Schriftelijke vragen: mogelijke belangenverstrengeling bedrijf Springth en Sikke Marinus

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Datum: 7 januari 2016
Vragenstellers: OpsterLanders, FNP en BAS (vervolgens aangeduid met Wij)
Onderwerp:

 • Gunning aanbesteding pilot en subsidie Springht,eigenaar echtgenoot H. Marinus.
 • Rol, belang en invloed raadslid Sikke Marinus bij Springth en het vermoeden van belangenverstrengeling.
 • Melding van mogelijke belangenverstrengeling door gemeente.

Persbericht OpsterLanders, FNP en BAS: klik hier

Motivering van de vragen:

De gemeente Opsterland heeft een Pilot en een subsidie van € 25.000,00 toegekend aan Springth. Het bedrijf staat op naam van H. Marinus echtgenoot van raadslid Sikke Marinus. Volgens de gemeente heeft Sikke Marinus geen rol in het bedrijf en werd de constructie juridisch gecheckt en getoetst aan of door de VNG (vereniging Nederlandse Gemeenten). Springth werd als enig bedrijf uit de 200 bekende staande bedrijven waar de gemeente Opsterland en Weststellingwerf zaken mee doet uitgekozen en kreeg vanuit een onduidelijke aanbesteding onder de noemer van een pilot een subsidie van € 25.000,00. Springth werd gekozen door het college omdat zij volgens het college de enige aanbieder zijn die op deze unieke manier werkt op het snijvlak van de WMO en re-integratie. De gemeente Opsterland vond het niet nodig andere zorgaanbieders uit te nodigen.

Diverse partijen en raadsleden zijn benaderd door zorgaanbieders uit Opsterland. Zorgaanbieders keuren de gevolgde procedure en aanbesteding van de gemeente af, en wijzen op de rol en invloed van raadslid S. Marinus en echtgenoot en eigenaar van Springth H. Marinus. De VNG wijst raadsleden op hun taak om het vermoeden van belangenverstrengeling en of misstanden aan de orde te stellen, ook als het achteraf blijkt dat het niet gaat om belangenverstrengeling en misstanden.

Nu de gemeente zelf geen antwoordt geeft maar wel heeft aangegeven dat er een vermoeden van belangenverstrengeling bestaat verzoeken wij het college de opgestelde vragen te beantwoorden en de raad te informeren.


Vragen aan het college van B&W:

 1. De VNG schrijft dat er geen enkel belang, relatie en rol mag bestaan met het gesubsidieerde bedrijf van de echtgenoot en eigenaar of familie;
  – Hoe en wat heeft de gemeente gecontroleerd/getoetst en vastgelegd?
  – Welke bronnen en gegevens werden geraadpleegd en gebruikt?
  – Waaruit blijkt dat er geen belang, relatie en rol bestond met Springth?
  Wij vragen inzage van het ambtelijk onderzoek waarop de gemeente en het raadslid baseert dat de gevoerde constructie (VOF) van Springth zonder problemen kon worden gesubsidieerd, en werd geaccordeerd door de VNG. Volgens het raadslid was de uitkomst besproken in het presidium en akkoord.
  Kan het college bevestigen en uitleggen waarom het presidium geen besluiten neemt?
 2. Wij vragen inzage van de originele documenten m.b.t. de toekenning subsidie, pilot en aanbesteding.
  – Hoe heeft de gemeente de integriteit geborgd bij aanbestedingen?
  – Wat wordt wel en niet uit de handleiding integriteit van de VNG
  toegepast en uitgevoerd?
 3. – Wil het college aangeven of er op enig moment één of meerdere malen door S. Marinus en raadslid werd gelobbyd bij ambtenaren voor het bedrijf Springth?
  – Zo nee waaruit blijkt dat dan?
  – Zo ja welke vervolg stappen heeft u ondernomen?
 4. Wij willen van het college en management weten of er ambtelijk melding is gemaakt van de lobby en gesprekken met ambtenaren door raadslid S. Marinus over Springth.
  – Zo ja wat heeft het college en het management met deze informatie en melding(en) gedaan, werden de gesprek(ken) genotuleerd?
  – Zo nee waaruit blijkt het dan?
  – Wat was de aanleiding voor het college om de vermoedens van belangenverstrengeling te melden kort na het collegebesluit van 15 september 2015?
  – Wat voor rol en invloed heeft het college gehad en gespeeld voor en na de bekendmaking van de vermoedens van belangenverstrengeling?
  – Wat zijn de uitkomsten en aanleiding van het bezoek van wethouder Kooistra aan één van de zorgaanbieders?
  – Welke acties heeft het college na de melding van de mogelijke belangenverstrengeling van 29 september ondernomen?
 5. De VNG stelt dat transparantie erg belangrijk is en dat nevenactiviteiten wettelijk moeten worden vermeld.
  – Wilt u aangeven waarom u de nevenactiviteiten van het raadslid S. Marinus bij Springht en bij Weekkrant SA niet vermeld?
  – Is er een reden waarom dat niet vooraf is onderzocht?
 6. De gemeente Opsterland neemt op 15 september het besluit om de pilot en € 25000,00 te gunnen aan Springth.
  Hoe verklaart u dat Springht met Sikke Marinus al in april aan het werk was voor de gemeente in Terwispel en Nij Beets?
  Het collegebesluit werd pas genomen op 15 september 2015. Springht zegt op Facebook overeenstemming met de gemeente te hebben op 7 April 2015 en de aanbesteding in 2014.
 7. Er is een lijst van alle bedrijven die hebben gereageerd op de aanbesteding uitgeschreven door Opsterland en Oost- en Wetstellingwerf. Op die lijst staan ervaren zorgbedrijven waarvan de bedrijfsprofielen niet verschillen met die van Springth. Bedrijven die al jaren werken op het snijvlak van de Wmo en re-integratie en het begeleiden van kansarmen uit de bijstand naar de reguliere arbeidsmarkt.
  – Heeft wethouder Kooistra ambtelijk advies ontvangen en overleg gevoerd over de lijst met meer dan 200 bekend staande bedrijven waar de gemeente zaken mee doet?
  zo ja, hoe luidde het advies van de verantwoordelijke ambtenaren?
  – Wie voerde de overleggen namens de gemeente met Springth?
  – Wie was de woordvoerder van Springth tijdens de onderhandeling?
  – Zijn de overleggen met Springth en de gemeente genotuleerd?
  – Wie heeft opdracht gegeven voor de pilot? En waarom?
  – Onder welke condities werd de subsidie van € 25000,00 toegekend?
  – Kan Springth € 25.000 besteden zonder verantwoording af te leggen?
  – Welke criteria werd gekozen om gemeenschapsgeld in te zetten voor nieuw materieel en opstarten van een onbekend en onervaren bedrijf als Springth? (andere zorgbedrijven hebben op eigen kracht materiaal aangeschaft en beschikken over accommodatie)
  – Kan Springth continuïteit bieden voor dagbestedingen bij slecht weer, is daarvoor accommodatie?, zitten de mensen dan thuis?
  – Waarom werd besloten geen bestaande gecertificeerde bedrijf met ervaring en die over de verplichte kwaliteit beschikken ingeschakeld?
  – Waarom heeft de gemeente zich niet aan de wettelijk voorschriften gehouden die vanaf 1 jan 2015 voor inkoop van zorgkwaliteit gelden?
  – Kan het college aantonen waarom er een pilot nodig was nu in 2016 iedereen weer mag reageren en niet uniek hoeft te zijn?
  – Wat levert het de gemeente op om een pilot van € 25.000,00 aan te besteden aan een onervaren bedrijf? Wat is de winst voor de mensen uit de bijstand en WMO? waarvoor het geld is bedoeld?
 8. Met het verschijnen van een pagina grote advertentie in de weekkrant van SA, staat te lezen dat het raadslid S. Marinus zelf meewerkt in het bedrijf. Al eerder In April 2015 van dit jaar was dat ook al bekend (vraag 6). Het college besluit willens en wetens de voorschriften van de VNG dat er geen enkel belang of relatie met het bedrijf mag bestaan, op 15 september 2015 toch de pilot en subsidie van € 25000,00 te gunnen aan Springth.
  – Hoe kan het dat het college niet heeft voorzien dat belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling kon optreden en de schijn van belangenverstrengeling had kunnen voorkomen?
  – Hoe verklaart het college dat eind september kort na het genomen college besluit en de gunning aan Springth. Er alsnog onderzocht moet worden of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling?
 9. Uit de inschrijving van de Kamer van Koophandel blijkt dat het raadslid als gevolmachtigde staat ingeschreven voor Springth. De gevolmachtigde Sikke Marinus en raadslid mag en kan optreden voor Springth. Daarmee bestaat er een directe relatie, rol en belang met het bedrijf Springth. De regels van de VNG zijn hierover helder, er mag geen enkele relatie bestaan.
  – Waarom heeft het college de regels en advies van de VNG niet in acht genomen en het risico van belangenverstrengeling in de wind geslagen?
 10. Het getuigd van weinig politiek inzicht om voorbij te gaan aan hoe burgers tegen het (eigen) handelen aankijken van raadsleden en bestuurders.
  Zorgaanbieders wijzen feilloos op de relatie van het raadslid en de eigenaar/echtgenoot van Springth en de verkregen subsidie etc. Ook al zijn daarvoor goede regels en gedragscodes opgesteld. Burgers kennen die niet en dan is de schijn van belangenverstrengeling gauw gemaakt. Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur.
  – Het college is verantwoordelijk voor de genomen besluiten en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling en belangenverstrengeling, wat gaat het college ondernemen om de vermeende (schijn van) belangenverstrengeling ongedaan te maken?
  – Welke stappen onderneemt het college naar de zorgaanbieders?
 11. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij het raadslid zelf die kortgeleden als voorzitter van Opsterland Belang nog een raadslid heeft geroyeerd omdat die niet meer kon functioneren binnen de partij en in de raad. Nu moet hetzelfde raadslid en voorzitter van de partij een oordeel over zichzelf vellen en zegt zelf dat er niets aan de hand is.
  – Burgers/ondernemers vinden dat de gemeente Opsterland en het raadslid niet zorgvuldig en transparant hebben gehandeld, welke maatregelen neemt de gemeente om de integriteit en transparantie te borgen?
  – Gaat de gemeenteraad en het college voor de bühne opnieuw haar eigen vlees keuren?
  – Is het college bekend met de draaideurconstructie bij vertrekkende ambtsdragers (VNG)? Dat speelt een rol omdat Marinus heeft aangegeven binnenkort te stoppen, e.e.a. was bekend in september!
 12. Wij vragen deze raad en het college om een onafhankelijk extern onderzoek in te stellen om daarmee transparant en publiekelijk vast te stellen of hier wel of geen belangenverstrengeling aan de orde is.

footer OL 2014

 

Advertenties

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: