archiveren | Ald Djip RSS voor deze sectie

Natuurontwikkeling beekdal Koningsdiep / Alddjip in gevaar?

Bakkeveen/Siegerswoude – Koningsdiep. Fotograaf: Johan Sieswerda

Datum: 5 maart 2018
Onderwerp: bezuinigingen op natuurontwikkeling Koningsdiep
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

TOELICHTING:
Fractie OpsterLanders heeft begrepen, dat vorige week een bijeenkomst is geweest tussen de provincie en de landinrichtingscommissie Koningsdiep. In 2014 werd het Natuurpact tussen het Rijk en de provincies afgesloten. Nu blijkt dat a.g.v. financiële tekorten een forse bezuiniging dreigt voor drie natuurgebiedsontwikkelingen in Fryslân, inclusief voor het Koningsdiep / Alddjip. Of de provincie moet het budget vergroten.

Aangezien de gebiedscommissie Koningsdiep sinds 1998 functioneert, afspraken zijn gemaakt en het stroomdal van de oude rivier De Boorn belangrijk is voor Opsterland, heeft mijn fractie de volgende vragen aan het college van B&W Opsterland:

  1. Hoewel de zorgplicht voor natuur(ontwikkeling) bij de provincie ligt: welke rol speelt de gemeente in de gebiedsontwikkeling Koningsdiep?
  2. Is het college bereid om alles in het werk te stellen om de dreigende bezuiniging op natuurontwikkeling voor het Alddjip van tafel te krijgen?
  3. Fractie OpsterLanders weet niet het fijne van de bijeenkomst van vorige week: kunt u de raad toelichten wat de inschatting is van de bezuiniging en hoe gemaakte danwel lopende afspraken met landeigenaren worden ondervangen?

Antwoord van het gemeentebestuur:
De landinrichtingscommissie komt morgen weer bijeen.
De gemeenteraad wordt schriftelijk geïnformeerd over de voortgang.

Schriftelijke vragen over plotselinge bestemmingswijziging perceel

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Wijziging bestemming perceel E108
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 10 september 2017

Inleiding:

Fractie OpsterLanders constateert n.a.v. de onlangs rondgestuurde email van Mevrouw Hoomans uit Nij Beets dat er op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl, met als zoekopdracht ‘Domela Nieuwenhuisweg 105a Nij Beets’ en met als filter ‘juridisch’, staat dat er een woonbestemming op perceel Beetsterzwaag E108 zit, terwijl in het Bestemmingsplan Buitengebied Opsterland 2014 beschreven staat dat er deels een natuurbestemming en deels een recreatiebestemming op zit.
Opmerking:
Wij hebben eerder in de vorige zittingstermijn een verhit politiek debat gevoerd over veranderingen van agrarische bestemmingen in het buitengebied. Toen ging het om een bouwval in het buitengebied van Tijnje waarvan de woonbestemming wel is afgewezen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

  1. Kan B&W toelichten, hoe betreffend perceel binnen natuurcompensatiegebied Ald djip volgens ruimtelijkeplannen.nl de bestemming ‘wonen’ heeft verkregen?
  2. Is er sprake van een gewijzigde beleidslijn in Opsterland?
  3. Bent u bereid de woonbestemming terug te veranderen in recreatiebestemming, dan wel door te geven aan ruimtelijkeplannen.nl dat er een fout in de weergave van het perceel is geslopen?
  4. Is het college bereid om de functie ‘recreatiewoning’ van de keet op perceel Beetsterzwaag E108 zonder nutsvoorzieningen, sanitair en minimale voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze functie, mee te nemen in de zogeheten veegactie van het bestemmingsplan buitengebied 2014 en de bestemming te veranderen in de actuele situatie ‘dagrecreatie’?
    Op deze manier wordt namelijk een minimaal voorzieningenniveau gegarandeerd voor recreanten die in de gemeente Opsterland van logies dan wel een verblijf in een recreatiewoning gebruik maken.

Download:
Schriftelijke vragen – Wijziging bestemming perceel E108 (pdf)

footer OL 2014

Aardgas is ouderwets

POLITIEK COMMENTAAR

“Aardgas is ouderwets!” – Johan Sieswerda

Het exploreren en winnen van de fossiele brandstof aardgas in onze gemeente is voor fractie OpsterLanders onwenselijk. Eveneens ten aanzien van de aanleg van nieuwe infrastructuur voor aardgas: géén extra aardgastransportleiding in Opsterland. Ik heb kort voor de zomervakantie dan ook als enige tegen het raadsvoorstel gestemd over de vergunning voor deze transportleiding. Een duidelijk politieke stellingname; een logische vertaling van het verkiezingsprogramma van mijn partij.

OpsterLanders is tegen aardgas (leidingen)

Maar ook de Nederlandse energiesector komt steeds meer in beweging. Zo wil netwerkbeheerder Stedin nieuwbouwhuizen niet meer voorzien van gasaansluiting, omdat het zoals zij zeggen … dit een desinvestering is en niet meer maatschappelijk verantwoord is.

Verder leidt aardgaswinning altijd tot bodemdaling. Gebeurt dit in het laagveengebied zoals tussen Nij Beets en Tijnje – nota bene vlakbij een kwetsbaar natuurgebied en het Âld Djip / Keningsdjip – dan betekent dit een extra bodemdaling naast de bestaande inklinking van veen. Wat te denken in combinatie met zandwinning? In Noordwest-Friesland in de omgeving van Franeker weten ze exact wat bodemdaling als gevolg van gaswinning inhoudt in combinatie met de daar aanwezige zoutwinning. De politiek kan zich beter gaan richten op energiebesparende maatregelen en op het opwekken van hernieuwbare energie (wind, zon).

Deze maand komt de vergunningaanvraag voor gasexploratie tussen Nij Beets en Tijnje in de raad. Onderzoek of er aardgas aanwezig is in de bodem leidt in de praktijk meestal tot gaswinning. Anders zou een commercieel bedrijf als Vermillion BV nooit zoiets in gang zetten. Van het ene komt dus onvermijdelijk het andere. Het zal u niet verbazen dat ik wederom consistent om principiële redenen een tegenstem laat horen en doe bij deze een oproep aan mijn politieke collega’s: laat daar het aardgas rustig zitten, laat Nij Beets – Tijnje niet zakken!

Johan Sieswerda
Raadslid (tevens fractievoorzitter) OpsterLanders

Zie ook: standpunt OpsterLanders tegen de proefboring Nij Beets