Oppositiepartij OpsterLanders over de Begroting 2015

Voorzitter, onze beschouwing begint met een algemene indruk van de begroting. Vervolgens komen de 3 Decentralisaties, plussen en minnen van deze begroting en de speerpunten voor oppositiepartij OpsterLanders in 2015 aan de orde.

Algemene indruk van de begroting

Het jaarlijks tekort van de gemeente Opsterland loopt op van 2,3 miljoen in 2015 tot 2,8 miljoen euro in 2018. Het college heeft gekozen voor de kaasschaafmethode. Deze begroting is gebouwd op vele aannames en onzekerheden. Zo zou een aantrekkende economie meer huizenbouw, leges en werkgelegenheid gaan genereren. Den Haag is een onzekere factor, zoals de bijdrage vanuit het gemeentefonds. Ook is het zo dat B&W heilig gelooft in aannames als de kracht van de gemeenschap en dat er dan vanzelf minder mensen in armoede zullen leven en bijvoorbeeld aankloppen bij de voedselbank. Verder, wat wordt de impact van de bezuiniging op huishoudelijke hulp vanaf 2016 en mogelijk op de PGB’s?

De 3 Decentralisaties

Een enorme uitdaging zijn de 3 Decentralisaties: Jeugdzorg, Wmo en de Particpatiewet. In de zorg en in het onderhoud van de openbare ruimte wordt een zwaar beroep gedaan op vrijwilligers en burgers. Dat zal alleen het gewenste resultaat krijgen als vrijwilligers respectvol worden behandeld en medezeggenschap hebben over de werkzaamheden. Een voorbeeld van hoe het niet moet is het passeren van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk in het afgelopen jaar. Van burgers, die dit werk soms al 20 jaar hebben gedaan. Vrijwilligers moeten professionele ondersteuning hebben en evt. een dekkende onkostenvergoeding. Wij steunen dan ook niet de bezuinigingen op de ondersteuning van vrijwilligerswerk!

Wij betwijfelen of de 3 Decentralisaties voldoende kwaliteit zullen waarborgen. OpsterLanders wil een onafhankelijke beroepsmogelijkheid voor mensen die minder zorg krijgen dan voorheen. Wij gaan er vanuit dat de gebiedsteams er alles aan zullen doen om de kwaliteit te waarborgen, maar vinden de opvatting dat dit vanzelf goed komt een illusie. Plus een adequate monitoring van de 3 D’s. Met name voor de Jeugdzorg, omdat op dit terrein zeer risicovolle situaties kunnen ontstaan wanneer niet op tijd wordt ingegrepen. Op 17 november komen wij hier inhoudelijk nader op terug.
Met deze begroting lijkt een sociaal vangnet voor de minima te verdwijnen. De Bijzondere Bijstand is versoberd; op een kinderwinterjas na, eigenlijk afgeschaft. Voor mensen met een arbeidsbeperking (o.a. Wajongers) zijn er onvoldoende mogelijkheden om aan het werk te komen en/of om werkervaring op te doen. Verdere bezuinigingen op mensen met lage inkomens vindt mijn fractie onaanvaardbaar.

Plussen en minnen van deze begroting

Een aantal punten uit het verkiezingsprogramma van OpsterLanders zien wij terug in deze begroting:

  • minder ambtenaren zonder gedwongen ontslagen en efficiënt omgaan met externe inhuur zonder verhoging van de OZB en andere lasten voor de burgers.
  • in ‘Wonen en Werken’ wordt geïnvesteerd in duurzaamheid: in de inkoop, het verlichtingsplan en in het onderzoek naar de mogelijkheden van zonne-energie. Het recente burgerinitiatief in Wijnjewoude steunen wij vanwege de doelstelling dat het dorp in 2020 energieneutraal wil zijn.

Maar, voorzitter, fractie OpsterLanders is ook bezorgd.
Zo wordt er ingeteerd op de geringe vrije reserves. Nog even en het zinkende schip Opsterland moet bij de bank tegen rente gaan lenen.
Daarnaast zijn wij gestuit op financieel, sociaal en juridisch ondoordachte toekomstplannen. Waarom zou je het succesvolle Buur en co project van Timpaan moeten stoppen? Verder begrijpt OpsterLanders niet waarom er geen vooroverleg is geweest met de zangkoren, muziekkorpsen, de voedselbank en … anti-discriminatiecentrum Tûmba.

TUMBA – Staat de wet toe dat de gemeente dit werk zelf gaat uitvoeren? Politie en justitie zijn allerminst blij met dit besluit en staan vierkant achter Tûmba. Centrum Tûmba voert het beleid uit van ALLE Friese gemeenten! OpsterLanders is tegen versnippering en dat de provinciale discriminatievoorziening wordt doorbroken. En hoe zit het met provinciale discriminatiemonitor en de uitvoering van de Aanwijzing Discriminatie van het College van Procureurs-Generaal?

De vraag is: willen wij dat in Opsterland? Juist in een tijd waarin van de inwoners wordt gevraagd meer vluchtelingen op te nemen in de samenleving is anti-discriminatiewetgeving en anti-racismebeleid belangrijk. Voorzitter: Bezint eer gij begint …

Let wel, voorzitter, het college kan zich rijk gaan rekenen: Den Haag houdt de uitvoering door gemeenten nauwlettend in de gaten. Als de gemeente dit bedrag niet aan anti-discriminatie spendeert, zal alsnog de 100 procent vergoeding worden verlaagd. Resultaat: géén bezuinigingsvoordeel en géén antidiscriminatiebeleid.

Wat vindt OpsterLanders belangrijk in 2015: de speerpunten

  • Hogere ambities t.a.v. duurzame werkgelegenheid betekent ook meer inkomsten en minder uitkeringen
  • Er komt een Omgevingsvisie en een update van het Landschapsbeleidsplan. Zoals u weet wil OpsterLanders een lichtplan voor nieuwe grote veestallen.
    En waar blijft een actief gemeentelijk zwerfvuilbeleid?
  • Woningbouw en bedrijventerreinen: OpsterLanders kiest voor verduurzaming, terughoudende nieuwbouw, betaalbare huurhuizen, inbreiding i.p.v. uitbreiding en revitalisering. Bovendien zijn wij blij met de aangekondigde uitvoering van de unaniem aangenomen glasvezelmotie en amendement van OpsterLanders uit begin 2013!
  • Voorzitter, waar blijft de door ons gewenste digitale begrotingswijzer, waarmee gemeenten hun inwoners op een eenvoudige manier inzicht geven in de gemeentelijke begroting en mee kunnen laten praten?
  • Handhaving: strengere controle op evenementen met een verhoogd risico voor publiek, zoals monstertruckraces.
  • OpsterLanders duldt géén nieuwe Polderhoofdkanaal slecht weer nieuws. De limiet van 21 miljoen euro is nu bereikt! Het valt ons op, dat bij grote tegenvallers in de infrastructuur er altijd weer potjes worden gevonden, maar als het om kleine bedragen gaat voor de volkscultuur en ondersteuning van de minima is er nooit geld beschikbaar.

Voorzitter, onze visie op de begroting kent u nu.

Maak in 2015 maximaal en bovenal verantwoord gebruik van de krêft fan de mienskip!

Download:
AMENDEMENT Buur en Co (pdf)
MOTIE Tûmba (pdf)

Advertenties

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: