Archief | Johan Sieswerda RSS for this section

Johan Sieswerda – Raadslid in Beeld

Zie website Gemeente Opsterland:
https://www.opsterland.nl/gemeenteraad/Raadsnieuws/Raadslid_in_Beeld_Johan_Sieswerda

Wie is Johan Sieswerda?
Ik ben geboren in 1965. Ik woon sinds 2002 in Bakkeveen en zit vanaf 2010 in de gemeenteraad voor OpsterLanders. Na Havo en VWO op het Drachtster Lyceum in militaire dienst. Vervolgens naar Leiden om geschiedenis te studeren aan de universiteit. Met succes. Afgestudeerd op een onderwerp uit de Amerikaanse geschiedenis: opkomst en ondergang van een derde partij onder leiding van onberekenbare rechts-populisten.

Werk
Werkzaam ben ik jarenlang geweest bij Castel/@Home [tegenwoordig: Ziggo]. Als beheerder en coördinator van websites om de komst van internet via de kabel te promoten voor de zakelijke en consumentenmarkt. Vervolgens: freelance tekstschrijver.

Vrije tijd
Buiten ben ik te vinden in mijn ‘eetbare’ tuin, op de fiets /mountainbike of op de tennisbaan. Binnen verricht ik o.a. historisch onderzoek en het beheer van de website over mijn vaders geboortedorp, over geschiedenis van het Friese dorpje Pingjum: www.pingjumgeschiedenis.wordpress.com. In 2000 online gezet. Drietalig. Tige grutsk fansels bin ik op ‘e Fryske oersetting.

Hoe lang politiek actief?
Meer dan 30 jaar. In het begin ondersteunend op de achtergrond. Van 2003 t/m 2007 Statenlid. Toen even lokaal actief geweest als voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen.

Waarom in de gemeentepolitiek?
Door de omstreden geplande hoogbouw van een appartementencomplex. In 2010. Tegen de zin in van 90 procent van Bakkeveen! Dat was voor mij de directe aanleiding om de gemeenteraad in te gaan. Om de politiek te verbeteren en te veranderen; door bijvoorbeeld redelijke lossingen proberen aan te dragen.

Wat wil je bereiken?
Ik strijd voor een eerlijke en fatsoenlijke politiek. Ik wil dat Opsterland meer gebruik maakt van de deskundigheid in de dorpen en waardering heeft voor het onmisbare cement van de samenleving: vrijwilligerswerk. Daarnaast meer inzet voor de minima en de moderne werkende armen (zzp’ers) en een hogere prioriteit voor duurzaamheid in onze groene gemeente.

Advertenties

POLITIEKE COLUMN: gelijke kansen in het onderwijs

Elk kind moet ongeacht afkomst zijn of haar talenten optimaal kunnen ontplooien

[Deze politieke column van OpsterLanders staat nu in weekblad Sa!]

Ik maak mij zorgen over de groeiende tweedeling in onze maatschappij. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Enerzijds komt het omdat miljonairs het maximale aan fiscale aftrekposten innen en hun vermogen wegsluizen naar buitenlandse belastingparadijzen. Anderzijds doordat meer arme mensen moeite hebben de aanvraag van toeslagen en soms achteraf geconfronteerd worden met onbetaalbare naheffingen. Het probleem van armoede is groter dan u denkt. Armoede zit niet alleen bij mensen onder de officiële armoedegrens.

De tweedeling werkt ook door via het onderwijs. Extra onderwijskosten zijn nauwelijks op te hoesten door ouders met een laag inkomen. Hierdoor missen hun kinderen o.a. een iPad of kunnen ze niet mee op excursie. Gelukkig is een school in Tilburg nu bereid om deze kosten voor zijn rekening te nemen: inclusief schoolboeken en ouderbijdrage.

In Den Haag is het initiatief gelanceerd om gratis mobieltjes met abonnement in bruikleen te verstrekken aan brugklassers. Een samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T-Mobile en Samsung. Oppositiepartij OpsterLanders heeft hierover vragen gesteld aan B&W Opsterland. De gemeente is het met ons eens dat een mobiele telefoon één van de vele instrumenten is om aansluiting met de (digitale) samenleving te behouden. Zij doen momenteel een behoefte-onderzoek onder de minima. Geld is er absoluut: armoedebestrijding-budget uit Den Haag is hiervoor gereserveerd.

OpsterLanders wil eerlijke en gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs. Ik heb zelf een half jaar stage gelopen in het onderwijs en ben nog steeds diep onder de indruk van het tomeloze enthousiasme onder de leerkrachten. Ik botste vooral met de grote administratieve rompslomp. Zij moeten tegenwoordig van alle markten thuis zijn; het is een zwaar beroep. Het basisonderwijspersoneel verdient nu echt een broodnodige salarisverhoging en verlaging van de werkdruk!

