Archief | FNP RSS for this section

Oproep 4 Opsterlandse fracties: raadsvergadering over Polderhoofdkanaal

Polderhoofdkanaal

Nij Beets – Polderhoofdkanaal. © Johan Sieswerda

Dit weekend hebben de raadsfracties OpsterLanders, VVD, BAS en FNP uit de gemeente Opsterland het schriftelijk verzoek ingediend voor agendering van het dossier Natuurcompensatie Polderhoofdkanaal inclusief het perceel van mevr. Hoomans uit Nij Beets.
Klik hier om het schriftelijk verzoek te bekijken (Word)

Achtergrond:
Het Polderhoofdkanaal loopt langs Nij Beets en verbindt het Friese merengebied met de Turfroute. Om het Polderhoofdkanaal te mogen heropenen en te gebruiken moet er voldaan worden aan de eis natuurcompensatie. Hier loopt het momenteel op stuk. Met name op het perceel van mevrouw Hoomans uit Nij Beets, onderdeel van een nieuwe bypass. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving. De gemeente Opsterland is eindverantwoordelijk.

Omdat afspraken uit het verleden zijn geschonden is mevr. Hoomans naar het ministerie van EZ gestapt en naar de (voorzieningen)rechter. Vorige week nog heeft zij weer een rechtszaak gewonnen. Van de provincie. De gemeente Opsterland bevindt hierdoor in de gevarenzone. De gemeenteraad wordt a.s. woensdagavond in een besloten bijeenkomst bijgepraat door het college van B&W over de kant van hun verhaal.

Johan Sieswerda (raadslid OpsterLanders) en Dhr. Haisma (raadslid VVD) hebben kort geleden aangedrongen dat dit dossier op korte termijn in een openbare raadsvergadering moet worden behandeld. Zij worden hierin gesteund door fracties BAS en FNP.

Advertenties

19 juni: EXTRA raadsvergadering Mfa en BHS Gorredijk

BHS Gorredijk

De extra raadsvergadering, die is aangevraagd door fractie OpsterLanders, FNP, BAS en VVD, vindt plaats op maandag 19 juni. Aanvang: 19.30 uur.

Deze vergadering is aangevraagd n.a.v. recente schokkende informatie over de voortgang van de geplande nieuwe multifunctionele accommodatie in Gorredijk. Deze informatie – een gigantisch financieel tekort – was al in januari bekend bij de verantwoordelijke portefeuillehouder, wethouder Piet van Dijk. De vier raadsfracties willen Van Dijk ter verantwoording roepen vanwege de ernst en urgentie van de situatie.

Op 16 november 2016 stemde de meerderheid van de gemeenteraad voor nieuwbouw multifunctionele accommodatie in Gorredijk.

Zie ook:

 

Vier raadsfracties uit Opsterland willen extra raadsvergadering over nieuwe Mfa in Gorredijk

BHS Gorredijk niet meer welkom in nieuwe Mfa

PERSBERICHT

Op 16 november 2015 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Opsterland gekozen voor de komst van een nieuwe Mfa in Gorredijk. Nu blijkt op grond van recente onthutsende informatie dat er een Mfa komt zonder de Burgemeester Harmsma School (BHS). Vanwege de ernst van de situatie hebben OpsterLanders, BAS, FNP en VVD het verzoek ingediend voor een extra raadsvergadering a.s. 12 juni om wethouder Van Dijk ter verantwoording te roepen.

De afgelopen dagen zijn alle fracties bijgepraat door de BHS over het besluit van de verantwoordelijke portefeuillehouder – wethouder Piet van Dijk – om hun school buiten beschouwing te laten in de geplande nieuwe Mfa. De oorzaak is een financiële tegenvaller van € 900.000. Deze tegenvaller was bij de gemeente al bekend in januari van dit jaar. In de tussentijd is de raad hierover niet actief geïnformeerd.

De vier raadsfracties willen daarom de wethouder ter verantwoording roepen en antwoord hebben op o.a. de volgende vragen:

 • Wat er in het laatste half jaar is gebeurd en wat is daarin de rol van de gemeente geweest?
 • Waarom is de raad niet tijdig geïnformeerd over de financiële tegenvaller?
 • Hoe verhoudt het besluit van de wethouder om een Mfa in Gorredijk met alleen het primair onderwijs en De Skâns zich met het raadsbesluit (met de BHS) uit 2015?
 • Hoe wordt de toekomst van het onderwijs, cultuur en sport in Gorredijk goed gewaarborgd?

Johan Sieswerda, OpsterLanders
Klaas de Boer, BAS
Janco van der Werf, FNP
Hielke de Vries, VVD
Rinse Haisma, VVD

PS: OpsterLanders heeft op 16 november 2015 tegen de nieuwbouw van het Mfa gestemd en samen met de fracties FNP en BAS een financieel onderbouwd (en goedkoper!) alternatief gepresenteerd voor een gerenoveerde Skâns.

Kansen voor Beetsterzwaag: stel onderwijs centraal!

Standpunt fractie OpsterLanders n.a.v. raadsvoorstel ‘Kansen voor Beetsterzwaag’, met motie OL-FNP-BAS

 1. OpsterLanders staat achter Vitaal Opsterland 2 en een brede school in Beetsterzwaag.
 2. Nieuwbouw voor het onderwijs is urgent.
 3. Wij plaatsen grote vraagtekens bij de wijze waarop de gemeente nu te werk wil gaan.

Want:

 • jammer is het dat B&W in deze kwestie gekozen heeft voor de verrassingstactiek. Als gemeente en als betrouwbare overheid behoor je fatsoenlijk om te gaan met de gesprekspartners!
 • het is voor mijn fractie onduidelijk wat ‘gekanteld werken’ is.
 • dit kan onnodig oponthoud betekenen in het overlegproces wat al gaande is.
 • ik weet niet waarop B&W later aangesproken en afgerekend moet worden door de gemeenteraad.
 • een omlijnde startpositie mag je hier toch minimaal verwachten.
 • het budget van 95.000 euro is slecht financieel onderbouwd en bevat daardoor veel onzekerheden.
 • Er staan te grote belangen op het spel in Beetsterzwaag om met de woorden van Baboeska hier Russisch roulette te gaan spelen.

Conclusie van fractie OpsterLanders:
Schoenmaker blijf bij je leest! Blijf bij het integraal huisvestingsplan onderwijs en stel onderwijs en het kind centraal in de toekomst voor Beetsterzwaag.

Een gezamenlijke motie van OpsterLanders met FNP en BAS werd ingediend met de oproep aan B&W: stel onderwijs centraal en biedt een deugdelijke financiële onderbouwing en een duidelijke planning. Deze motie kreeg ook de steun van VVD en D66.
Zie MOTIE – stel onderwijs centraal in ‘Kansen voor Beetsterzwaag’ (pdf)

Johan Sieswerda
Raadslid fractie OpsterLanders

Schriftelijke vragen OpsterLanders: gezondheisrisico’s kunstgras rubbergranulaat

VARA - Zembla
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Gezondheidsrisico’s van kunstgras rubbergranulaat
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 9 oktober 2016

Inleiding:

Op 4 april 2016 j.l. heeft OpsterLanders en de FNP een motie ingediend n.a.v. de komst van kunstgras in Lippenhuizen. Deze motie verwees naar gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat en is ingetrokken tijdens de raadsvergadering. Dat kwam met name doordat B&W kort daarvoor ons een rapport van RIVM uit 2005 had toegestuurd: rubbergranulaat zou helemaal niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.

Echter, de tv-uitzending “Gevaarlijk Spel” van Zembla heeft de fractie van OpsterLanders buitengewoon verontrust en bevestigt de eerdere vermoedens van mijn fractie en de FNP. Rubbergranulaat op kunstgras blijkt namelijk wel degelijk gevaarlijke stoffen te bevatten. Het granulaat bestaat namelijk uit gemalen autobanden. In deze banden zit bewezen kankerverwekkend zink, lood, benzeen en PAK-stoffen. Bovendien bleek het RIVM-rapport niet deugdelijk te zijn.

B&W heeft onlangs een persbericht verstuurd n.a.v. de ontstane commotie. Aangezien de gezondheid van sportende kinderen en kwaliteit van de omgeving van kunstgrasvelden hier in het geding zijn wil OpsterLanders het college van B&W een aantal schriftelijke vragen stellen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Hoeveel sportkunstgrasvelden zijn er in de gemeente Opsterland?
 2. B&W heeft op 7 oktober j.l. een persbericht verstuurd: u wacht aanvullend RIVM-onderzoek af.
  Waarom is niet uitgegaan van het voorzorgsprincipe?
 3. Bent er van op de hoogte dat in rubberproducten waarmee kinderen in aanraking komen slechts 0,5 milligram per kilo PAK in het rubber mag zitten?
  Gaat u op zeer korte termijn onderzoek laten doen naar het PAK-gehalte in het rubbergranulaat van Opsterlandse kunstgrasvelden?
 4. Zijn er na de tv-uitzending van Zembla verontruste reacties binnen gekomen van burgers/ouders/sportverenigingen?
  Zo ja, kunt u dit nader toelichten?
 5. Bent u bereid rubbergranulaat te vervangen door alternatieven zoals zand of kurkbolletjes?
  Zo ja, wat zijn de kosten hiervan?
 6. Heeft u ook zicht op de effecten van microplastics (rubbergranulaat en kunstgras) op de kwaliteit van de bodem en het grondwater binnen en buiten de sportvelden?
 7. Neemt u de nieuwe inzichten van Zembla (en De Volkskrant) mee in de aankomende gemeentelijke Sportnota?

Download:
schriftelijke vragen OpsterLanders – gezondheisrisicos kunstgras rubbergranulaat (pdf)
persbericht gemeente Opsterland over kunstgrasvelden – 7 oktober 2016 (Word)

footer OL 2014