archiveren | Lippenhuizen RSS voor deze sectie

Schriftelijke vragen OpsterLanders: gezondheisrisico’s kunstgras rubbergranulaat

VARA - Zembla
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Gezondheidsrisico’s van kunstgras rubbergranulaat
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 9 oktober 2016

Inleiding:

Op 4 april 2016 j.l. heeft OpsterLanders en de FNP een motie ingediend n.a.v. de komst van kunstgras in Lippenhuizen. Deze motie verwees naar gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat en is ingetrokken tijdens de raadsvergadering. Dat kwam met name doordat B&W kort daarvoor ons een rapport van RIVM uit 2005 had toegestuurd: rubbergranulaat zou helemaal niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.

Echter, de tv-uitzending “Gevaarlijk Spel” van Zembla heeft de fractie van OpsterLanders buitengewoon verontrust en bevestigt de eerdere vermoedens van mijn fractie en de FNP. Rubbergranulaat op kunstgras blijkt namelijk wel degelijk gevaarlijke stoffen te bevatten. Het granulaat bestaat namelijk uit gemalen autobanden. In deze banden zit bewezen kankerverwekkend zink, lood, benzeen en PAK-stoffen. Bovendien bleek het RIVM-rapport niet deugdelijk te zijn.

B&W heeft onlangs een persbericht verstuurd n.a.v. de ontstane commotie. Aangezien de gezondheid van sportende kinderen en kwaliteit van de omgeving van kunstgrasvelden hier in het geding zijn wil OpsterLanders het college van B&W een aantal schriftelijke vragen stellen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Hoeveel sportkunstgrasvelden zijn er in de gemeente Opsterland?
 2. B&W heeft op 7 oktober j.l. een persbericht verstuurd: u wacht aanvullend RIVM-onderzoek af.
  Waarom is niet uitgegaan van het voorzorgsprincipe?
 3. Bent er van op de hoogte dat in rubberproducten waarmee kinderen in aanraking komen slechts 0,5 milligram per kilo PAK in het rubber mag zitten?
  Gaat u op zeer korte termijn onderzoek laten doen naar het PAK-gehalte in het rubbergranulaat van Opsterlandse kunstgrasvelden?
 4. Zijn er na de tv-uitzending van Zembla verontruste reacties binnen gekomen van burgers/ouders/sportverenigingen?
  Zo ja, kunt u dit nader toelichten?
 5. Bent u bereid rubbergranulaat te vervangen door alternatieven zoals zand of kurkbolletjes?
  Zo ja, wat zijn de kosten hiervan?
 6. Heeft u ook zicht op de effecten van microplastics (rubbergranulaat en kunstgras) op de kwaliteit van de bodem en het grondwater binnen en buiten de sportvelden?
 7. Neemt u de nieuwe inzichten van Zembla (en De Volkskrant) mee in de aankomende gemeentelijke Sportnota?

Download:
schriftelijke vragen OpsterLanders – gezondheisrisicos kunstgras rubbergranulaat (pdf)
persbericht gemeente Opsterland over kunstgrasvelden – 7 oktober 2016 (Word)

footer OL 2014

 

Motie kunstgras Lippenhuizen – rubbergranulaat

Datum: 4 april 2016
Onderwerp: rubbergranulaat kunstgras Lippenhuizen
Indieners: OpsterLanders en FNP

Klik hier voor de inhoudelijke bijdrage van OpsterLanders

MOTIE

Ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Opsterland,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

 • Microplastics slecht zijn voor de volksgezondheid en het milieu.
 • Wetterskip Fryslân de hoeder is van de waterkwaliteit en klaagt over een toename van microplastics in het rioolwater en daarmee een bedreiging vormt voor het drinkwater.
 • In het onderzoek van het RIVM aanbevelingen zijn gedaan voor “Good Housekeeping”. Dat zijn maatregelen om het verspreiden van microplastics (rubberkorrels en kunstgras) te voorkomen.
 • In Den Haag vragen zijn gesteld aan de regering over rubbergranulaat op kunstgrasvelden.
 • De minister dit nader wil onderzoeken en dat vier grote gemeenten en de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) hebben toegezegd mee te doen aan dit onderzoek.
 • Er milieuvriendelijke alternatieven zijn voor rubber, zoals zand en kurk.

