Archief | aardgas RSS for this section

Vragenhalfuurtje: nieuwbouwhuizen aardgasvrij!

OpsterLanders is tegen nieuwe aardgas (leidingen)

Het ministerie van Economische Zaken heeft vorige week besloten dat de verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zodat er duurzamere alternatieven voor gas worden gestimuleerd. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente: deze bepaalt nu hoe nieuwe huizen worden verwarmd.

Bouwen met aardgas is pure kapitaalvernietiging. Om duidelijkheid te verschaffen aan de bouwsector en huizenkopers wil fractie OpsterLanders van B&W weten:

  1. Kunt u ons verzekeren dat in Opsterland vanaf nu de nieuwe richtlijn geldt, dat nieuwbouwplannen aardgasvrij worden uitgevoerd?

Antwoord van college van B&W: NEE

Advertenties

Vragen over ontheffing aardgas proefboring Nij Beets

Onderwerp: Ontheffing proefboring Nij Beets
Datum: 18 april 2017
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Inleiding:
Eind vorige week hebben wij een brandbrief ontvangen van Stichting Tsjingas waarin zij aangeven dat er geen verlenging van de ontheffing voor Vermillion moet komen.
Download: brief gemeenteraad van Tsjingas (Word)

Vragen aan het college van B&W:

  1. Klopt de genoemde termijn in de brief van Stichting Tsjingas, dat de ontheffing die de minister in 2013 heeft verleend aan Vermillion voor gasopsporing in Opsterland op 22 april a.s. verloopt?
  2. Tsjingas wenst geen verlenging van de ontheffing. Kan dit juridisch en praktisch gezien? Zo nee waarom niet? Zo ja, is B&W bereid voor 22 april een zienswijze/advies kenbaar te maken aan het ministerie van EZ?
  3. Net als in september vorig jaar is het weer 2 voor 12 werk geworden m.b.t. Vermillion. Kunt u de raad en de bevolking van Opsterland voortaan actief en tijdig op de hoogte houden van het verstrijken van ontheffingstermijnen omtrent de Mijnbouwwet?

OpsterLanders zegt NEE tegen proefboring Nij Beets

Bijdrage OpsterLanders in de extra raadsvergadering van maandag 12 september 2016

Voorzitter,

Mijn fractie, OpsterLanders, heeft kort voor de zomervakantie tegen het raadsvoorstel gestemd over de aanleg van een extra aardgastransportleiding in onze gemeente. Een principieel politiek signaal tegen het faciliteren van fossiele brandstoffen en een pleidooi voor een toekomstbestendig Opsterland via een andere en betere route: energiebesparing en duurzame energie = rentmeesterschap!

opsterlanders-is-tegen-proefboring-nijbeets-400x140

Waarom is OpsterLanders tegen de vergunningsaanvraag proefboring Nij Beets?

Om te beginnen hebben proefboringen het doel aardgas in de ondergrond te vinden en deze vondsten commercieel te gaan winnen. Goed voorbeeld: de aardgaswinning van Vermillion B.V. vlakbij Langezwaag.

Ten tweede vanwege de zichtbare en voelbare klimaatsverandering: aardgas is een fossiele brandstof en medeveroorzaker van het broeikaseffect. Toekenning van de vergunning zou daarmee in strijd zijn met de doelstellingen in Milieubeleidsplan en de Omgevingsvisie. Over het paard achter de wagen spannen en ongeloofwaardige politiek gesproken.

Ten derde vanwege het landschap, omdat aardgaswinning tot ongewenste effecten en risico’s kan leiden voor mens en milieu, zoals bodemdaling. Fractie OpsterLanders vindt de locatie van Nij Beets ronduit ongelukkig gekozen aangezien daar al sprake is van sterke inklinking van de laagveenbodem en tegelijk sprake is van waterwinning en zandwinning.

Wat de burger betreft: die verkeert in een totaal machteloze positie.

Voorzitter, wat OpsterLanders dwars zit in deze specifieke vergunningsaanvraag is het feit dat er helemaal geen ruimte bestaat voor inspraak. En waar de gemeenteraad vorige week op locatie is bijgepraat door de NAM over het gasveld bij Ureterp: waar zijn de inloopavonden gebleven van Vermillion B.V. voor het dorp Nij Beets en omgeving rond deze proefboring? B&W behoort toch altijd op te komen voor de belangen van haar eigen inwoners? Over gebrek aan informatie en transparantie gesproken: waar vindt de geplande boring precies plaats? Recht naar beneden of schuin is van belang als het gaat om het bepalen van het epicentrum van bodemdaling …

Een ander aandachtspunt is dat de bewijslast bij de burger ligt. Om schade te kunnen claimen moeten er dure deskundigen en advocaten worden ingehuurd. Dit is niet rechtvaardig ten opzichte van de kennis en macht van de grote energiebedrijven. De Mijnbouwwet komt ter stemming in de Tweede Kamer. Als daarna de Eerste Kamer deze wetgeving met een amendement goedkeurt, is er sprake van omgekeerde bewijslast. Het moet allemaal nog gebeuren.

Tot slot, voorzitter, zijn wij tegen deze vergunningsaanvraag uit pure politieke solidariteit met de aangenomen motie van de Friese Provinciale Staten en van de gemeente Leeuwarden tegen nieuwe gasboringen in Fryslân.

OpsterLanders zal voor de motie van OB stemmen, omdat wij dit beschouwen als een bijdrage in de stopzetting van de geplande proefboring in Nij Beets.

Johan Sieswerda
Fractievoorzitter OpsterLanders

Zie ook: ingezonden brief van OpsterLanders in weekblad SA over aardgas

Aardgas is ouderwets

POLITIEK COMMENTAAR

“Aardgas is ouderwets!” – Johan Sieswerda

Het exploreren en winnen van de fossiele brandstof aardgas in onze gemeente is voor fractie OpsterLanders onwenselijk. Eveneens ten aanzien van de aanleg van nieuwe infrastructuur voor aardgas: géén extra aardgastransportleiding in Opsterland. Ik heb kort voor de zomervakantie dan ook als enige tegen het raadsvoorstel gestemd over de vergunning voor deze transportleiding. Een duidelijk politieke stellingname; een logische vertaling van het verkiezingsprogramma van mijn partij.

OpsterLanders is tegen aardgas (leidingen)

Maar ook de Nederlandse energiesector komt steeds meer in beweging. Zo wil netwerkbeheerder Stedin nieuwbouwhuizen niet meer voorzien van gasaansluiting, omdat het zoals zij zeggen … dit een desinvestering is en niet meer maatschappelijk verantwoord is.

Verder leidt aardgaswinning altijd tot bodemdaling. Gebeurt dit in het laagveengebied zoals tussen Nij Beets en Tijnje – nota bene vlakbij een kwetsbaar natuurgebied en het Âld Djip / Keningsdjip – dan betekent dit een extra bodemdaling naast de bestaande inklinking van veen. Wat te denken in combinatie met zandwinning? In Noordwest-Friesland in de omgeving van Franeker weten ze exact wat bodemdaling als gevolg van gaswinning inhoudt in combinatie met de daar aanwezige zoutwinning. De politiek kan zich beter gaan richten op energiebesparende maatregelen en op het opwekken van hernieuwbare energie (wind, zon).

Deze maand komt de vergunningaanvraag voor gasexploratie tussen Nij Beets en Tijnje in de raad. Onderzoek of er aardgas aanwezig is in de bodem leidt in de praktijk meestal tot gaswinning. Anders zou een commercieel bedrijf als Vermillion BV nooit zoiets in gang zetten. Van het ene komt dus onvermijdelijk het andere. Het zal u niet verbazen dat ik wederom consistent om principiële redenen een tegenstem laat horen en doe bij deze een oproep aan mijn politieke collega’s: laat daar het aardgas rustig zitten, laat Nij Beets – Tijnje niet zakken!

Johan Sieswerda
Raadslid (tevens fractievoorzitter) OpsterLanders

Zie ook: standpunt OpsterLanders tegen de proefboring Nij Beets

Fractie OpsterLanders uniek met prinicipiële stem TEGEN aardgastransportleidingen

Her en der hoor je in de politiek grote zorgen over aardgas-exploratie en aardgaswinning in de gemeente Opsterland en in de provincie Fryslân. Maar als puntje bij paaltje komt, stemt men toch voor de aanleg van aardgastransportleiding dwars door Fryslân. Zo ook de politiek in Opsterland. Fractie OpsterLanders vindt dit getuigen van een dubbele moraal. Neem een ander voorbeeld. Hoe leg je aan het publiek uit dat je tegen wapenproductie bent EN voor wapenhandel?

Fractie OpsterLanders was vanavond uniek met haar standpunt: géén aardgas EN géén nieuwe aardgasinfrastructuur!

Dit is de bijdrage van OpsterLanders tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 juli 2016:

“Fossiele brandstoffen is voor fractie OpsterLanders verleden tijd. Wij wensen geen geld meer te investeren in een ouderwetse brandstof als aardgas. Onze voorkeur gaat naar investeringen in duurzame hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen.

OpsterLanders stemt tegen dit raadsvoorstel, waarin gevraagd wordt een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Mijn partij verklaart zich bij deze solidair met de uitgangspunten uit het provinciale collegeakkoord over gaswinning om geen nieuwe gasboringen toe te staan. Wij worden hierin bovendien gesteund door een oproep van  Netwerkbeheerder Stedin – gisteren in het nieuws – om nieuwbouwhuizen niet meer te voorzien van gasaansluiting, omdat het zoals zij zeggen … niet meer maatschappelijk verantwoord is.

Zie: Nieuwsbericht over stopzetting gasaansluiting voor nieuwbouwhuizen (NOS)

Voorzitter. Weliswaar gaat het hier niet direct om een gaswinningslocatie maar om een aan te leggen gasleiding. Met onze tegenstem willen wij een duidelijk principieel signaal afgeven tegen gaswinning en in dit geval: tegen het faciliteren van gaswinning via transportleidingen.”

OpsterLanders is tegen aardgas (leidingen)

Antwoorden van fractie OpsterLanders op tegenvragen:

V: Bent u zelf bereid zonder aardgas uw huishouden te gaan te voeren?
A: Ja, ik verbruik sinds vorig jaar de helft minder aardgas en ben voornemens zonder aardgas verder te gaan.
[Huishouden zonder aardgas is al mogelijk. Zie ‘Fijn Wonen’ modelhuis in Gorredijk van Elkien]

V: Vuilniswagens van Omrin rijden op groen gas: hoe nu verder?
A: OpsterLanders is voor duurzame energie. Hoe duurzaam groener, hoe beter.
[Let wel: ‘groen’ gas bij Omrin wordt gemengd met nota bene … fossiele aardgas]