Archief | brugklassers RSS for this section

POLITIEKE COLUMN: gelijke kansen in het onderwijs

Elk kind moet ongeacht afkomst zijn of haar talenten optimaal kunnen ontplooien

[Deze politieke column van OpsterLanders staat nu in weekblad Sa!]

Ik maak mij zorgen over de groeiende tweedeling in onze maatschappij. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Enerzijds komt het omdat miljonairs het maximale aan fiscale aftrekposten innen en hun vermogen wegsluizen naar buitenlandse belastingparadijzen. Anderzijds doordat meer arme mensen moeite hebben de aanvraag van toeslagen en soms achteraf geconfronteerd worden met onbetaalbare naheffingen. Het probleem van armoede is groter dan u denkt. Armoede zit niet alleen bij mensen onder de officiële armoedegrens.

De tweedeling werkt ook door via het onderwijs. Extra onderwijskosten zijn nauwelijks op te hoesten door ouders met een laag inkomen. Hierdoor missen hun kinderen o.a. een iPad of kunnen ze niet mee op excursie. Gelukkig is een school in Tilburg nu bereid om deze kosten voor zijn rekening te nemen: inclusief schoolboeken en ouderbijdrage.

In Den Haag is het initiatief gelanceerd om gratis mobieltjes met abonnement in bruikleen te verstrekken aan brugklassers. Een samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T-Mobile en Samsung. Oppositiepartij OpsterLanders heeft hierover vragen gesteld aan B&W Opsterland. De gemeente is het met ons eens dat een mobiele telefoon één van de vele instrumenten is om aansluiting met de (digitale) samenleving te behouden. Zij doen momenteel een behoefte-onderzoek onder de minima. Geld is er absoluut: armoedebestrijding-budget uit Den Haag is hiervoor gereserveerd.

OpsterLanders wil eerlijke en gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs. Ik heb zelf een half jaar stage gelopen in het onderwijs en ben nog steeds diep onder de indruk van het tomeloze enthousiasme onder de leerkrachten. Ik botste vooral met de grote administratieve rompslomp. Zij moeten tegenwoordig van alle markten thuis zijn; het is een zwaar beroep. Het basisonderwijspersoneel verdient nu echt een broodnodige salarisverhoging en verlaging van de werkdruk!

Johan Sieswerda
Raadslid OpsterLanders

Advertenties

Schriftelijke vragen over smartphone voor brugklassers

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Smartphone voor brugklassers
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 22 augustus 2017

Inleiding:

Tegenwoordig hebben de meeste brugklassers een smartphone. Echter, niet alle ouders kunnen een smartphone met abonnement betalen.
De gemeente Den Haag gaat hier nu iets aan doen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provider T-Mobile en smartphone-fabrikant Samsung. De smartphone wordt overigens in bruikleen gegeven door Stichting Leergeld.
Fractie OpsterLanders is tegen een tweedeling in de samenleving.
Fractie OpsterLanders is van mening dat zonder internetverbinding en mobiele telefoon jongeren de aansluiting met de digitale samenleving missen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Is het College van B&W op de hoogte van het laatste nieuws uit de gemeente Den Haag om brugklassers met ouders met een laag inkomen een smartphone en internetabonnement te verstrekken?
 2. Het Ministerie van SZW heeft vorig jaar extra 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen.
  Hoeveel ontvangt Opsterland uit deze sociale investeringspot?
  Is het toegestaan een smartphone & abonnement hieruit worden te vergoeden voor kinderen uit arme gezinnen?
 3. Heeft het College van B&W een inventarisatie gedaan hoeveel brugklassers uit arme gezinnen in Opsterland momenteel zonder smartphone zitten? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het?
  Zo nee, is het college bereid hier onderzoek naar te verrichten?
 4. Bent u het met de stelling van fractie OpsterLanders eens dat zonder mobiele telefoon en internetverbinding jongeren (uit arme gezinnen) de aansluiting met de digitale samenleving missen?
 5. OpsterLanders is onder de indruk van het initiatief in Den Haag. Bent u bereid om een soortgelijk initiatief op te zetten in de gemeente Opsterland?

Download:
Schriftelijke vragen – Smartphone voor brugklassers (pdf)

footer OL 2014