Archief | BHS Gorredijk RSS for this section

Forse kritiek van OpsterLanders op uitvoering Mfa / BHS Gorredijk

De bijdrage van raadslid Johan Sieswerda in de raadsvergadering van 3 juli 2017:

“Voorzitter. In de jaren 70 had je twee bekende series op de Nederlandse tv: ‘De man van zes miljoen‘ en ‘De onzichtbare man‘. Beide tv-titels zijn nu van toepassing in Opsterland: een onheilspellend dreigend BHS-tekort van 6 miljoen euro waarmee in het Integraal Huistvestingplan Onderwijs geen rekening is gehouden en een wethouder die totaal onzichtbaar is geweest naar de gemeenteraad in een periode van de uitvoering waarin grote belangen voor sport, onderwijs en cultuur, de toekomst van Gorredijk op het spel staan.

Over dat laatste wil ik het hebben. De voortekens waren al eind 2016 bekend bij het college van B&W. De bijeenkomst met de raad in februari ging hoofdzakelijk over de architectonische indeling van de nieuwbouw Mfa. Eigenlijk was dat een prima moment geweest voor B&W om de raad juist hierover te infomeren. En dat kan helemaal los staan van de lopende onderhandelingen met de Burgemeenster Harmsma School (BHS).

Helaas is aan de informatieplicht niet voldaan. Ondanks de aanbevelingen in het rekenkameronderzoek over majeure projecten en in het rapport Hermans over de heropening van het Polderhoofdkanaal.

Voorzitter. Ik maak mij ernstige zorgen over de uitvoering van het raadsbesluit uit 16 november 2015. Hoe kan het toch zijn dat er na anderhalf jaar zoveel rammelende skeletten uit de kast rollen? Ligt de oorzaak in een slechte voorbereiding van het raadsvoorstel of in de uitvoering? In een slechte start of tijdens de rit richting de opstelling van het integrale programma van eisen? Een nieuwe Mfa zonder de BHS betekent voor fractie OpsterLanders dat er een nieuw raadsvoorstel moet komen.

De ene waarheid staat tegenover het andere. Onduidelijke afspraken over leerlingenprognoses. Erg verwarrend. Het gaat hier om een flink investeringsbedrag uit gemeenschapsgeld: een parlementaire enquête zou misschien op z’n plaats zijn. Deze gedachte is wel even bij mij opgekomen. Dat kan altijd nog. Samen met fractie BAS ben ik tot een andere constructieve oplossing gekomen.

Zie MOTIE MFA Gorredijk – communicatie en uitvoering

OpsterLanders heeft in 2015 gepleit voor de renovatie van De Skâns. Met een open mind verdient dit redelijke alternatief opnieuw aandacht. De Skâns uit voorzorg nu niet gaan verplaatsen en zoek een passende oplossing hiervoor. Daarnaast een goede toekomst voor het onderwijs in Gorredijk: de basisschool was eerder en is ook nu geen punt van discussie en moet worden gebouwd.

Het struikelblok blijkt de BHS. Aanhaken in 2020 zoals B&W dit wil is voor fractie OpsterLanders geen optie. Wat bij aanvang van de nieuwbouw mist was een onderwijsvisie van de BHS. Start samen met de BHS hoe de onderscheidende onderwijsvisie en financiën tot en na 2020 kunnen worden geborgd. Wij willen nu ook na anderhalf jaar een keer inzage krijgen in de exploitatiecijfers van de nieuwe Mfa en een visie waarop de duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd. Neem de raad hierin mee, sluit ons niet weer buiten!

Zie MOTIE MFA Gorredijk – koers Mfa en BHS

Tot slot een paar bemoedigende woorden van de voormalige Amerikaanse president L.B. Johnson:

YESTERDAY IS NOT OURS TO RECOVER
BUT TOMORROW IS OURS TO WIN OR LOSE
Wij kunnen niet veranderen wat is gebeurd, wel wat er gaat komen”

Advertenties

Mondelinge vragen fractie OpsterLanders over toekomst van De Skâns Gorredijk

Skans moat bliuwe

Indiener: Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders
Onderwerp: nieuwe MFA Gorredijk, klankbordgroep en De Skâns
Datum: maandag 11 juli 2016, raadsvergadering

Mondelinge Vragen:

 1. Klopt het dat Plaatselijk Belang Gorredijk niet betrokken is geweest bij het opstellen van het Programma van Eisen?
  Zo ja, waarom niet?
 2. In de klankbordgroep van de nieuwe MFA zijn geen tegenstanders vertegenwoordigd.
  Waarom is dit het geval en wat heeft B&W gedaan om de brug te slaan naar deze groepering om een breed draagvlak in Gorredijk te verwerven?
 3. Is er al zicht op een nieuwe bestemming voor de huidige locatie van De Skâns (dat binnenkort wordt gesloopt)?

Bijdrage OpsterLanders over toekomst van De Skâns

Raadsvergadering 16 november 2015, agendapunt: 6
Door: Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders
Inzet OpsterLanders: renovatie van De Skâns op huidige locatie

Skans moat bliuwe

Oproep van actiegroep DIZZE SKANS MOAT BLIUWE

Voorgeschiedenis

Voorzitter, nieuw accommodatiebeleid voor Gorredijk is niet van vandaag. Het startschot hiervoor werd gegeven in 2010, kort nadat ik was beëdigd als raadslid. Ik heb het wordingsproces van begin tot eind meegemaakt.

Zo nu en dan werd een korte tussenstop gemaakt, om de koers bij te stellen. Want, voorzitter, de demografische voorspellingen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Of het nou gaat over minder kinderen, meer vergrijzing en een voorspelde lichte bevolkingskrimp voor Opsterland. En ingelaste adempauzes vanwege gewijzigde omstandigheden zoals minder geschatte benodigde vierkante vloermeters. Drie minpunten vergeleken met 2010 zijn niet te ontkennen: een duurdere Polderhoofdkanaal, de tegenvallende Nederlandse economie en een Opsterlandse begroting in onstuimig vaarwater als gevolg van een aantal financiële onzekerheden.

Het sympathieke doel van het maken van nieuw accommodatiebeleid was en is om de leefbaarheid, cultuur, sport en onderwijs in centrumdorp Gorredijk te versterken ten behoeve van toekomstige generaties. Ook wat de betaalbaarheid hiervan betreft. Of niet soms?

Overleg en informatie

Ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gehad met velen van gedachten te kunnen wisselen: de uitbater en diverse gebruikers van De Skâns. Een half jaar geleden was de avond, georganiseerd door de sportverenigingen in de kantine van de tennisvereniging. Niet te vergeten de vele informatieavonden in het Lycklamahûs hiernaast om de raadsfracties op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. Wij volksvertegenwoordigers moeten derhalve nu wel ruimschoots gedocumenteerd zijn om een goed afgewogen beslissing te kunnen nemen. Ruimschoots gedocumenteerd, voorzitter, want fractie OpsterLanders is een kritische luis in de pels en vraagt zich af of de raad altijd juist en correct is geïnformeerd over de toekomst van Gorredijk.

Raadsvoorstel: welke keuze?

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel. Het definitieve voorstel om in Gorredijk een multifunctionele accommodatie bij de Burgemeester Harmsmaschool (BHS) te realiseren, nieuwbouw van de Flambou, Trimbeets en De Skâns en uitbreiding van het sportcomplex Kortezwaag. Het kostenplaatje is 9,3 miljoen euro. Bij elke raadsvoorstel is de hamvraag: stemt u voor of tegen dit voorstel? En zo ja: met of zonder aanvullende wensen en tekstwijzigingen?

Stemverklaring: NEE tegen nieuwbouw, JA voor renovatie

De eerste vraag waarmee oppositiepartij OpsterLanders lang mee heeft geworsteld is dus: zijn wij als raadsfractie voldoende overtuigd van het gelijk van dit raadsvoorstel? Hebben wij het volste vertrouwen? Het antwoord luidt NEE. Ik zal u proberen uit te leggen wat onze bezwaren en tegenargumenten zijn. Over wat precies – met de gevleugelde woorden van de Friese muziekgroep De Hûnekop – ons dwars zit.

Ik zou een hele waslijst met kanttekeningen kunnen opsommen maar zal mij omwille van de tijd beperken tot onze belangrijkste struikelblokken:

Verkiezingsprogramma OpsterLanders: voorkeur voor renovatie

 • Om meteen met de deur in huis te vallen, sluit de keuze van OpsterLanders voor renovatie van De Skâns op de huidige locatie naadloos aan op ons verkiezingsprogramma waarin wij de voorkeur uitspreken voor renovatie als het gaat om gebouwen. U kunt dit rustig nalezen op www.opsterlanders.nl
  Voor de nieuwbouwlobby moet u bij andere politieke partijen zijn.

Gebrek aan draagvlak en inspraak van de burgers

 • Ten tweede bespeuren wij onvoldoende draagvlak onder de huidige gebruikers van De Skâns. Er is veel onrust in Gorredijk ontstaan n.a.v. de geplande nieuwbouw en verplaatsing van De Skâns. Voorzitter, 1300 handtekeningen zijn verzameld onder leiding van Dhr. Beenen. De opkomst van zijn achterban was hoog tijdens de hoorzitting in juni. Dit zegt tevens iets over hun sterke betrokkenheid en de behoefte om het tegengeluid te laten weten op papier en te laten horen in de aanwezigheid van de raad en het college van B&W.
  OpsterLanders had hoge verwachtingen van de inspraak, maar zo bleef de toegezegde klankbordgroep achterwege. Wethouder Van Dijk deed in antwoord op mijn vraag de toezegging, dat er een klankbordgroep komt na dit besluit voor de nieuwe Skâns. Is het soms uit pure angst voor felle kritiek? Voorzitter, waarom niet veel eerder? Beter was geweest dat u uw tegenstanders vroegtijdig had betrokken in de klankbordgroep. Inclusief uw worst enemy en grote nachtmerrie: Luit Beenen. Want, voorzitter, geïnspireerd door de woorden van wethouder Jonkman vorige week over de begroting en de Romeinse plastax zou ik hier iedereen een citaat mee willen geven van de voormalige Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. Hij zei ooit omfloers over zijn grootste tegenstander: “It’s probably better to have him inside the tent pissing out, than outside the tent pissing in.” Met andere woorden: in je armen sluiten en vooral niet buitensluiten!

De Skâns: energieneutraal m.b.v. zonnepanelen

 • Verder vindt OpsterLanders een groot bezwaar dat energieneutraliteit niet integraal is opgenomen in dit voorstel. Een energieneutraal gerenoveerde Skâns is te bereiken door middel van optimale energiebesparende maatregelen en door gebruik te maken van zonnecollectoren. Waarom vindt een groene partij als OpsterLanders dit een briljant idee? Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, beter is voor het milieu, 0-energierekening op langere termijn gunstig is voor de exploitatie en de spinoff van meer lokale werkgelegenheid. Ik kan mij levendig voorstellen dat de ChristenUnie weer in paniek raakt zoals vorige week toen het bij de begroting ging over zonnepanelen. Meneer Weening, ik kan uw zorgen wegnemen over de financiële dekking: de gemeente hoeft dit niet 100% te financieren. Denk bijv. aan lokale coöperatie, lease constructies, crowdfunding, inzamelingsacties, sponsoring, scherpe inkoop, enzovoorts. Waar een wil is is een weg. Bovendien las ik onlangs in een persbericht van de gemeente dat de nieuwe Brede School o.b.s. De Tsjerne-Vlieger in Gorredijk zonnepanelen krijgt. Voorzitter, hier is milieupartij OpsterLanders helemaal voor. Alleen wat wij niet begrijpen is: waarom daar wel en niet consequent van toepassing voor De Skâns?

Investering is hoog bedrag en renovatie blijkt goedkoper te zijn dan nieuwbouw

 • Voorzitter, 9,3 miljoen euro voor nieuwbouw is een fors bedrag in moeilijke tijden. Als het goedkoper kan, vinden wij dat je dat moet doen. Dit voorkomt verhoging van de lasten en meer bezuinigingen voor de Opsterlandse burgers.
  Ten aanzien van de exploitatie en afschrijving voor de nieuwbouwvariant heeft OpsterLanders weinig vertrouwen. Het rapport van Zijlstra Architecten is goedgekeurd door een accountant en bewijst dat een afschrijvingstermijn van 40 jaar realistisch en haalbaar is voor een gerenoveerde Skâns. Dit maakt renovatie qua afschrijvingen zelfs goedkoper dan nieuwbouw.

Mix van bejaarden en kinderen is een illusie

 • Verhuizing naar de locatie van de BHS zou een prachtige mix van bejaarden en kinderen opleveren: feit of fictie? Elders in Nederland is dit niet aangetoond en daarnaast rijst bij ons de vraag waarom zo’n idealistisch experiment niet eerder is opgestart in Gorredijk.

Sloop is onherroepelijk: weg = weg

 • Voorzitter, sloop van de huidige Skâns locatie is onomkeerbaar. Eén keer verdwenen en het komt niet meer terug. Ik wil u er alleen op wijzen dat sommige dorpen en steden nu nog steeds enorme spijt hebben van onherroepelijke beslissingen uit het verleden.

Motie van 3 oppositiepartijen: renovatie en advies van buiten

Tot slot, voorzitter, wil ik een MOTIE indienen namens drie politieke partijen: BAS Opsterland, FNP en OpsterLanders. Om naar aanleiding van nije nijsgjirrige berekeningen, dat De Skâns na renovatie 40 jaar en langer mee gaat en goedkoper is dan nieuwbouw, de tekening van tafel te halen en advies in te winnen bij een onpartijdige deskundige van buiten de gemeente. Het is een ultieme poging om dit raadsvoorstel te heroverwegen. Om de renovatievariant en het gezond verstand een eerlijke kans te geven. Opsterland zit niet op een point of no return. Er is een weg terug. Nu kan het nog, voordat het te laat is.

Conclusie: anders is beter = OpsterLanders

Voorzitter, it moat oars. Het moet anders. Dan bent u dit keer aan het goede adres, want de naam OpsterLanders staat letterlijk voor Opsterland Links Anders …

Ingediend:

 • Motie – OpsterLanders, FNP, BAS
  Renovatie De Skâns en onafhankelijk advies & projectvoorstel (pdf)
 • Amendement – OpsterLanders, FNP, BAS
  Renovatie Skâns (pdf)

Vragen fractie OpsterLanders over De Skâns en Kortezwaag

Vragen raadsfractie van OpsterLanders over de toekomst van De Skâns en Kortezwaag met de beantwoording door B&W, raadsvergadering 15 juni 2015:

 1. Is een PPS constructie mogelijk en onderzocht?
  – Nee. Dit zal apart worden onderzocht en worden beantwoord door B&W.
 2. Valt er een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel te verwachten zoals eerder bij het project Centrum Oost?
  – Nee. Hier is vooraf krapper begroot dan destijds voor Centrum Oost.
 3. Wat is het omzetverlies van de horeca in De Skâns als sport verdwijnt?
  – Aanzienlijk en zodanig dat de commerciële horeca deze klap niet zal overleven.
 4. Als renovatie op langere termijn niet haalbaar is, is er ruimte voor een nieuwe variant nieuwbouw kleiner behuisd?
  – Geen antwoord.
 5. Brandveiligheid en energiegebruik: is er al een scan gemaakt voor het gebouw van De Skâns?
  – Nee.
 6. Is er al zicht op wat er na de sloop van De Skâns komt? Hebben gegadigden zich gemeld bij de gemeente?
  – Geen antwoord. [In Gorredijk gaat het gerucht dat supermarkt Jumbo belangstelling heeft]
 7. Maakt Tryater veel gebruik van de ‘vlakke vloer’?
  – Ja.
 8. Wat wordt verstaan onder tegenvallers bodemkwaliteit op pagina 18? Of is dit een standaardopmerking n.a.v. de ervaringen rond het Polderhoofdkanaal?
  – Inderdaad is dit een standaard opmerking n.a.v. het Polderhoofdkanaal.
 9. Wat wordt verstaan onder spinoff Kortezwaag op pagina 21?
  – Dit zal apart schriftelijk worden beantwoord door B&W.
 10. Dekking nieuwbouw: gaat het om 304.000 subsidie Skâns of 150.000 (volgens inspreker)?
  – Dit wordt nader bestudeerd, maar men gaat uit van jaarlijks € 305.000 euro.
 11. Zijn er al contacten geweest met de Belastingdienst omtrent de BTW (pagina 30)? Zo ja, wanneer is het eerste contact gelegd?
  – Ja, vele malen. De uitslag over BTW is pas bekend nadat het raadsbesluit is genomen
 12. Zijn ervaringen elders in het land met MFC’s gebruikt voor dit voorstel?
  – Ja, hier is zelfs een speciale website voor geraadpleegd.
 13. Mogen de raadsfracties na deze vergadering nog aanvullende (schriftelijke) technische vragen stellen aan B&W?
  – Dit is toegestaan. Na de zomervakantie komt een oriënterende en een besluitvormende raadsvergadering.

De Gordykster: OpsterLanders LIJST 6 over Gorredijk

De Gordykster (www.degordykster.nl) heeft alle 9 politieke partijen gevraagd 5 vragen over Gorredijk te beantwoorden. Hier is de beantwoording van OpsterLanders LIJST 6:

1.    Wat wil uw partij met De Skâns?

Essentieel voor de toekomst van Cultureel Centrum De Skâns is de financiële haalbaarheid en dat het centrum optimaal naar wens is van iedereen: voor sport, theater, muziek, sociaal-cultureel werk en het personeel. OpsterLanders wil een frisse en faire doorstart van De Skâns. De tijd van onzekerheid heeft te lang geduurd en de communicatie van de gemeente was beroerd. Wij zijn onze campagne dit jaar gestart met de leus: “Jou de Skâns in nije kans!” Sluiting is voor ons géén optie: daarvoor is het onmisbaar voor Gorredijk en omgeving. Het centrum vervult namelijk ook een belangrijke dorpshuisfunctie. Daarnaast is van groot belang voor de continuïteit een betrokken en deskundige manager en directie. Wij hebben alle vertrouwen in de kwaliteiten van Henk de Jong. Verder vindt OpsterLanders dat de bevolking een serieuze adviesrol moet krijgen bij de invulling van De Skâns.

2. Wat is uw mening over de openingstijden van winkels in Gorredijk? Vind u bijvoorbeeld dat er meer koopzondagen moeten komen?

OpsterLanders is tegen verruiming van de dagelijkse openingstijden. Wij weigeren mee te doen aan een 24 uurs economie. Wel zijn wij voor het gelijktrekken van het aantal koopzondagen in Opsterland t.a.v. de omliggende gemeenten: van 6 +1 naar 12 jaarlijkse koopzondagen. Opsterlandse ondernemers worden nu namelijk op achterstand gezet doordat er een ongelijk speelveld ontstaat = verlies aan omzet en banen. Anderzijds weigeren wij echter om ondernemers en werknemers te verplichten mee te doen aan koopzondagen. OpsterLanders heeft respect voor iedereen. Jammer genoeg wordt het huidige college op dit onderdeel koopzondagen gegijzeld door de ChristenUnie.

3. Het hoofdgebouw van woon- zorgcentrum De Miente gaat de deuren sluiten.  Zijn er naar uw mening voldoende vervangend woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen in Gorredijk? En moet Opsterland snel aan de slag met het realiseren van bijvoorbeeld generatiewoningen?

Ons antwoord luidt: nee. Er zijn onvoldoende vervangend woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen in Gorredijk. Want de ene locatie sluiten en op de andere locatie bijbouwen is kapitaalvernietiging en dus niet zinvol. Het huidige sluitingsbeleid vanuit Den Haag zullen wij tegenhouden. Een heroverweging van het landelijk sluitingsbeleid is onontkoombaar. Onze reactie is hetzelfde als die van de SP op de nieuwste (en veel gunstiger) economische cijfers: een rode kaart. Niet doen dus! Wij steunen de landelijke ontwikkeling om mensen langer thuis te laten wonen. Daarvoor moet wel goede thuiszorg ook voor de lage inkomens zijn gegarandeerd. Wij kiezen met name voor kleinschalige zorgvormen dicht bij huis.

4. Opsterland is een groene gemeente. Wat is uw beleid ten aanzien van het groenbehoud (o.a. bebouwing van buitengebied, bomenkap) in Gorredijk: moet er meer groen verdwijnen ten bate van woning- of bedrijvenbouw?

Bebouwing van het buitengebied willen wij beperken. Rust en ruimte zijn het kapitaal van de gemeente Opsterland. Voor veestallen willen wij een Lichtplan om de lichthinder naar de nabije omgeving te verminderen. OpsterLanders is tegen de bomenkap in het park de Groene Long in Gorredijk. Daar moesten bomen onnodig wijken voor woningbouw. OpsterLanders heeft als enige tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein in Gorredijk gestemd. Want, waarom zou je in deze tijd uitbreiden voor de leegstand? Wij investeren liever in het revitaliseren van oude en verwaarloosde bedrijventerreinen. Een half jaar later zijn wij alsnog in het gelijk gesteld door de intrekking van dit raadsbesluit door het gemeentebestuur. Ook zij beseffen nu dat dit een dure en heilloze weg is.

5. De laatste jaren zijn veel banen verloren gegaan in Gorredijk. Wat zijn uw ideeën voor het verbeteren van het ondernemersklimaat (o.a. minder papierwerk) om daarmee de werkgelegenheid in Gorredijk op te krikken.

OpsterLanders LIJST 6 wil een goede verbinding met de A7, een aantrekkelijk centrum van Gorredijk voor het winkelend publiek. Met voldoende veiligheid voor fietsers en wandelaars. Wij zijn voorstanders van gratis parkeren met behoud van de huidige blauwe zones. Minder papierwerk voor iedereen, inclusief voor ondernemers, en meer waardering en publiciteit voor toonaangevende en vooruitstrevende ondernemers (zoals de ‘koplopers’). Lokale inkoop en aanbestedingen moeten maximaal worden benut, eveneens voor bedrijven in Gorredijk. Tot slot wil OpsterLanders kansen creëren voor startende ondernemers door hen tijdelijk goedkope huurhuisvesting aan te bieden.

Tot slot mag elke partij kort aangeven om welke, specifiek op Gorredijk toegespitste, reden(en) inwoners van Gorredijk op uw partij moeten stemmen.

Het verkiezingsprogramma is van toepassing op de hele gemeente en niet exclusief toegesneden naar een dorp. Maar wat wij niet mogen vergeten is dat Gorredijk een centrumdorp is met de daarbij behorende accommodaties en voorzieningen. Gorredijk is van invloed op de omgeving en omgekeerd. Leegstand van de winkels en verpaupering is voor ons onaanvaardbaar. De positie van de Burgemeester Harmsma School (BHS) is uniek in Gorredijk, Opsterland en Fryslân: houden zo. Voor korfbalvereniging LDODK willen wij een Premier League waardige sportkantine, zodra er groen licht is t.a.v. het accommodatiebeleid. Tot slot: we moeten ons niet laten leiden door cynisme en negativisme en vooral gebruik maken van de sterke punten en toptalenten van het dorp. Alef Dekker van de kerngroep R-DENKERS vinden wij zo’n aansprekend en bemoedigend voorbeeld van hoe wij niet de kop in het zand moeten steken bij een vervelende tegenslag maar van het omgekeerde.