Beantwoording schriftelijke vragen over Urgenda en klimaatambities

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: rechterlijke uitspraak over Urgenda en klimaatambities Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders

Geachte raad,

Op 9 juli 2015 heeft de fractie OpsterLanders een aantal schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het klimaatbeleid in de gemeente Opsterland. In een eerste brief hebben we aangegeven dat het niet lukt om binnen redelijke termijn antwoord te geven. In deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen.

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoeveel is de uitstoot van CO2 in Opsterland in 2015 vergeleken met 1990? Hoeveel daarvan is te beïnvloeden/verminderen door de gemeentelijke overheid?

ANTWOORD VAN B&W:
De uitstoot van CO2 binnen een gemeente komt uit verschillende bronnen. Vaak wordt de uitstoot gerelateerd aan het stroom en gasverbruik binnen de gemeente. Het autoverbruik is echter ook een grote factor binnen de CO2 uitstoot. Hiermee kun je nog kijken naar het autogebruik binnen de gemeentegrenzen waar de A7 een grote invloed heeft maar je kunt ok gaan kijken naar het autogebruik van de inwoners. Het aandeel van verkeer en vervoer in een gemeente kan zo’n 40% zijn. Wat onlangs ook veel in het nieuws is geweest is de CO2 uitstoot vanuit de natuur en dan met name de inklinking van het veen. Ook deze levert een grote bijdrage aan de CO2 uitstoot. voor beantwoording van de vraag gaan we uit van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn voor onze gemeente. Gegevens over de totale uitstoot nu en die van 1990 zijn niet aanwezig en zouden alleen maar een inschatting zijn.
Voor de beantwoording van de vraag beperken we ons tot de gegevens die komen uit het energieverbruik. In 2008 is de CO2 uitstoot van de gemeente zon 120,8 miljoen kg (bron energie in beeld, Enexis). In 2014 is de CO2 uitstoot van de gemeente 120,1 miljoen kg. Na 2008 is er eerst sprake van een lichte stijging die de laatste jaren weer wat afgenomen is.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
In het Milieubeleidsplan wil de gemeente Opsterland in 2020 energieneutraal zijn. N.a.v. de rechterlijke uitspraak: gaat u niets doen of gaat u de termijn uitstellen naar bijv. 2025 of 2030?
Of gaat u de duurzaamheidsambities aanscherpen? Zo ja, via welke concrete en toetsbare maatregelen wil B&W dit bereiken? Is uw college bereid programma’s te starten, in samenwerking met burgers, diensten, coöperaties en bedrijven, om te bewerkstelligen dat de uitstoot vanuit Opsterland in 2020 proportioneel tegemoet komt aan hetgeen de bedoelde rechterlijke uitspraak vereist?

ANTWOORD VAN B&W:
In 2015 loopt het huidige milieubeleidsplan af. Voor het plan zal een evaluatie worden uitgevoerd waarna gekeken wordt hoe we de milieudoelstellingen opnieuw gaan vaststellen. Ook zal gekeken worden hoe de rechterlijke uitspraak meegenomen moet worden in nieuw beleid. Inmiddels ondersteunen we het initiatief vanuit Wijnjewoude waar vanuit plaatselijk belang een werkgroep gestart is die probeert Wijnjewoude energieneutraal te maken. Vanuit dit initiatief kan in ieder geval gekeken worden naar het effect van het proberen energieneutraal te gaan op dorpsniveau.

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
U heeft vorig jaar een energieneutrale (model)woning in Gorredijk geopend. Bent u het met fractie OpsterLanders eens, dat nieuwbouw en renovatie van woningen en overheidsgebouwen voortaan energieneutraal moeten worden uitgevoerd?

ANTWOORD VAN B&W:
Doelstellingen voor nieuwbouw van woningen en overheidsgebouwen nu is om zoveel mogelijk energieneutraal te bouwen. Factor nu is vooral dat er vaak een afweging wordt gemaakt tussen de techniek die nodig is om energieneutraal te bouwen en tussen de kosten. Voor het compleet energieneutraal bouwen is op dit moment te weinig budget. Met het opzetten van nieuw beleid moet gekeken worden of het compleet energieneutraal bouwen haalbaar is.

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Is uw college bereid om de andere gemeenten in OWO verband uit te nodigen overeenkomstige CO2 reductieprogramma’s te starten dan wel deze gemeenten voor te stellen het gehele bedoelde programma in OWO verband uit te voeren?

ANTWOORD VAN B&W:
Op het gebied van milieubeleid wordt op dit moment samengewerkt met gemeenten die mee gedaan hebben met het Koplopersproject. In dit project hebben we gekeken wat we als gemeentelijk organisatie konden doen aan duurzaamheid. Met het opzetten van nieuw milieubeleid zal ook eerst overlegd worden met de andere OWO-gemeenten. Afhankelijk van hun programma’s zal er gekeken worden of er afstemming kan worden gerealiseerd.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Bent u bereid een hoge prioriteit te stellen aan milieu- en klimaatbeleid en de financiële gevolgen hiervan te dragen?

ANTWOORD VAN B&W:
Voor het uitvoeren van milieu- en klimaatbeleid is budget nodig. Uit de evaluatie van het huidige milieubeleidsplan moet blijken hoe we er voor staan. Het ondersteunen van uitvoering aan het beleid kost geld. Hoeveel geld hiervoor nodig is kan na de evaluatie worden bepaald. Dan wordt ook duidelijk of daarvoor voldoende budget beschikbaar is of zo nodig vrijgemaakt kan worden.

Download:
Beantwoording vragen OpsterLanders over klimaatbeleid

Advertenties

Tags:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: