens biedt de AV Frieso wel de mogelijkheid het eigen risico in termijnen te betalen. Hierdoor kunnen de uitgaven gespreid worden.

VRAAG 4 VAN OPSTERLANDERS EN PVDA:
Wat is de onderbouwing om te komen tot een korting van € 2,40 ?

ANTWOORD VAN B&W:
Zoals bij vraag 1 is aangegeven draagt Opsterland € 16,- per maand per betalende verzekerde bij. Wij hebben geen inzicht in de totstandkoming van de genoemde korting van € 2,40 die door de Leeuwarder Courant is aangegeven.

VRAAG 5 VAN OPSTERLANDERS EN PVDA:
Opsterland werkt veel samen met Oost- en Weststellingwerf. Waarom heeft u in OWO-samenwerkingsverband niet gekozen voor harmonisering van de korting op de collectieve verzekering AV Frieso bij De Friesland voor de minima door gezamenlijk Ooststellingwerf als uitgangspunt te nemen?

ANTWOORD VAN B&W:
De samenwerking met OWO zit in de keuze om in alle drie gemeenten een collectieve verzekering voor minima via De Friesland Zorgverzekeraar aan te bieden. Vervolgens worden op gemeentelijk niveau afwegingen gemaakt in de verdere invulling van aanvullende bijdragen (de coleur locale). Dit is wat het college betreft conform de wens van de raad.

Schriftelijke vragen van OpsterLanders en PvdA over zorgpremies voor de minima

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

logo-zorgverzekeraar-de-friesland

Onderwerp: Verschillen in zorgpremies voor de minima
Indieners: J. Sieswerda (OpsterLanders) en D. Venema (PvdA)
Datum: 14 januari 2017

Inleiding:

“Zorg wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De gemeente Opsterland komt mensen met een laag inkomen tegemoet in hun kosten door een collectieve zorgverzekering via de Friesland Zorgverzekeraar aan te bieden: de AV Frieso. Door hieraan deel te nemen profiteert u van veel extra vergoedingen en bespaart u een behoorlijk bedrag. De gemeente betaalt namelijk een deel van uw premie.”

Aldus de website van de gemeente Opsterland over de collectieve AV Frieso zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Gemeenten betalen ook mee voor de minima. Uit ons onderzoek bleek, dat deze korting per gemeente verschilt.

Smallingerland: premie € 142,30 – € 19,30 korting = € 123,00 p/m
Ooststellingwerf: premie € 142,30 – € 12,40 korting = € 129,90 p/m
Opsterland: premie € 142,30 – € 2,40 korting = € 39,90 p/m

Aangezien zorgkosten en premies relatief hoge bedragen zijn voor mensen met een laag inkomen hebben de raadsfracties OpsterLanders en de PvdA de volgende vragen:

 1. Kloppen de bovengenoemde maandelijkse premies en kortingen per gemeente ?
 2. Hoeveel personen in onze gemeente ontvangen deze
  gemeentelijke bijdrage ?
 3. Is deze AV Frieso verzekering voor de doelgroep inclusief of exclusief eigen risico ?
 4. Wat is de onderbouwing om te komen tot een korting van € 2,40 ?
 5. Opsterland werkt veel samen met Oost- en Weststellingwerf. Waarom heeft u in OWO-samenwerkingsverband niet gekozen voor harmonisering van de korting op de collectieve zorgverzekering AV Frieso bij De Friesland voor de minima door gezamenlijk Ooststellingwerf als uitgangspunt te nemen ?

Download:
Schriftelijke vragen OpsterLanders en PvdA – zorgpremies minima (pdf)

footer OL 2014

 

Beantwoording extra schriftelijke vragen over verplichte tegenprestatie

Datum: 7 juni 2016
Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: extra vragen over verplichte tegenprestatie
Indiener: OpsterLanders, Johan Sieswerda

DOWNLOAD: Beantwoording schriftelijke vragen (pdf)

Geachte raad,

Op 2 mei heeft de heer J. Sieswerda van fractie OpsterLanders een aantal vragen gesteld over de tegenprestatie. In deze brief beantwoordden wij deze vragen.

Vraag 1:
Met hoeveel van de 582 uitkeringsgerechtigden (cijfer van B&W d.d. 30-09-2015) zijn er afspraken gemaakt over de verplichte tegenprestatie?
Antwoord van B&W:
De doelgroep is inmiddels in kaart gebracht, waarbij ervoor gekozen is eerst met de personen die zich op trede 3 en 4 van de Participatieladder bevinden aan de slag te gaan. Het hier om een groep van 140 personen.

Vraag 2:
Met hoeveel van de 340 personen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, die volgens uw brief van 17 november 2015 zijn overgedragen aan het gebiedsteam, zijn afspraken gemaakt over de verplichte tegenprestatie?
Antwoord van B&W:
Van de 340 personen zijn er 140 personen die zich op trede 3 en 4 van de participatieladder bevinden. Hiervan verrichten 69 personen een tegenprestatie.

Vraag 3:
Welk soort verplichte tegenprestatie per aantal worden door de uitkeringsgerechtigden op dit moment vervuld, onderverdeeld naar:
– mantelzorg
– maatschappelijke organisatie
– zorginstelling
– overheid

Antwoord van B&W:
Onze registratie voorziet niet in bovengenoemde onderverdeling. Bij de tegenprestatie registreren wij, conform de verordening: het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en de inburgering. De uitsplitsing van de bij de vraag 2 genoemde groep van 69 ziet er als volgt uit: 70% verricht vrijwilligerswerk, 22% verricht mantelzorg en 8% volgt een inburgeringstraject.

Vraag 4:
Hoeveel uitkeringsgerechtigden van de 582 hebben inmiddels via deze weg een betaalde baan gevonden?
Antwoord van B&W:
Er zijn in 2015 89 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd. Wij kunnen geen uitspraak doen over het causaal verband als (enige) reden voor uitstroom.

footer OL 2014

 

Beantwoording schriftelijke vragen over chronisch zieken en gehandicapten

Datum: 25 februari 2016
Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: chronisch zieken en gehandicapten
Indiener: OpsterLanders, Johan Sieswerda

DOWNLOAD: schriftelijke vragen (pdf)

Geachte raad,

Op 13 november 2015 heeft de fractie van OpsterLanders een aantal vragen gesteld over tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten. In deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen.

In de brief wordt door OpsterLanders het volgende aangegeven.
Uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) onder alle 393 gemeenten is gebleken dat de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten sterk verschillen per gemeente. De verschillen kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar.

Zo betalen minima uit Opsterland op jaarbasis ruim 212 euro meer voor exact dezelfde zorgverzekering dan minima uit de buurgemeente Smallingerland.

Vraag 1:
Hoeveel chronisch zieken en gehandicapten ontvangen een tegemoetkoming in Opsterland?
Antwoord van B&W:
In onze gemeente nemen 380 personen deel aan de AV Frieso.

Vraag 2:
Hoe is dit bovengenoemde verschil tussen Opsterland en Smallingerland te verklaren?
Antwoord van B&W:
Als we inzoomen op de verschillen tussen de gemeente Smallingerland en onze gemeente, dan hebben wij het volgende geconstateerd. De premie die inwoners van de gemeente Smallingerland betalen, is inderdaad lager dan de premie die inwoners van onze gemeente betalen: € 113,50 in de gemeente Smallingerland tegenover € 123,64 in de gemeente Opsterland. In onze gemeente moet dus (afgerond) € 120,00 per jaar meer worden betaald. Hier staat echter tegenover dat de gemeente Smallingerland de doelgroep heeft beperkt tot personen met een inkomen tot 115% van het sociaal minimum, terwijl inwoners van onze gemeente kunnen deelnemen met een inkomen tot 130%.
Het college hecht er aan om u te melden dat het compenseren van kosten die chronisch zieken en gehandicapten maken maatwerk is. De feitelijke vraag en mogelijkheden die iemand heeft, bepalen of er nog (financiële) ondersteuning geboden moet worden. Dat leidt tot verschillen, die niet vergelijkbaar zijn.

Vraag 3:
Hoe scoort Opsterland ten opzichte van de andere OWO gemeenten: Oost- en Weststellingwerf?
Antwoord van B&W:
De AV Frieso is in de OWO-gemeenten op een vergelijkbare manier vormgegeven.

Vraag 4:
Heeft de minima in Opsterland de keuzevrijheid om de eigen zorgverzekering te houden in plaats van de huidige (kennelijk) duurdere collectieve verzekering AF Friso bij zorgverzekeraar De Friesland?
Antwoord van B&W:
Ja, niemand wordt gedwongen de collectieve verzekering af te sluiten.

Vraag 5:
Raakt de gemeente hierdoor zijn sociale gezicht niet kwijt door de minima zo te benadelen?
Antwoord van B&W:
Wij herkennen ons niet in de conclusie dat minima benadeeld worden.

Vraag 6:
Is het college van B&W bereid om deze kloof te dichten in het voordeel van de chronisch zieken en gehandicapten?
Antwoord van B&W:
Zie antwoord op vraag 5. Wij herkennen ons niet in de conclusie dat er een kloof is.

Vraag 7:
In het onderzoek van ZIC is verder opvallend, dat gemeenten die een hogere inkomensgrens hanteren doorgaans een minder uitgebreide zorgverzekering voor minima aanbieden. Is dit ook van toepassing op de gemeente Opsterland?
Antwoord van B&W:
Nee, dit is niet van toepassing. Het gemeentepakket binnen de AV Frieso biedt een ruime dekking.

footer OL 2014