Roept het college op

 • Onderzoek te doen naar milieuvriendelijke alternatieven en nieuwe nationale ontwikkelingen te integreren in het kunstgrasveld Lippenhuizen voordat de schop definitief in de grond gaat.
 • de raad hierover tijdig te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat:
De motie is uiteindelijk door beide indieners ingetrokken:

 • n.a.v. de toezegging van de wethouder dat indien rubbergranulaat en het onderzoek negatief uitpakt er alsnog passende maatregelen worden genomen.
 • omdat het actuele probleem van rubbergranulaat voldoende onder de aandacht is gebracht van B&W
 • aangezien binnenkort de Sportnota in de raad wordt behandeld en kunstgras in de breedte opnieuw qua duurzaamheid tegen het licht wordt gehouden. Dus ook in Gorredijk, Beetsterzwaag en in Bakkeveen.

OpsterLanders en FNP: kunstgras moet milieuvriendelijk

Bijdrage fractie OpsterLanders
Maandag 4 april 2014

Voorzitter, ik heb dit voorstel de vorige keer aangehouden om 2 belangrijke redenen, omdat ik:

 1. Een betere financiële onderbouwing en inzage in de gegevens van de veldbelasting wilde
 2. De milieuvriendelijkheid van rubbergranulaat aan de orde was n.a.v. een recent artikel in De Volkskrant.

Ik heb de onderbouwing en gegevens toegestuurd gekregen van de gemeente. Mede dankzij de uitstel van behandeling, extra mailwisseling en door eigen extra diepgaand onderzoek ben ik een heel eind verder gekomen. De grote druk op de ketel is hierdoor verminderd. Maar, in het raadsvoorstel staan een aantal kanttekeningen. OpsterLanders wil daar een paar opmerkingen en kanttekeningen aan toevoegen.

De eerste kanttekening die ik namelijk wil plaatsen is dat Opsterland bij het bepalen van de SWE’s niet uitgaat van het KNVB-rekeningschema. Dit schema is te vinden op de website van de KNVB. Voorzitter, waarom meld ik deze afwijking? Aangezien dit algemeen gangbaar is en afgesproken is tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Waarom de gemeente niet de algemeen gangbare methode hanteert voor de berekeningen is mij een groot raadsel. Maar goed, het is bij deze gezegd en gemeld: zand er over.

De tweede kanttekening gaat over de rekenrente. Mijn vraag aan B&W was: welke rekenrente hanteert u voor investeringen en waarom? De eerste reactie van B&W op het waarom luidt, dat de rente momenteel laag is. Voorzitter, hier verschillen wij dus van mening. Voor fractie OpsterLanders is dit argument niet relevant aangezien de meeste gemeenten een lange termijn visie hebben en een rekenrente toepassen van 3 à 4 procent. U mag het beste weten: wij OpsterLanders houden niet van potverteren!

Het laatste aandachtspunt van mijn fractie is dat onduidelijk blijft het antwoord op de vraag: welke huur wordt momenteel in rekening gebracht bij de verenigingen en welke afspraken zijn gemaakt over de toekomstige huur? Normaal wordt correspondentie aan de gemeente meegenomen bij ingekomen stukken. Over erfpachtovereenkomsten gesproken. Wij hebben niets gezien in de ingekomen stukken van briefwisseling van advocaten van de sportverenigingen die de gemeente aansprakelijk stellen vanwege de privatisering, enzovoorts. Waarom weet de raad dit niet? Misschien zijn de brieven aan B&W gericht, niet aan de raad. Voorzitter, kunnen wij alsnog hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld? Er werd namelijk gezegd dat er problemen waren met 3 verenigingen. Voorzitter, is het bij 3 gebleven?

Voorzitter, aandachtspunt 2: de milieuvriendelijkheid van rubberkorrels voor kunstgras.

In de schriftelijke beantwoording wordt verwezen naar het onderzoek van het RIVM. Voorzitter, in het RIVM-onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor “Good Housekeeping”. Dat zijn maatregelen om het verspreiden van microplastics (rubberkorrels en kunstgras) te voorkomen. Wat wij ons afvragen is: worden er door de gemeente in het bestek maatregelen opgenomen ter voorkoming van het verspreiden van microplastics en zo ja welke zijn dit? Overigens is rubbergranulaat een serieus aandachtspunt geworden in Den Haag. Hierover zijn namelijk vragen gesteld. De minister wil dit nader onderzoeken; vier grote gemeenten met de branchevereniging hebben toegezegd mee te doen aan dit onderzoek. Wij willen ook in Opsterland een onderzoek naar alternatieven voor rubberkorrels voordat de uitvoering van start gaat. Ook met een blik op het kunstgras Gorredijk waarover wij vorig jaar een besluit hebben genomen. Daar misschien des te meer omdat het kunstgras en rubbergranulaat zich dichtbij het openluchtzwembad bevindt waar veel kinderen gebruik van maken.

Ik dien namens OpsterLanders en FNP een motie in.

Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

NB: de motie is uiteindelijk door beide indieners ingetrokken.

 1. n.a.v. de toezegging van de wethouder dat indien rubbergranulaat en het onderzoek negatief uitpakt er alsnog passende maatregelen worden genomen.
 2. omdat het actuele probleem van rubbergranulaat voldoende onder de aandacht is gebracht van B&W
 3. aangezien binnenkort de Sportnota in de raad wordt behandeld en kunstgras in de breedte opnieuw qua duurzaamheid tegen het licht wordt gehouden. Dus ook in Gorredijk, Beetsterzwaag en in Bakkeveen.

Opsterlanders in actie voor Serious Request

3FM-Serious-Request-2013-LeeuwardenHet glazen huis van Serious Request staat dit jaar in Leeuwarden. In Opsterland wordt druk geld ingezameld voor het goede doel. Zo zijn peuterspeelzaal Het Kwetternest en kinderopvang De Kubus uit Beetsterzwaag er in geslaagd samen 1708,50 euro in te zamelen. De peuterspeelzaal deed dit belangeloos via de oppasdagen waarbij het totaalbedrag werd verdubbeld door Timpaan kindercentra. De Kubus deed het via zelfgemaakte cadeautjes door de medewerkers en de kinderen die verkocht werden op de kerstmarkt in Beetsterzwaag.

In Ureterp werd 1082 euro ingezameld voor Serious Request door de ouders en medewerkers van basisschool De Twirre. Via een dienstenveiling en verkoop van zelfgemaakte kerstkaarten door de leerlingen. Leerlingen van obs De Jasker uit Nij Beets hebben een cheque van 1900 euro overhandigd aan het glazen huis, bijeengebracht met een winterbarbeque op het schoolplein.

Aanstaande woensdag houdt openbare basisschool Trimbeets en De Flambou (Gorredijk) een kerstmarkt. De opbrengst is voor  Serious Request.

Het Foar dy-koor, een gelegenheidskoor van Eijer Producties uit Gorredijk, maakt een rondje door Fryslân. Zo treden zij op bij het glazen huis in Leeuwarden, in Lippenhuizen tijdens het kerstfeest op obs De Flecht en op de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk. Het koor van Eijer Producties nam onlangs een videoclip op bij het door Janna Eijer geschreven lied ‘Foar dy’. De opbrengst van de cd-verkoop gaat naar Serious Request.

Meer informatie over Serious Request: website SERIOUS REQUEST