Archief | BAS RSS for this section

19 juni: EXTRA raadsvergadering Mfa en BHS Gorredijk

BHS Gorredijk

De extra raadsvergadering, die is aangevraagd door fractie OpsterLanders, FNP, BAS en VVD, vindt plaats op maandag 19 juni. Aanvang: 19.30 uur.

Deze vergadering is aangevraagd n.a.v. recente schokkende informatie over de voortgang van de geplande nieuwe multifunctionele accommodatie in Gorredijk. Deze informatie – een gigantisch financieel tekort – was al in januari bekend bij de verantwoordelijke portefeuillehouder, wethouder Piet van Dijk. De vier raadsfracties willen Van Dijk ter verantwoording roepen vanwege de ernst en urgentie van de situatie.

Op 16 november 2016 stemde de meerderheid van de gemeenteraad voor nieuwbouw multifunctionele accommodatie in Gorredijk.

Zie ook:

 

Vier raadsfracties uit Opsterland willen extra raadsvergadering over nieuwe Mfa in Gorredijk

BHS Gorredijk niet meer welkom in nieuwe Mfa

PERSBERICHT

Op 16 november 2015 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Opsterland gekozen voor de komst van een nieuwe Mfa in Gorredijk. Nu blijkt op grond van recente onthutsende informatie dat er een Mfa komt zonder de Burgemeester Harmsma School (BHS). Vanwege de ernst van de situatie hebben OpsterLanders, BAS, FNP en VVD het verzoek ingediend voor een extra raadsvergadering a.s. 12 juni om wethouder Van Dijk ter verantwoording te roepen.

De afgelopen dagen zijn alle fracties bijgepraat door de BHS over het besluit van de verantwoordelijke portefeuillehouder – wethouder Piet van Dijk – om hun school buiten beschouwing te laten in de geplande nieuwe Mfa. De oorzaak is een financiële tegenvaller van € 900.000. Deze tegenvaller was bij de gemeente al bekend in januari van dit jaar. In de tussentijd is de raad hierover niet actief geïnformeerd.

De vier raadsfracties willen daarom de wethouder ter verantwoording roepen en antwoord hebben op o.a. de volgende vragen:

 • Wat er in het laatste half jaar is gebeurd en wat is daarin de rol van de gemeente geweest?
 • Waarom is de raad niet tijdig geïnformeerd over de financiële tegenvaller?
 • Hoe verhoudt het besluit van de wethouder om een Mfa in Gorredijk met alleen het primair onderwijs en De Skâns zich met het raadsbesluit (met de BHS) uit 2015?
 • Hoe wordt de toekomst van het onderwijs, cultuur en sport in Gorredijk goed gewaarborgd?

Johan Sieswerda, OpsterLanders
Klaas de Boer, BAS
Janco van der Werf, FNP
Hielke de Vries, VVD
Rinse Haisma, VVD

PS: OpsterLanders heeft op 16 november 2015 tegen de nieuwbouw van het Mfa gestemd en samen met de fracties FNP en BAS een financieel onderbouwd (en goedkoper!) alternatief gepresenteerd voor een gerenoveerde Skâns.

Schriftelijke vragen over gezamenlijke inkoop èchte groene stroom

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Gezamenlijke inkoop èchte groene stroom
Indieners: Johan Sieswerda, OpsterLanders en Klaas de Boer, BAS
Datum: 2 juni 2017

Inleiding:

Nederland heeft in Parijs beloofd alles op alles te zetten om de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien onder de 1,5 graden Celsius te houden.
Gemeenten hebben afgesproken vanaf 2015 alleen nog maar duurzaam in te kopen. Opsterland eerder heeft aangegeven dat het de ambitie heeft duurzaam in te kopen.
Welnu, uit het onderzoek van SOMO (Stichting Onderzoek multinationale Ondernemingen) in opdracht van Greenpeace in 2016 blijkt dat nog veel gemeenten hun energie inkopen via Garanties van Oorsprong waarmee binnen de EU grijze stroom administratief wordt vergroend. Opsterland koopt gezamenlijk in via Stichting Openbare Verlichting Fryslân, die voor alle Friese gemeenten de stroom inkoopt, bij De Vrije Energieproducent dat sjoemelstroom heeft afgenomen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Bent u al in gesprek/onderhandeling geweest met Stichting Openbare Verlichting Fryslân om bij hen aan te dringen bij een volgende aanbesteding van de stichting volledig duurzame energie in te kopen? Bij voorkeur groene stroom uit Noord-Nederland in plaats van sjoemelstroom?
 2. Zo ja, wanneer is dit gesprek gevoerd?
  Wat is het resultaat van dit gesprek?
 3. Zo nee, waarom (nog) niet?
  Kunt u ons kort toelichten hoe het inkoopproces in zijn werk gaat?
 4. Bent u het met fracties OpsterLanders en BAS eens dat sjoemelstroom niet valt onder de duurzame doelstellingen van de gemeente Opsterland?
 5. Hoe is gewaarborgd dat er gezamenlijk echte groene stroom wordt ingekocht? Wordt dit nog geverifieerd bij SOMO?
 6. Waarom is er in het verleden zaken gegaan met Stichting Openbare Verlichting Fryslân, zakelijk gezien en/of juridisch gezien?

Download:
Schriftelijke vragen – Gezamenlijke inkoop echte groene stroom (pdf)

footer OL 2014

Kansen voor Beetsterzwaag: stel onderwijs centraal!

Standpunt fractie OpsterLanders n.a.v. raadsvoorstel ‘Kansen voor Beetsterzwaag’, met motie OL-FNP-BAS

 1. OpsterLanders staat achter Vitaal Opsterland 2 en een brede school in Beetsterzwaag.
 2. Nieuwbouw voor het onderwijs is urgent.
 3. Wij plaatsen grote vraagtekens bij de wijze waarop de gemeente nu te werk wil gaan.

Want:

 • jammer is het dat B&W in deze kwestie gekozen heeft voor de verrassingstactiek. Als gemeente en als betrouwbare overheid behoor je fatsoenlijk om te gaan met de gesprekspartners!
 • het is voor mijn fractie onduidelijk wat ‘gekanteld werken’ is.
 • dit kan onnodig oponthoud betekenen in het overlegproces wat al gaande is.
 • ik weet niet waarop B&W later aangesproken en afgerekend moet worden door de gemeenteraad.
 • een omlijnde startpositie mag je hier toch minimaal verwachten.
 • het budget van 95.000 euro is slecht financieel onderbouwd en bevat daardoor veel onzekerheden.
 • Er staan te grote belangen op het spel in Beetsterzwaag om met de woorden van Baboeska hier Russisch roulette te gaan spelen.

Conclusie van fractie OpsterLanders:
Schoenmaker blijf bij je leest! Blijf bij het integraal huisvestingsplan onderwijs en stel onderwijs en het kind centraal in de toekomst voor Beetsterzwaag.

Een gezamenlijke motie van OpsterLanders met FNP en BAS werd ingediend met de oproep aan B&W: stel onderwijs centraal en biedt een deugdelijke financiële onderbouwing en een duidelijke planning. Deze motie kreeg ook de steun van VVD en D66.
Zie MOTIE – stel onderwijs centraal in ‘Kansen voor Beetsterzwaag’ (pdf)

Johan Sieswerda
Raadslid fractie OpsterLanders

Oordeel van OpsterLanders over integriteitsrapport Berenschot

Berenschot: reconstructie en de aanbevelingen
29 maart 2016

Inleiding:
Voorzitter, vandaag zou het voor mij een feest moeten zijn. Het is mijn verjaardag en vanwege 2 jubilea: ik zit exact 6 jaar in de gemeenteraad en reeds 10 jaar in de actieve politiek inclusief Statenwerk. Hiep Hiep Hoera? Nee, ik zit met een dubbel gevoel vanwege het inktzwarte onderwerp van vandaag: het integriteitsrapport van Berenschot. Een extern onderzoek dat nota bene achter de helsdeuren vandaan moest worden gehaald. Een falende politiek waarbij de democratie, de burgers en bezorgde ondernemers in Opsterland de grote verliezers zijn waarbij onze gemeente ongetwijfeld reputatieschade heeft opgelopen. Big Brother commissaris van de koning is watching us in Opsterland …

Oordeel over integriteitsrapport Berenschot:
Voorzitter, het integriteitsrapport van Berenschot krijgt van OpsterLanders de complimenten: het onderzoek is goed en degelijk uitgevoerd binnen de opdracht. Wat ons betreft had de opdracht iets breder kunnen worden geformuleerd, maar gezien de beperkte tijd is het eindresultaat voor ons bevredigend.

Voorzitter, het rapport Berenschot is tweeledig. Een reconstructie van het verleden: het dossier Marinus-Springth en het tekort schieten van het integriteitsbeleid in de gemeente Opsterland.

Reconstructie belangenverstrengeling Springth-Marinus:
Het rapport bevat ronduit schokkende en onthutsende constateringen en conclusies m.b.t. ons mederaadslid Dhr. Marinus en zorgbedrijf Springth: een bevestiging van wat drie eenmansfracties OpsterLanders, BAS en FNP eerder al vermoedden. Voorzitter, waarom is deze integriteitskwestie toch zo enorm uit de hand gelopen?

 • Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Sikke Marinus zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en verboden handeling terwijl hij decennialange ervaring heeft in de gemeentelijke politiek?
 • Hoe heeft het kunnen gebeuren dat zijn eigen partij geen zelfreinigend vermogen bezit om Sikke tegen zichzelf in bescherming te nemen?
 • Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er in een vroegtijdig stadium meerdere meldingen zijn gedaan door diverse ambtenaren en teamleiders ten einde het zuiver handelen van de gemeente veilig te stellen en dat hiermee niets is gedaan? Voorzitter, deze ambtenaren verdienen een pluim. Evenals de klokkenluidende ondernemers en de Friese kritische media.
 • Voorzitter, hoe heeft het kunnen gebeuren dat portefeuillehouder Kooistra al in maart 2015 op de hoogte is van de lobby-activiteiten van Sikke Marinus in het gemeentehuis en dat hij deze belangrijke signalen  keer op keer negeert, niet meldt in het college en weigert de moeite te nemen het raadslid aan te spreken op zijn gedrag? Waarom heeft deze ervaren rot in het vak het zo ver laten komen dat hij zijn ambtseed niet heeft nageleefd?
 • Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een toetsing door de gemeente bij de VNG zonder raadpleging van de ambtelijke organisatie uitmondt in broddelwerk? Men maakt met een jantje-van-leiden af om de feiten goed te checken. Bovendien getuigt het van amateurisme, arrogantie en van gebrek aan vertrouwen van B&W jegens de gemeentelijke organisatie.
 • Hoe heeft het in vredesnaam kunnen gebeuren dat het college in september 2015 in allerijl unaniem achter het besluit staat de pilot aan zorgbedrijf Springth uit Nij Beets toe te kennen terwijl er al een zweem van belangenverstrengeling was ontstaan? Waarom is veiligheidshalve het voorzorgsprincipe niet toegepast?
 • Hoe heeft het kunnen gebeuren, voorzitter, dat het college van B&W in januari 2016, bijna een half jaar later, met de wetenschap van nieuwe belastende feiten, de schriftelijke vragen van OpsterLanders, BAS en FNP onvolledig en onjuist beantwoordt?

Opzettelijk verzwijgen van informatie aan de raad is een doodzonde:
Mijn fractie beschouwt het collectief opzettelijk verzwijgen van relevante informatie als een opgestoken middelvinger naar de gemeenteraad. Een politieke doodzonde. Voorzitter, dat kan toch niet in deze tijd: een doofpotculuur? Dit is onaanvaardbaar! OpsterLanders heeft weinig vertrouwen meer in dit college en in het bijzonder in de portefeuillehouder die nu in opspraak is geraakt. B&W is er met een gestrekt been in gegaan, heeft daarmee een doodschop uitgedeeld aan de democratie en krijgt van ons de rode kaart en moet dus opstappen.

Voorzitter, het achterhouden van relevante informatie en je plicht niet doen is in de politiek vaak dodelijker dan strafbare feiten. Kijk naar het beruchte Watergate-schandaal in de VS uit de jaren 70: niet de inbraak maar de doofpotcultuur heeft toen geleid tot de afzettingsprocedure van president Nixon. Of neem de Lewinski affaire: Clinton was meer de sigaar als gevolg van het verzwijgen en ontkennen dan door het feit dat hij in het Witte Huis het had gedaan met “that woman” …

Vraag van OpsterLanders aan de gemeenteraad:
Dit leidt dan ook tot een gewetensvraag aan de andere raadsleden:
Welke conclusie trekt u en welke consequenties verbindt u er aan als gekozen volksvertegenwoordiger, als het college jokkebrokt? U wilt toch ook een eerlijke en volledige beantwoording van uw vragen? U neemt toch ook de democratische uitoefening van het politieke vak serieus?

Hoe nu verder?
Voorzitter, dan het tweede deel van rapport Berenschot over wat er nu moet gebeuren. Fractie OpsterLanders staat achter de conclusies en de voorgestelde oplossingen van Berenschot. Als een begin, want er is veel meer nodig dan trainingen, regels en codes. Als extra impuls hebben mijn overbuurman De Boer en ik in het verleden gepleit voor een meldpunt voor misstanden en integriteitsschendingen uit het verleden. Om schoon schip te maken. Om met een schone lei te beginnen.

Het incident met Marinus en Springth duidt op een groter, breder en diepgeworteld probleem in de bestuurscultuur van Opsterland. Deze kwestie is geen incident en komt niet als een verrassing. De weg hier naar toe is geplaveid door de slappe houding in de beruchte integriteitskwestie Hans de Jong uit 2013.

Conclusie:
OpsterLanders keurt de handelswijze van de gemeente met betrekking tot het dossier Springth af. Bij mijn fractie is de maat vol! De enige uitweg uit deze ellende en politieke drijfzand is het aftreden van dit college om een nieuwe frisse start te maken. Onze gemeente heeft imagoschade opgelopen. Aangezien het probleem structureel verankerd zit in de bestuurscultuur, vergt het in onze gemeente een heuse wederopbouw en shocktherapie op het onderdeel politieke integriteit. En niet onbelangrijk is de houding en de zwakke democratische ruggengraat van de ambtelijke en bestuurlijke top in Opsterland.

Ik kom nu tot de afronding, foarsitter:
Dit moat perfoarst hiel oars!
It is mei sizzen net te dwaan!
Integriteit staat los van het aantrekken van het boetekleed.
We hebben niets aan een sorrycultuur.
Wat er moet komen?
Een grote schoonmaak: de bezem er door!

Johan Sieswerda
Raadslid fractie OpsterLanders