Johan Sieswerda
Raadslid OpsterLanders

Omwonenden De Wissel Beetsterzwaag in het gelijk gesteld

BEETSTERZWAAG. Dit nieuwsbericht had de kop kunnen hebben: Gemeente Opsterland verliest wéér een rechtszaak.

Zorgbedrijf Talant wil in Beetsterzwaag een kinderboerderij en dagrecreatiegebouw aanpassen. Nieuwbouw: ten koste van de rust van de directe omgeving. Er wordt namelijk bovenmatige hinder en overlast verwacht door de zorgcliënten van Talant. De Raad van State is het nu eens met de verontruste omwonenden uit Beetsterzwaag. De gemeente vangt weer bot.

Het College van B&W en de meerderheid van de gemeenteraad (Opsterlands Belang, CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD en D66) heeft de vergunningsaanvraag door Talant goedgekeurd. Oppositiepartij OpsterLanders heeft tegen gestemd. Waarom?

 • Verdachte timing van de aanvraag en aankondiging in de krant.
  Omdat 2 jaar geleden de aanvraag in de zomervakantie werd ingediend. Iedereen is dan met vakantie waardoor niemand hierop tijdig en zorgvuldig kan reageren.
 • Gepruts in het gemeentehuis.
  Omdat de gemeente niet wist hoe hiermee om te gaan. Burgers werden van het kastje naar de muur gestuurd. Het excuus was snel gevonden: de bezwaarmakers hadden volgens de verantwoordelijke wethouder Piet van Dijk (Opsterlands Belang) alles “niet zo goed begrepen”. De gemeente kon het niet of wilde het niet. Zegt u het maar.
 • Passiviteit en gebrek aan neutrale opstelling bij B&W.
  Omdat het College van B&W geen moeite deed om een passende compromis voor de twee strijdende voor elkaar te krijgen. B&W koos bewust partijdig de kant van de belangen van Zorgbedrijf Talant en liet de bezwaarmakers in de kou zitten.
 • Constructieve oplossingen met opzet tegengewerkt.
  Omdat raadslid Johan Sieswerda van fractie OpsterLanders voortdurend heeft gehamerd op een beheersovereenkomst tussen Talant en de omwonenden. Zoiets is gemakkelijk te controleren en het heeft een juridische status. Noch B&W noch de gemeenteraad wilde hier iets van weten. Een klassiek voorbeeld van bestuurlijke struisvogelpolitiek.

Welnu, de Raad van State heeft terecht de omwonenden in het gelijk gesteld. De gemeente moet een geluidsonderzoek uitvoeren en Talant wordt verplicht extra geluidswerende maatregelen te treffen.

OpsterLanders betreurt het dat de gemeente Opsterland vaak kiest voor de weg van de escalatie en voor de gang naar de rechter. Opvallend is hoe vaak Opsterland de laatste tijd keer op keer rechtszaken verliest, zoals ten aanzien van de natuurcompensatie in het peperdure prestigeproject Heropening Polderhoofdkanaal. Conclusie: wederom een brevet van bestuurlijk en juridisch onvermogen. Met als tragisch gevolg: gezichtsverlies, minder vertrouwen van de burgers in de gemeente en verkwisting van gemeenschapsgeld. Oftewel, jildfergriemerij. Uiteraard, allemaal op kosten van de hardwerkende belastingbetalers! Het was achteraf gezien helemaal niet nodig geweest als de gemeente als betrouwbare overheid gewoon adequaat en neutraal z’n huiswerk had gedaan.

Schriftelijke vragen over smartphone voor brugklassers

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Smartphone voor brugklassers
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 22 augustus 2017

Inleiding:

Tegenwoordig hebben de meeste brugklassers een smartphone. Echter, niet alle ouders kunnen een smartphone met abonnement betalen.
De gemeente Den Haag gaat hier nu iets aan doen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provider T-Mobile en smartphone-fabrikant Samsung. De smartphone wordt overigens in bruikleen gegeven door Stichting Leergeld.
Fractie OpsterLanders is tegen een tweedeling in de samenleving.
Fractie OpsterLanders is van mening dat zonder internetverbinding en mobiele telefoon jongeren de aansluiting met de digitale samenleving missen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Is het College van B&W op de hoogte van het laatste nieuws uit de gemeente Den Haag om brugklassers met ouders met een laag inkomen een smartphone en internetabonnement te verstrekken?
 2. Het Ministerie van SZW heeft vorig jaar extra 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen.
  Hoeveel ontvangt Opsterland uit deze sociale investeringspot?
  Is het toegestaan een smartphone & abonnement hieruit worden te vergoeden voor kinderen uit arme gezinnen?
 3. Heeft het College van B&W een inventarisatie gedaan hoeveel brugklassers uit arme gezinnen in Opsterland momenteel zonder smartphone zitten? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het?
  Zo nee, is het college bereid hier onderzoek naar te verrichten?
 4. Bent u het met de stelling van fractie OpsterLanders eens dat zonder mobiele telefoon en internetverbinding jongeren (uit arme gezinnen) de aansluiting met de digitale samenleving missen?
 5. OpsterLanders is onder de indruk van het initiatief in Den Haag. Bent u bereid om een soortgelijk initiatief op te zetten in de gemeente Opsterland?

Download:
Schriftelijke vragen – Smartphone voor brugklassers (pdf)

footer OL 2014

Beantwoording schriftelijke vragen over geplande laagvliegroute

Laagvliegroutes

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Onderwerp: geplande laagvliegroute over Opsterland
Datum: 30 mei 2017
Van: college B&W Opsterland
Behandeld door: Sacha Stevens
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Geachte raad,

De heer Johan Sieswerda van Fractie OpsterLanders heeft schriftelijke vragen gesteld over de geplande laagvliegroute van Lelystad Airport over Opsterland. In deze brief geven wij antwoord op deze vragen.

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Bent u op de hoogte van dit laagvliegroute-plan?

ANTWOORD VAN B&W:
Nee. Er is geen laagvliegrouteplan over Opsterland.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Is in een eerder stadium contact geweest met het Rijk/Schiphol en is het college van B&W aanwezig geweest bij het overleg over de keuze voor vliegroutes?

ANTWOORD VAN B&W:
Nee, wij zijn niet aanwezig geweest bij het overleg over de keuze voor vliegroutes. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft zich in het overleg gericht op partijen in de nabijheid van de naderings- en vertrekroute en het wachtgebied, waar de vlieghoogte 6000 voet (1800 meter) of lager zal zijn. Deze routes en het wachtgebied ligt buiten het luchtruim van de gemeente Opsterland.

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Kunt u de gemeenteraad de laatste stand van zaken geven?

ANTWOORD VAN B&W:

 • 1 april 2014: aanvraag Lelystad Airport/Schiphol Group voor een Luchthavenbesluit bestaande uit het ondernemingsplan van Lelystad Airport/Schiphol Group en het milieueffectrapport
 • 13 juni 2014: ontwerp Luchthavenbesluit wordt door de Ministerraad goedgekeurd.
 • 13 juni t/m 31 juli 2014: gelegenheid indienen zienswijze Luchthavenbesluit en MER
 • februari 2015: advies Raad van State
 • 31 maart 2015: afgifte Luchthavenbesluit en kan worden begonnen met de realisatie van de uitbreiding van de luchthaven in 2018

Voor de ontwikkeling van Lelystad Airport is door de minister de opdracht aan de Alderstafel Lelystad gegeven om te onderzoeken hoe de luchthaven Lelystad kan groeien en welke gevolgen dat heeft voor omwonenden, economie en milieu. Tot nu toe zijn de Provincie Fryslân en de Friese gemeenten niet officieel gekend in het traject. De Provincie (gedeputeerde Schrier) wil nu zelf deelnemen aan de Alderstafel Lelystad. Ondanks dat dit op dit moment nog geen realiteit is, is het wel de verwachting dat dit plaats gaat vinden. De provincie zal zich inzetten op het verkrijgen van meer informatie over de toekomstige vliegroutes en de belangen van Friesland behartigen. De gemeente Weststellinwerf, Fryske Marren en Súdwest zijn hierbij recent aangehaakt.

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Meetstal kan een nieuw plan niet zonder effectenrapportage. Is er een onderzoek bekend naar de gevolgen van deze vliegroutes voor onze veiligheid, gezondheid, milieu en natuur?

ANTWOORD VAN B&W:
Er is een milieueffectrapportage geweest. Voor het onderzoek naar de milieueffecten van het voornemen van Lelystad Airport zijn verschillende studiegebieden gehanteerd. De omvang van het studiegebied is per milieuaspect bepaald door de verwachte reikwijdte van de te verwachten effecten. De Provincie Fryslân viel daar niet binnen.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Is het gemeentebestuur bereid zich in te spannen – samen met andere gedupeerde gemeenten – om deze bron van lawaai, verontreiniging te weren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD VAN B&W:
De gemeente laat zich via de FUMO op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hierdoor weten we wat er speelt en kunnen we anticiperen.

Download: Beantwoording schriftelijke over laagvliegroute over Opsterland (pdf)