Begroting 2017 – beschouwing van fractie OpsterLanders

Voorzitter, fractie OpsterLanders heeft sinds 2010 gepleit voor een digitale begrotingswijzer van ProDemos. Onze wens werd vervuld en dan is het afwachten hoe zoiets nieuws in Opsterland uitpakt. 759 inwoners hebben gereageerd. Maar de jonge volwassenen blijven ondervertegenwoordigd. Daarom vinden wij dat volgend jaar dit aandachtspunt een hoge prioriteit moet krijgen: verhoging van de input van de jonge Opsterlanders omwille van de representativiteit.

Ook zien wij graag ruimte voor nieuw beleid. Niet alleen bezuinigen maar ook noodzakelijke investeringen voor een toekomstbestendig Opsterland. Want: “De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.” Aldus Mahatma Gandi. Of zoals Albert Einstein ooit treffend zei: “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.”

Voorzitter, vorig jaar had ik het over financiële onzekerheden en aannames. Daar is weinig in gewijzigd, want zo is er nog geen uitspraak in hoger beroep gedaan over de precariobelasting. Verder heeft mijn fractie onvoldoende beeld gekregen van de kwaliteit van de gedecentraliseerde zorg en daarmee onze controlerende functie niet adequaat kunnen uitoefenen. Daarom baart uw voornemen om de overschotten van het sociale domein ongelabeld over te hevelen naar de algemene reserve ons grote zorgen.

Voorzitter, vier dingen vind ik hoopgevend:

  • OpsterLanders was altijd voor een sluitende meerjarenbegroting. Dat is nu het geval.
  • het Fryske taal feroardening projekt is de rechtstreekse uitvoering van de OpsterLanders-motie uit november 2013.
  • uw voornemen om duurzame landbouw te faciliteren en de biodiversiteit te stimuleren. Wij hopen dat u met de kennis en ervaring in andere Friese gemeenten en samen met de mienskip hiervan werk zult maken.
  • het energieneutraal maken van Wijnjewoude en de planontwikkeling van een nieuwe Mfc in Tijnje.
    Petje af voor de betrokken inwoners!

Verontrustend vinden wij de enorm verstoorde verhouding tussen de gemeente en burgers in Gorredijk (De Skâns en omwonenden van Loevestein), Beetsterzwaag (Talant en De Wissel) en Nij Beets (proefboring naar aardgas door Vermillion B.V.).

Democratie betekent een open en respectvolle houding en draait om vertrouwen. Burgers en organisaties willen serieus worden genomen door de lokale overheid: ze willen eerlijk behandeld worden en zitten niet te wachten op onaangename verassingen.

Voorzitter. Te vaak wordt onze gemeente arrogant en afstandelijk ervaren met als gevolg dat daardoor de situatie onnodig escaleert of dat mensen zich van de politiek afkeren. Waarom zou dit college niet méér energie steken in het creëren van een breder maatschappelijk draagvlak bij belangrijke beslissingen? Niet achteraf praten met organisaties over hoe bezuinigingen moeten ingevuld maar vooraf op basis van een integrale visie?

In de begroting komen de bezuinigingen op de schouders terecht van vooral cultuur en welzijn. Duidelijke keuzes zijn gemaakt door het college: enerzijds veel geld steken in sportvelden en anderzijds bezuinigen op gymvervoer voor leerlingen. Tegenstrijdig beleid. Eerst een kleinere sporthal aanmoedigen en vervoer regelen in bijvoorbeeld Friesepalen, vervolgens snijden in het gymvervoer. Ongeloofwaardig. Terwijl sport en beweging zo belangrijk is. Men kan rustig door blijven slapen. Het komt wel goed, want busje komt zo, aldus de wethouder in een reactie in de vorige vergadering.

De bezuinigingen op Timpaan vindt fractie OpsterLanders onbegrijpelijk. Het collegeprogramma streeft immers naar de ‘krêft fan de mienskip’. Vrijwilligerswerk: zo belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen. En nu wordt het ondersteunende matje onder de vrijwilligers weggetrokken. Of zou de gemeente deze verantwoordelijkheid gaan terugnemen? Hetzelfde geldt voor de bezuiniging op dorpenbeleid.

Wat voor OpsterLanders ook onaanvaardbaar is, zijn de bezuinigingen op de drie Mfa’s in Gorredijk, Ureterp en Bakkeveen. En op de bibliotheken. Mijn fractie vindt dat de bieb in Beetsterzwaag open moet blijven! Het cultuuronderwijs op de scholen zoals de algemene muzikale vorming moet er aan geloven. Gewoonweg pure roofbouw op de brede ontwikkeling van kinderen!

En verder verliest Opsterland haar sociale gezicht door de hogere eigen bijdrage voor Wmo-vervoer. Kwetsbare mensen zijn dubbel de klos doordat de maximale reisafstand terug wordt gebracht van 70 naar 25 kilometer.

Voorzitter, de werkloosheid in onze gemeente en de harde kern met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn verontrustend voor u en voor mijn fractie. OpsterLanders wil deze mensen niet afschrijven. Integendeel. Wij bepleiten juist het bewandelen van nieuwe wegen.

U kiest in deze begroting voor tijdelijke formatie-uitbreiding voor rechtmatigheidsonderzoeken. Bij de beantwoording van de technische vragen heeft u het over fraudebestrijding maar gaat u niet nader in op de andere taken van deze investering. Controle is nodig: dat betwisten wij niet. Wat wij graag zien is participatie: de next step naar reïntegratie. Via een amendement in de 2e termijn wil OpsterLanders in 2017 een creatieve pilot in onze gemeente in gang zetten om de participatie daadwerkelijk te bereiken.

Tot slot voorzitter moet er iets van mijn hart. Het gevoel begon al vorig jaar met de integriteitsschendingen van een Opsterlands raadslid. Het Berenschot-onderzoek kwam, na lang aandringen van drie eenmansfracties. Mijn verwachting was toen na afloop: een nieuwe doorstart. Voor een eerlijke, betrouwbare en geloofwaardige politiek. Maar deze kwam niet: de sfeer bleef bedorven in de raad.

Vorige maand werd het dieptepunt bereikt: de beledigingen van een volksvertegenwoordiger via de lokale media. Het ‘vijand-denken’ binnen de raad is daarmee teruggekeerd. En dat legt een wissel op de weg naar integer handelen van de Opsterlandse politiek. De fractie van OpsterLanders verwacht dan ook excuses van de grootste raadsfractie als het betrokken raadslid daar zelf niet mee komt. Daarna komt herstel, in het belang van onze gemeente!

Johan Sieswerda

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: