Fractie OpsterLanders – Bestemmingsplan Buitengebied

Inhoudelijke bijdrage OpsterLanders raadsvergadering 30 juni 2014 en 5 moties en 1 amendement. De eerste 2 moties (cultuurhistorische waardenkaarten en Beleidsplan Archeologie) zijn later ingetrokken. De andere 3 moties (Lichtplan, Landschapsbeleidsplan en Handhavingsplan Stikstofuitstoot) en het amendement (beperking uitbreiding agrarisch bouwvlak tot 2 hectare) van OpsterLanders werden helaas niet aangenomen door de gemeenteraad.

Standpunt van oppositiepartij OpsterLanders over het Bestemmingsplan Buitengebied Opsterland 2014

INLEIDING

Voorzitter,
Soms moet je bijna een kwart eeuw wachten totdat een bestemmingsplan is geactualiseerd. Zo ook in het geval van het Bestemmingsplan Buitengebied. Het geduld wordt erg lang op de proef gesteld en aan het einde van de termijn blijken onderdelen sterk te zijn verouderd en is het beleidsplan niet meer gereed voor de toekomst. Voorbeeld van het eerste zijn de Flora & Faunawetgeving en Natura 2000. Voorbeeld van het tweede is de opheffing van het Europese melkquotum in 2015.

WEL GROEI VAN DE VEESTAPEL NA 2015

Als het gaat om de toekomst van Opsterland, Nederland en Europa dan is om te beginnen de veronderstelling van het college dat de veestapel vanaf volgend jaar niet zal groeien naar onze mening onjuist. Het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt juist een groei van 20 procent. Ook een aantal tastbare bewijzen duiden op groei, zoals het verrijzen van de kolossale nieuwe zuivelfabriek aan de A7 bij Heerenveen en de recente vergunningaanvragen in De Woudklank voor nieuwe veestallen. Of zouden deze uitbreidingen soms bedoeld zijn voor andere doeleinden dan de veeteelt?

Voorzitter, OpsterLanders is in beginsel voor het stimuleren van de biologische landbouw. Het is jammer dat dit niet expliciet is verwoord in dit bestemmingsplan. Een pluspunt daarentegen is dat Opsterland gelukkig megastalvrij blijft. Voor OpsterLanders blijft het doel en de status van het in kaart brengen van cultuurhistorisch waardevolle singels en houtwallen vaag. En op onze vraag hoe het zit met de ontbrekende natuurwaardepaling in het ecologisch onderzoek blijft het antwoord van het college onbevredigend. Ook vinden wij dat er in het kader van de duurzaamheid ruimte gegeven moet worden voor een beperkt aantal windmolens als een dorpsgemeenschap en of coöperaties hier om vragen.

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAARTEN ONTBREKEN (motie)

Voorzitter, mijn fractie vindt het Bestemmingsplan Buitengebied vaag en onvolledig op voor ons essentiële onderdelen, vooral als gevolg van het ontbreken van heldere kaders.

Laat ik beginnen met de minimale juridische borging voor landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten door middel van een cultuurhistorische waardenkaart als toetsingskader voor omgevingsvergunningen. Gelukkig is een verdiepingsslag gaande voor de archeologie samen met de provincie waarvan de resultaten eind 2014 bekend zullen zijn. Waarom zou je niet gelijktijdig dezelfde slag kunnen maken voor cultuurhistorie?

Om hoge kosten uit te sparen kan dit nog worden gedaan met behulp van een werkgroep van experts en de Opsterlandse mienskip. OpsterLanders wil dan wel de vaststelling van het Bestemmingsplan uitstellen met 6 maanden totdat er een wettelijk verplicht toetsingskader is in de vorm van de cultuurhistorische waardenkaarten, die  gebaseerd zijn op een zorgvuldige inventarisatie en gekoppeld is aan aanduidingen op plankaarten. Voorzitter, waarom uitstel? Omdat het een wettelijke verplichting is en omdat een volledig bestemmingsplan getuigt van goed rentmeesterschap.

Voorzitter, OpsterLanders dient een Motie 1 (pdf) in, dat mede ondertekend is door de PvdA.

BELEIDSNOTA ARCHEOLOGIE IS WETTELIJK VEREIST (motie)

Ons volgende struikelblok gaat over archeologie. Dat dit thema terugkeert in de discussie over het bestemmingsplan komt hoofdzakelijk omdat Opsterland niet over een integraal Beleidsplan Archeologie beschikt, terwijl dit wettelijk vereist is. Over de lopende verdiepingsslag bij de provincie heb ik het zojuist gehad. Eind 2014 zijn deze resultaten bekend. Ook hier kunnen hoge kosten worden vermeden: de VNG beschikt samen met het Convent van Gemeentelijke Archeologen over een actuele Voorbeeldbeleidsplan gemeentelijke archeologische monumentenzorg en ook hier zou gebruik gemaakt kunnen worden van experts en de mienskip. Tot slot zou het u moeten aanspreken dat de kennis naast onze deur ligt: onze twee OWO partners zijn al gestart met een Beleidsplan Archeologie! Wêr bliuwt Opsterlân?

Voorzitter, hier is de Motie 2 (pdf).

OPSTERLAND MIST LICHTBELEID EN LICHTPLAN

Voorzitter, OpsterLanders is voorstander van donker en licht in evenwicht en is ambitieus ten aanzien van lichtoptimalisatie en vermindering van lichthinder. Hiermee ben ik bij het derde punt aanbeland. U weet dat kunstmatige verlichting in het buitengebied vervuilt, verstoort, hinder geeft en veel energie kost. In twee eerdere beleidsnota’s, Licht in de Duisternis uit 2009 en Tussenbalans Milieubeleidsplan 2011 heeft u de waarde van duisternis en de nadelen van kunstmatige verlichting beschreven. Alleen destijds is nooit gekozen voor een lichtregeling door gebrek aan ambitie.

En ook nu in dit bestemmingsplan laat u kansen liggen, terwijl in de MER lichtoverlast wordt verwacht van grote nieuwe open stallen. Voorzitter, de gemeente Tytsjerksteradiel heeft een succesvolle proef afgerond waarbij een reductie van 80 tot 90 procent van lichtuitstoot werd behaald en 20 procent verhoging van de lichtopbrengst en verlaging van het energieverbruik in de veestallen. Tytsjerksteradiel is opgevallen bij de provincie, want voor Friese gemeenten is onlangs €100.000 subsidie beschikbaar gesteld voor 2014 en 2015 om lichtuitstoot op het platteland te verminderen. Opsterland: wat let of led je, om een aanvraag in te dienen bij de provincie en kom alsnog met een adequate lichtregeling!

Volgens de reactie in de Zienswijzennota (pag. 35) vindt het college een Lichtplan onnodig, omdat het belemmerend zou werken voor een convenant in wording. Mijn fractie is het oneens met deze houding en vindt dit een voorbarige conclusie. Want wie bewijst dat het één niet zonder het andere kan? OpsterLanders is een constructieve partij en ziet mogelijkheden en kansen in plaats van mogelijke bedreigingen op basis van angstgevoelens en cynisme.

Voorzitter, OpsterLanders dient een aansporende Motie 3 (pdf) in.

LANDSCHAPSBELEIDSPLAN ONTBREEKT (motie)

Voorzitter, we zijn aangekomen bij het 4e ontbrekende puzzelstuk van het Bestemmingsplan Buitengebied. Het gaat nu over landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Ons heeft het niet verbaasd, dat er vele kritische noten zijn aangeleverd via de ingediende zienswijzen. B&W zal wel zeggen: we kunnen niet aan alle wensen voldoen, en daar zit een kern van waarheid in, maar het probleem zit ons inziens in het feit dat het Landschapsbeleidsplan Zuidoost-Friesland niet opgenomen is in het bestemmingsplan en er volstaan is met een beperkte weergave van landschappelijke en cultuurhistorische elementen. En dat komt omdat via de Streekagenda nog gewerkt wordt aan een herijkte beleidsplan. Uitstel, met als gevolg: onduidelijkheid met kans op willekeur bij afweging van vergunningaanvragen. OpsterLanders vindt het repareren achteraf de omgekeerde volgorde.
Voorzitter, mijn fractie wil dat het college meer druk uitoefent op de Streekagenda, zodat er in 2015 een nieuw Landschapsbeleidsplan is, ter completering van de verbeelding in het Bestemmingsplan met heldere en uniforme normeringen en wij dienen hiertoe een Motie 4 (pdf) in.

OPSTERLANDERS WIL SCHAALVERGROTING LANDBOUW BEPERKEN (amendement)

Het laatste wat hier ligt is ook een amendement en een motie. OpsterLanders is geen voorstander van grootschalige en geïndustrialiseerde landbouw. Daarom willen wij bij de bouwvlakken de voorgestelde uitbreiding van 3 hectare naar beneden stellen naar 2 hectare.
Wij willen hierop een Amendement 1 (pdf) indienen

HANDHAVINGSPLAN STIKSTOFDEPOSITIE ONTBREEKT (motie)

En er moet een deugdelijk handhavingsplan opgesteld komen t.a.v. depositie van stikstof in Natura 2000 gebieden.
OpsterLanders wil deze Motie 5 (pdf) indienen.

DUBIEUZE ROL OPSTERLANDS BELANG INZAKE ZORGBOERDERIJ WIJNJEWOUDE

Voorzitter, ik wil afronden met een kanttekening over de gang van zaken rond zorgboerderij Barf in Wijnjewoude. Op 21 juni hebben de fracties een bezoek gebracht aan de zorgboerderij. Tot grote verrassing hoorde ik daar dat 2 raadsleden van OB mediaters zijn geweest om het conflict tussen de boerderij en de directe omwonenden op te lossen. Een conflict overigens, mede veroorzaakt door het gedoogbeleid door de gemeente. Het gaat mij niet om de inhoud maar de manier waarop dit is gebeurd, want mijn fractie was hierover niet van te voren ingelicht. Een vraag aan de andere collegepartijen: was u voor 21 juni hiervan op de hoogte? [redactie: CDA, ChristenUnie en D66 weigerden om een antwoord te geven op deze vraag en dus gaat fractie OpsterLanders er van uit dat de mediation in de achterkamertjes is geregisseerd door de 4 collegepartijen om het gezicht van de coalitie te redden).

Voorzitter, een solistische reddingsactie door een politieke fractie schept een gevaarlijk precedent. Wat voor chaos ontstaat er als voortaan alle fracties zonder overleg tegelijk mediation aanbieden? Laat mediation voortaan over aan onafhankelijke professionals!

CONCLUSIE

De conclusie, voorzitter, van oppositiepartij OpsterLanders over het Bestemmingsplan Buitengebied: het is helaas niet waterdicht en toekomstbestendig genoeg doordat de juiste borging en dosis integraliteit mist: het is een beleidsnota geworden over emissies met omissies.

Johan Sieswerda
Raadslid fractie OpsterLanders

Download:
Motie 1: cultuurhistorische waardenkaarten (pdf)
Motie 2: Beleidsnota Archeologie (pdf)
Motie 3: Lichtbeleid en Lichtplan (pdf)
Motie 4: Landschapsbeleidsplan (pdf)
Motie 5: Handhavingsplan Stikstofdepositie (pdf)
Amendement 1: beperking uitbreiding agrarisch bouwvlak (pdf)

Advertenties

One response to “Fractie OpsterLanders – Bestemmingsplan Buitengebied”

  1. Henk van Rijen says :

    Met belangstelling de raadsreactie van Opsterlanders gelezen.
    Jullie hebben er werk van gemaakt, en zulks dwingt respect af !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: