Op weg naar de begroting – visie fractie OpsterLanders

De burgerparticipatieavonden in Ureterp, Beetsterzwaag en Gorredijk zijn achter de rug. De inwoners konden commentaar leveren en suggesties aandragen voor de gemeentelijk Begroting Opsterland 2016 en de meerjarenbegroting. Om de discussie te stimuleren waren er vier scenario’s uitgewerkt door de gemeente: scenario 1 (meer overlaten aan de dorpen), scenario 2 (keuze voor concentratie in Ureterp, Beetsterzwaag en Gorredijk), scenario 3 (mooi Opsterland, toerisme en recreatie en het ontzien van bezuinigingen op natuur en milieu) en scenario 4 (sociaal en welzijn). In november is de stemming over de begroting.

De raadsfracties werden op maandag 28 september in de gelegenheid gesteld om 4 vragen van het college van B&W te beantwoorden. Hier volgen de vragen de beantwoording door Johan Sieswerda namens fractie OpsterLanders:

 1. Wat hebben deze participatieavonden opgeleverd voor de fracties?

  OpsterLanders:
  Over de opkomst en representativiteit tijdens de 3 avonden houden wij een slag om de arm. Plaatselijk Belang Beetsterzwaag heeft vorige week hierover het nodige gezegd. Ik heb zelf 2 burgerpartipatieavonden bijgewoond, in Ureterp en Beetsterzwaag, als toeschouwer en tafeltrekker. Met wisselende resultaten. Waarom de volgende keer geen gebruik maken van een digitale begrotingswijzer? OpsterLanders heeft vanaf 2010 hiervoor gepleit.
  Inhoudelijk heeft het ons wel iets opgeleverd. Namelijk, dat verhoging van de OZB met enkele procenten bespreekbaar is geworden. Ik heb hier wel op doorgevraagd bij de aanwezigen. De hoofdreden is dat de gemeente door verhoging van de inkomsten verdere besparingen kan voorkomen op posten waarop nu al maximaal zijn bezuinigd. Oftewel, het voorkomen van roofbouw.
 2. Welke scenario’s hebben de voorkeur en zijn er specifieke bezuinigingsvoorstellen?

  OpsterLanders:
  Als het gaat om keuzes voor de scenario’s: vele aanwezig burgers hadden moeite om de vier afzonderlijke scenario’s te begrijpen. 1 scenario gebeurt eigenlijk al, maar gaat nog meer uit van een beroep doen op vrijwilligerswerk. Scenario 2 zal niet de steun krijgen van fractie OpsterLanders, omdat dit ten koste gaat van de kleine dorpen. Het zal u niet verrassen, dat wij als lokale, sociale en groene partij de voorkeur uitspreken voor een gezonde mix van scenario1, 3, als het gaat om de aandacht voor natuur en milieu exclusief sommige onderdelen m.b.t. toerisme en recreatie, en van het sociale scenario 4.
  Mijn fractie gaat geen grote waslijst opsommen van mogelijke bezuinigingsmaatregelen, want het moge u al duidelijk zijn dat wij in essentie de bezuinigingen niet willen afwentelen op elementaire voorzieningen als dorpshuizen, natuur en milieu en op de schouders van de inwoners met lage inkomens. Ik beperk mij tot onze top 5:Het eerste ligt voor de hand: stopzetting van een overbodige luxe, de businessseats bij S.C. Heerenveen. Het college kan dit ook op eigen kosten aanschaffen.
  Ten tweede: beheer en onderhoud sportvelden. Vrijwilligerswerk (kijk naar korfbalvereniging LDODK) en een maairobot kunnen een mooie oplossing zijn.
  Ten derde: openbaar groen. Onkruidbestrijding is voor OpsterLanders alleen bespreekbaar als dit niet ten koste gaat van de uitstraling van de dorpen, het milieu, veiligheid voor fietsers, voetgangers (wel of niet goed ter been).
  Ten vierde mogen wat ons betreft de kosten voor regiomarketing ZO-Fryslân ondergebracht worden in de toeristenbelasting.
  Als laatste is het voorstel m.b.t. de infrastructuur, Marrekrite en Economische Zaken voor OpsterLanders te overwegen. De Marrekrite, omdat wij van mening zijn dat de watersport z’n eigen broek moet ophouden.
  Sommige voorstellen zijn voor ons breekpunten: ondersteuning van uitkeringsgerechtigden, dorpsbudgetten en speeltuinen.
 3. Als de OZB verhoogd moet worden: wat is de onder- en bovengrens?

  OpsterLanders:
  Wij gaan er vooralsnog niet van uit dat er onvoldoende draagvlak is voor bezuinigingen. Verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) is voor fractie OpsterLanders alleen aanvaardbaar als laatste redmiddel. Dat wil zeggen inzetten uitsluitend in hoge nood: als op alle programma’s maximaal is bezuinigd en als er sprake is van dat de gemeente Opsterland geen beschikking meer heeft over financiële reserves. In dat geval is mijn fractie bereid gelijk op mee te gaan met de groeiende wens onder de bevolking: verhoging van de OZB met enkele procenten. Hoeveel onze bovengrens is, laten wij pas weten als er een definitief bezuinigingsvoorstel ligt van B&W voor de komende vier jaar. Ons uitgangspunt blijft: verhoging, niet als het niet hoeft en als het wel moet-hoe lager des te beter.
 4. Wat zijn de randvoorwaarden voor de begroting?

  OpsterLanders:
  De randvoorwaarden kunt u teruglezen in ons verkiezingsprogramma en in de verkiezingsslogan: OpsterLanders is en zijn lokaal, natuurlijk en sociaal. In het algemeen behoren de volgende kaders van toepassing te zijn. De drie sleutelwoorden zijn: geen roofbouw, wettelijke aansprakelijkheid en bezint eer ge begint. Om met dat laatste te beginnen: zie de recente intrekking voorgenomen bezuiniging op Tûmba = doe voortaan vooraf beter je huiswerk. Aansprakelijkheid: mijn fractie denkt aan te sterke bezuinigingen op infrastructuur en gladheidsbestrijding, de risiso op claims. Tot slot: de precariobelasting. De provincie heeft gemeente Opsterland duidelijk te kennen gegeven: verkoop de huid niet voordat de beer is geschoten! Wacht het hoger beroep af voordat je de inkomsten inboekt op de begroting. En wij zijn het hier roerend mee eens …
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: