Archief | BHS Gorredijk RSS for this section

OpsterLanders stemt VOOR behoud (renovatie) van de huidige Skâns in Gorredijk

 

kunstwerk de Levende Ent - Gorredijk

Gorredijk – cultureel centrum De Skâns

Bijdrage raadslid Johan Sieswerda, fractievoorzitter OpsterLanders:

In 2010 ben ik beëdigd als raadslid. Kort daarna mocht ik stemmen over de toekomst van Gorredijk. Het duurde een aantal jaren tot het raadsbesluit van november 2015, gevolgd door de moties vorige zomer. Een agendapunt overigens geagendeerd door FNP, BAS en OpsterLanders. En vanavond het raadsvoorstel. Tussendoor werd Nederland getroffen door een diepe en langdurige economische recessie.

In 2015 heeft OpsterLanders gekozen voor renovatie van De Skâns. Nu ligt er een keuze uit 4 scenario’s voor de geplande nieuwe MFA Gorredijk. De afgelopen tijd was voor mij de hamvraag: heeft afgelopen twee jaar nieuwe inzichten opgeleverd om van standpunt te doen veranderen? Ben ik voldoende overtuigd van de naar voren gebrachte argumenten voor de voorkeursscenario 1A in dit raadsvoorstel?

Voorzitter, bij fractie OpsterLanders ligt het dilemma niet bij Kortezwaag. Ook niet bij het basisonderwijs van De Flambou en Trimbeets. De nieuwbouw hiervan moet uit de startblokken volgens de gemaakte afspraken. Belofte maakt schuld. Opsterland moet een betrouwbare overheid zijn. Hetzelfde geldt voor de aangepaste plannen van de Burgemeester Harmsma School (BHS).

Eén of meerdere componenten losknippen uit de package deal is volgens mijn fractie onvermijdelijk in dit grote, complexe miljoenenproject. Vooral het losknippen van de aanbesteding en uitvoering van De Skâns.

Vergeleken met het eerdere voorstel uit 2015 concludeer ik dat er weinig meer over is van de voorspelde synergie en daaruit voortvloeiende voordelen voor het nieuwbouwproject zoals besparing in de bouwkosten.

Terug naar De Skâns: daar ligt voor OpsterLanders de grote bottleneck. Ik ben het laatste jaar in De Skâns geweest voor diverse activiteiten. Tryater voorstellingen, tryout van brassband Spijkerpakkenband, ledenvergadering van verenigingen, na afloop borrelen in het café. Op 20 januari de bekendmaking van de winnaar van De Gouden Turf, voorzitter, om wat sluikreclame te maken voor vrijwilligerswerk.

Voorzitter. De huidige Skâns staat op een gunstige locatie in het centrum van Gorredijk. Een gezellige en levendige accommodatie, met een indrukwekkende theaterzaal. Ik ben bang dat door verplaatsing de cultuurkwaliteit vermindert, zodat bezoekers zullen uitwijken naar Drachten en Heerenveen OF helemaal niet meer zullen komen. Naast het feit dat het sterke huiskamergevoel van de huidige Skâns zich niet gemakkelijk laat verplanten, wat terug te vinden is in het bange voorgevoel van 1400 verontruste Gordyksters die hun handtekening hebben gezet onder de petitie van Luit Beenen. Wat op duidt dat er onvoldoende draagvlak is uit het dorp. Voorzitter. Het kloppende hart van Gorredijk krijgt een harde optater. Dat is de verwachting van mijn fractie.

Een aantal kanttekeningen wil ik plaatsen bij dit raadsvoorstel:

 • Renovatie. De levensduur zou 20 jaar zijn. Waarom niet 25 jaar? Dit werd mij niet duidelijk uit de stukken die ter inzage lagen.
 • De exploitatie. Dit vinden wij evenzo belangrijk als het gevraagde investeringsbedrag: onduidelijk en gebaseerd op aannames. Ik blijf het hinderlijk en jammer vinden dat belangrijke stukken beperkt toegankelijk zijn; ter inzage liggen voor raadsleden.
 • In mei onaangenaam verrast door financiële tegenvallers. Bij de beantwoording van de technische vragen van de VVD bleek weer onkosten te zijn voor die buiten schot waren gebleven. Voor Kortezwaag. Wat komt de volgende keer bovendrijven wat over het hoofd is gezien? Het prijskaartje moet kloppen! Noodzakelijk voor de gemeenteraad om een goed afgewogen eindoordeel te komen.
 • Onzekerheden en risico’s. Zoals de aanbesteding. Niet duidelijk of dit Europees of nationaal moet. En wat te zeggen van de oplopende kosten door de aantrekkende economie?
 • Informatievoorziening en communicatie in het algemeen, los van de politieke keuze voor de scenario’s. Het gaat hier om een belangrijk project voor de toekomst van Gorredijk. Veel gemeenschapsgeld is hiermee gemoeid.
  Mijn buurman Dhr. Weening van de ChristenUnie en ik hebben in de vorige vergadering aangegeven dat de twee raadsfracties sterke behoefte hebben vinger aan de pols te willen houden door middel van tussenrapportages met smart geformuleerde informatie zoals wij dit gewend waren met het Polderhoofdkanaal.
  Ik dien hiertoe een MOTIE (pdf) in namens 5 fracties: ChristenUnie, CDA, OB, PvdA en OpsterLanders.
  Hierbij aangegeven dat dit niet dezelfde motie is als de zogeheten treurnismotie van vorig jaar van OpsterLanders. De omstandigheden zijn totaal anders. Toen ging het om het tekortschieten van de informatieplicht door B&W. Deze motie dient ter ondersteuning en versterking van het proces.

Nogmaals.
De bats in de grond voor het basisonderwijs.
Begin met vervangende nieuwbouw van het theoriedeel van de BHS. Tegen scenario 1A in dit voorstel. OpsterLanders is en blijft voor renovatie van De Skâns, consistent aan stemgedrag uit 2015 en de motie uit juli 2017. Ik wil mijn bijdrage afsluiten met de wijze woorden: Wees wijs met De Skâns!

Advertenties

Begroting 2018 Opsterland – moties en amendementen

> ALGEMENE BESCHOUWING OPSTERLANDERS: KLIK HIER

Fractie OpsterLanders heeft het volgende ingediend tijdens de Begrotingsraadsvergadering 6 november 2018:

 • MOTIE – Gratis WiFi in Opsterlandse dorpen (pdf)
  Mede-indieners: ChristenUnie, CDA, PvdA, FNP, BAS en OB
  Resultaat: + UNANIEM aangenomen
 • MOTIE – Essenziekte & herplanting (pdf)
  Mede-indieners: FNP, BAS, PvdA, CDA en OB
  Resultaat + UNANIEM aangenomen
 • MOTIE – Aardgasvrij wonen
  Mede-indieners: geen
  Resultaat: + ingetrokken na harde toezegging wethouder dit signaal te verwerken in Milieu Uitvoeringsprogramma in 2018.
 • MOTIE – Duurzaamheid en duurzame energie
  Mede-indieners: geen
  Resultaat: + ingetrokken na harde toezegging wethouder dit signaal te verwerken in Milieu Uitvoeringsprogramma in 2018.
 • MOTIE – Opsterland Rookvrij
  Mede-indieners: geen
  Resultaat: verworpen.
 • AMENDEMENT – Géén coffee corner van € 75.000
  Mede-indieners: geen
  Resultaat: verworpen. FNP en BAS hebben voor gestemd.

Fractie OpsterLanders heeft het volgende mede-ingediend:

 • MOTIE – Vrijwilligerswerk
 • MOTIE – Gratis Zonnepanelen
 • MOTIE – Techniekplein BHS Gorredijk
 • AMENDEMENT – Schrappen eerdere bezuiniging Rekenkamercie.
 • AMENDEMENT – Schrappen maken eerdere bezuiniging dorpshuizen
 • AMENDEMENT – Schrappen eerdere bezuiniging gymnastiekvervoer
 • AMENDEMENT – Eenmalige subsidie Fûgelhelling à € 5.000
 • AMENDEMENT – Extra formatie balie publiekscentrum

 

 

Forse kritiek van OpsterLanders op uitvoering Mfa / BHS Gorredijk

De bijdrage van raadslid Johan Sieswerda in de raadsvergadering van 3 juli 2017:

“Voorzitter. In de jaren 70 had je twee bekende series op de Nederlandse tv: ‘De man van zes miljoen‘ en ‘De onzichtbare man‘. Beide tv-titels zijn nu van toepassing in Opsterland: een onheilspellend dreigend BHS-tekort van 6 miljoen euro waarmee in het Integraal Huistvestingplan Onderwijs geen rekening is gehouden en een wethouder die totaal onzichtbaar is geweest naar de gemeenteraad in een periode van de uitvoering waarin grote belangen voor sport, onderwijs en cultuur, de toekomst van Gorredijk op het spel staan.

Over dat laatste wil ik het hebben. De voortekens waren al eind 2016 bekend bij het college van B&W. De bijeenkomst met de raad in februari ging hoofdzakelijk over de architectonische indeling van de nieuwbouw Mfa. Eigenlijk was dat een prima moment geweest voor B&W om de raad juist hierover te infomeren. En dat kan helemaal los staan van de lopende onderhandelingen met de Burgemeenster Harmsma School (BHS).

Helaas is aan de informatieplicht niet voldaan. Ondanks de aanbevelingen in het rekenkameronderzoek over majeure projecten en in het rapport Hermans over de heropening van het Polderhoofdkanaal.

Voorzitter. Ik maak mij ernstige zorgen over de uitvoering van het raadsbesluit uit 16 november 2015. Hoe kan het toch zijn dat er na anderhalf jaar zoveel rammelende skeletten uit de kast rollen? Ligt de oorzaak in een slechte voorbereiding van het raadsvoorstel of in de uitvoering? In een slechte start of tijdens de rit richting de opstelling van het integrale programma van eisen? Een nieuwe Mfa zonder de BHS betekent voor fractie OpsterLanders dat er een nieuw raadsvoorstel moet komen.

De ene waarheid staat tegenover het andere. Onduidelijke afspraken over leerlingenprognoses. Erg verwarrend. Het gaat hier om een flink investeringsbedrag uit gemeenschapsgeld: een parlementaire enquête zou misschien op z’n plaats zijn. Deze gedachte is wel even bij mij opgekomen. Dat kan altijd nog. Samen met fractie BAS ben ik tot een andere constructieve oplossing gekomen.

Zie MOTIE MFA Gorredijk – communicatie en uitvoering

OpsterLanders heeft in 2015 gepleit voor de renovatie van De Skâns. Met een open mind verdient dit redelijke alternatief opnieuw aandacht. De Skâns uit voorzorg nu niet gaan verplaatsen en zoek een passende oplossing hiervoor. Daarnaast een goede toekomst voor het onderwijs in Gorredijk: de basisschool was eerder en is ook nu geen punt van discussie en moet worden gebouwd.

Het struikelblok blijkt de BHS. Aanhaken in 2020 zoals B&W dit wil is voor fractie OpsterLanders geen optie. Wat bij aanvang van de nieuwbouw mist was een onderwijsvisie van de BHS. Start samen met de BHS hoe de onderscheidende onderwijsvisie en financiën tot en na 2020 kunnen worden geborgd. Wij willen nu ook na anderhalf jaar een keer inzage krijgen in de exploitatiecijfers van de nieuwe Mfa en een visie waarop de duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd. Neem de raad hierin mee, sluit ons niet weer buiten!

Zie MOTIE MFA Gorredijk – koers Mfa en BHS

Tot slot een paar bemoedigende woorden van de voormalige Amerikaanse president L.B. Johnson:

YESTERDAY IS NOT OURS TO RECOVER
BUT TOMORROW IS OURS TO WIN OR LOSE
Wij kunnen niet veranderen wat is gebeurd, wel wat er gaat komen”

Mondelinge vragen fractie OpsterLanders over toekomst van De Skâns Gorredijk

Skans moat bliuwe

Indiener: Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders
Onderwerp: nieuwe MFA Gorredijk, klankbordgroep en De Skâns
Datum: maandag 11 juli 2016, raadsvergadering

Mondelinge Vragen:

 1. Klopt het dat Plaatselijk Belang Gorredijk niet betrokken is geweest bij het opstellen van het Programma van Eisen?
  Zo ja, waarom niet?
 2. In de klankbordgroep van de nieuwe MFA zijn geen tegenstanders vertegenwoordigd.
  Waarom is dit het geval en wat heeft B&W gedaan om de brug te slaan naar deze groepering om een breed draagvlak in Gorredijk te verwerven?
 3. Is er al zicht op een nieuwe bestemming voor de huidige locatie van De Skâns (dat binnenkort wordt gesloopt)?

Bijdrage OpsterLanders over toekomst van De Skâns

Raadsvergadering 16 november 2015, agendapunt: 6
Door: Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders
Inzet OpsterLanders: renovatie van De Skâns op huidige locatie

Skans moat bliuwe

Oproep van actiegroep DIZZE SKANS MOAT BLIUWE

Voorgeschiedenis

Voorzitter, nieuw accommodatiebeleid voor Gorredijk is niet van vandaag. Het startschot hiervoor werd gegeven in 2010, kort nadat ik was beëdigd als raadslid. Ik heb het wordingsproces van begin tot eind meegemaakt.

Zo nu en dan werd een korte tussenstop gemaakt, om de koers bij te stellen. Want, voorzitter, de demografische voorspellingen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Of het nou gaat over minder kinderen, meer vergrijzing en een voorspelde lichte bevolkingskrimp voor Opsterland. En ingelaste adempauzes vanwege gewijzigde omstandigheden zoals minder geschatte benodigde vierkante vloermeters. Drie minpunten vergeleken met 2010 zijn niet te ontkennen: een duurdere Polderhoofdkanaal, de tegenvallende Nederlandse economie en een Opsterlandse begroting in onstuimig vaarwater als gevolg van een aantal financiële onzekerheden.

Het sympathieke doel van het maken van nieuw accommodatiebeleid was en is om de leefbaarheid, cultuur, sport en onderwijs in centrumdorp Gorredijk te versterken ten behoeve van toekomstige generaties. Ook wat de betaalbaarheid hiervan betreft. Of niet soms?

Overleg en informatie

Ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gehad met velen van gedachten te kunnen wisselen: de uitbater en diverse gebruikers van De Skâns. Een half jaar geleden was de avond, georganiseerd door de sportverenigingen in de kantine van de tennisvereniging. Niet te vergeten de vele informatieavonden in het Lycklamahûs hiernaast om de raadsfracties op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. Wij volksvertegenwoordigers moeten derhalve nu wel ruimschoots gedocumenteerd zijn om een goed afgewogen beslissing te kunnen nemen. Ruimschoots gedocumenteerd, voorzitter, want fractie OpsterLanders is een kritische luis in de pels en vraagt zich af of de raad altijd juist en correct is geïnformeerd over de toekomst van Gorredijk.

Raadsvoorstel: welke keuze?

Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel. Het definitieve voorstel om in Gorredijk een multifunctionele accommodatie bij de Burgemeester Harmsmaschool (BHS) te realiseren, nieuwbouw van de Flambou, Trimbeets en De Skâns en uitbreiding van het sportcomplex Kortezwaag. Het kostenplaatje is 9,3 miljoen euro. Bij elke raadsvoorstel is de hamvraag: stemt u voor of tegen dit voorstel? En zo ja: met of zonder aanvullende wensen en tekstwijzigingen?

Stemverklaring: NEE tegen nieuwbouw, JA voor renovatie

De eerste vraag waarmee oppositiepartij OpsterLanders lang mee heeft geworsteld is dus: zijn wij als raadsfractie voldoende overtuigd van het gelijk van dit raadsvoorstel? Hebben wij het volste vertrouwen? Het antwoord luidt NEE. Ik zal u proberen uit te leggen wat onze bezwaren en tegenargumenten zijn. Over wat precies – met de gevleugelde woorden van de Friese muziekgroep De Hûnekop – ons dwars zit.

Ik zou een hele waslijst met kanttekeningen kunnen opsommen maar zal mij omwille van de tijd beperken tot onze belangrijkste struikelblokken:

Verkiezingsprogramma OpsterLanders: voorkeur voor renovatie

 • Om meteen met de deur in huis te vallen, sluit de keuze van OpsterLanders voor renovatie van De Skâns op de huidige locatie naadloos aan op ons verkiezingsprogramma waarin wij de voorkeur uitspreken voor renovatie als het gaat om gebouwen. U kunt dit rustig nalezen op www.opsterlanders.nl
  Voor de nieuwbouwlobby moet u bij andere politieke partijen zijn.

Gebrek aan draagvlak en inspraak van de burgers

 • Ten tweede bespeuren wij onvoldoende draagvlak onder de huidige gebruikers van De Skâns. Er is veel onrust in Gorredijk ontstaan n.a.v. de geplande nieuwbouw en verplaatsing van De Skâns. Voorzitter, 1300 handtekeningen zijn verzameld onder leiding van Dhr. Beenen. De opkomst van zijn achterban was hoog tijdens de hoorzitting in juni. Dit zegt tevens iets over hun sterke betrokkenheid en de behoefte om het tegengeluid te laten weten op papier en te laten horen in de aanwezigheid van de raad en het college van B&W.
  OpsterLanders had hoge verwachtingen van de inspraak, maar zo bleef de toegezegde klankbordgroep achterwege. Wethouder Van Dijk deed in antwoord op mijn vraag de toezegging, dat er een klankbordgroep komt na dit besluit voor de nieuwe Skâns. Is het soms uit pure angst voor felle kritiek? Voorzitter, waarom niet veel eerder? Beter was geweest dat u uw tegenstanders vroegtijdig had betrokken in de klankbordgroep. Inclusief uw worst enemy en grote nachtmerrie: Luit Beenen. Want, voorzitter, geïnspireerd door de woorden van wethouder Jonkman vorige week over de begroting en de Romeinse plastax zou ik hier iedereen een citaat mee willen geven van de voormalige Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. Hij zei ooit omfloers over zijn grootste tegenstander: “It’s probably better to have him inside the tent pissing out, than outside the tent pissing in.” Met andere woorden: in je armen sluiten en vooral niet buitensluiten!

De Skâns: energieneutraal m.b.v. zonnepanelen

 • Verder vindt OpsterLanders een groot bezwaar dat energieneutraliteit niet integraal is opgenomen in dit voorstel. Een energieneutraal gerenoveerde Skâns is te bereiken door middel van optimale energiebesparende maatregelen en door gebruik te maken van zonnecollectoren. Waarom vindt een groene partij als OpsterLanders dit een briljant idee? Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, beter is voor het milieu, 0-energierekening op langere termijn gunstig is voor de exploitatie en de spinoff van meer lokale werkgelegenheid. Ik kan mij levendig voorstellen dat de ChristenUnie weer in paniek raakt zoals vorige week toen het bij de begroting ging over zonnepanelen. Meneer Weening, ik kan uw zorgen wegnemen over de financiële dekking: de gemeente hoeft dit niet 100% te financieren. Denk bijv. aan lokale coöperatie, lease constructies, crowdfunding, inzamelingsacties, sponsoring, scherpe inkoop, enzovoorts. Waar een wil is is een weg. Bovendien las ik onlangs in een persbericht van de gemeente dat de nieuwe Brede School o.b.s. De Tsjerne-Vlieger in Gorredijk zonnepanelen krijgt. Voorzitter, hier is milieupartij OpsterLanders helemaal voor. Alleen wat wij niet begrijpen is: waarom daar wel en niet consequent van toepassing voor De Skâns?

Investering is hoog bedrag en renovatie blijkt goedkoper te zijn dan nieuwbouw

 • Voorzitter, 9,3 miljoen euro voor nieuwbouw is een fors bedrag in moeilijke tijden. Als het goedkoper kan, vinden wij dat je dat moet doen. Dit voorkomt verhoging van de lasten en meer bezuinigingen voor de Opsterlandse burgers.
  Ten aanzien van de exploitatie en afschrijving voor de nieuwbouwvariant heeft OpsterLanders weinig vertrouwen. Het rapport van Zijlstra Architecten is goedgekeurd door een accountant en bewijst dat een afschrijvingstermijn van 40 jaar realistisch en haalbaar is voor een gerenoveerde Skâns. Dit maakt renovatie qua afschrijvingen zelfs goedkoper dan nieuwbouw.

Mix van bejaarden en kinderen is een illusie

 • Verhuizing naar de locatie van de BHS zou een prachtige mix van bejaarden en kinderen opleveren: feit of fictie? Elders in Nederland is dit niet aangetoond en daarnaast rijst bij ons de vraag waarom zo’n idealistisch experiment niet eerder is opgestart in Gorredijk.

Sloop is onherroepelijk: weg = weg

 • Voorzitter, sloop van de huidige Skâns locatie is onomkeerbaar. Eén keer verdwenen en het komt niet meer terug. Ik wil u er alleen op wijzen dat sommige dorpen en steden nu nog steeds enorme spijt hebben van onherroepelijke beslissingen uit het verleden.

Motie van 3 oppositiepartijen: renovatie en advies van buiten

Tot slot, voorzitter, wil ik een MOTIE indienen namens drie politieke partijen: BAS Opsterland, FNP en OpsterLanders. Om naar aanleiding van nije nijsgjirrige berekeningen, dat De Skâns na renovatie 40 jaar en langer mee gaat en goedkoper is dan nieuwbouw, de tekening van tafel te halen en advies in te winnen bij een onpartijdige deskundige van buiten de gemeente. Het is een ultieme poging om dit raadsvoorstel te heroverwegen. Om de renovatievariant en het gezond verstand een eerlijke kans te geven. Opsterland zit niet op een point of no return. Er is een weg terug. Nu kan het nog, voordat het te laat is.

Conclusie: anders is beter = OpsterLanders

Voorzitter, it moat oars. Het moet anders. Dan bent u dit keer aan het goede adres, want de naam OpsterLanders staat letterlijk voor Opsterland Links Anders …

Ingediend:

 • Motie – OpsterLanders, FNP, BAS
  Renovatie De Skâns en onafhankelijk advies & projectvoorstel (pdf)
 • Amendement – OpsterLanders, FNP, BAS
  Renovatie Skâns (pdf)