ZEMBLA – rubberkorrels kunstgras mogelijk toch schadelijk voor de gezondheid

VARA - Zembla

De Vrije Universiteit uit Amsterdam heeft wetenschappelijke proeven gedaan met vissen. Zij werden blootgesteld aan rubbergranulaat. Met als resultaat: dood van de embryo’s en gedragsveranderingen bij de volwassen exemplaren. Vanavond wordt dit onderzoek gepresenteerd in het tv-programma Zembla.

Fractie OpsterLanders heeft vorig jaar schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W Opsterland en een motie ingetrokken (n.a.v. een toezegging van B&W) over dit onderwerp. Toen ook naar aanleiding van een spraakmakende uitzending van Zembla. De schadelijke stoffen betreffen kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in rubber. Onderzoeksinstituut RIVM kwam vervolgens met aanvullend onderzoek waaruit bleek dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid. De sportverenigingen konden hun leden rustig verder laten sporten op kunstgras met rubbergranulaat.

Naast de kankerverwekkende PAK’s in rubbergranulaat gaat het volgens de Vrije Universiteit ook om ander stoffen die toxisch kunnen zijn. Het RIVM vindt de nieuwe inzichten interessant, de branche van autobandenleveranciers ontkrachten de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek.

Reactie Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders:
“Ik ben er allerminst gerust op. Een sluipend gevaar. Kinderen en volwassen sporten op kunstgras. Het lijkt er nu wel heel erg sterk op dat men de schadelijke effecten van rubbergranulaat nooit grondig heeft onderzocht. Voorzichtigheid is geboden. De wetenschap moet nader onderzoek verrichten.”

WORDT VERVOLGD

 

Amateurtoneel – Geert Louwes ontvangt STAF onderscheiding

Bakkeveen- Geert Louwes heeft de gouden STAF speld gekregen voor zijn 40 jaar energieke inzet voor amateurtoneel en in het bijzonder voor toneelvereniging Nij Begjin (Bakkeveen). STAF Fryslân is de overkoepelende organisatie van 150 amateur toneelverenigingen in de provincie Friesland. Geert Louwes ontving de hoge onderscheiding uit handen van STAF-bestuurslid Theun Ram na afloop van de toneelvoorstelling “Chez Dolly”.

Zie nieuwsartikel op de dorpswebsite van Bakkeveen:
https://www.bakkeveen.nl/2017/02/geert-louwes-gouden-spel-40-jaar-toneel/

Beantwoording schriftelijke vragen over Afvalfonds en (preventie van) zwerfafval

BEANTWOORDING VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE OPSTERLANDERS

Onderwerp: Afvalfonds en beleid (preventie) zwerfafval
Datum: 25 januari 2017
Van: college B&W Opsterland

Geachte raad,

Op 13 december 2016 heeft de heer Sieswerda van de fractie OpsterLanders schriftelijke vragen gesteld over de inzet van het budget uit het Afvalfonds en het beleid gericht op (preventie van) zwerfafval. Met deze brief beantwoorden wij de gestelde vragen.

VRAAG 1 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Welk beleid is er ontwikkeld m.b.t. (preventie) van opruimen van zwerfafval?

ANTWOORD VAN B&W:
Het beleid is om zwerfafval op te ruimen. Dit gebeurt enerzijds door team Uitvoering en anderzijds door de vrijwilligers (Himmelploegen en Milieudefensie). Het voorkomen van zwerfafval is lastiger. Daarom wordt ingezet op overleg en draagvlak binnen de dorpen met de plaatselijke belangen en de Himmelploegen. Ook worden initiatieven om jeugd hierbij te betrekken ondersteund.

VRAAG 2 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Wordt dit beleid ook vastgelegd in een raadsvoorstel? Zo ja, wanneer wordt dit in de raad besproken? Zo nee; kan de gemeenteraad binnenkort een raadsvoorstel hierover ter bespreking ontvangen?

ANTWOORD VAN B&W:
Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan zwerfafval gelinkt aan het budget uit het Afvalfonds. Als basis hiervoor heeft een nulmeting plaatsgevonden, waarbij de Himmelploegen en Milieudefensie input hebben gegeven. Dit uitvoeringsplan wordt medio 2017 ter kennisname aan uw raad gestuurd.

VRAAG 3 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Hoe is de € 70.000 besteed en hoe is de verdeling geweest over de verschillende himmelploegen/dorpen, andere organisaties en gemeente?

ANTWOORD VAN B&W:
Per jaar heeft de gemeente Opsterland ongeveer € 35.000 te besteden aan zwerfafval vanuit het Afvalfonds. Over de jaren 2014, 2015 en 2016 is € 66.000 besteed van het beschikbare budget van € 105.000 (3 x € 35.000). Het resterende budget (ca. € 40.000) blijft gereserveerd voor zwerfafval binnen de gemeente Opsterland.
Op hoofdlijnen is het budget besteed aan:
– Faciliteren vrijwilligers; grijpers, veiligeheidshesjes, ophalen zwerfafval, etc.;
– Beloning vrijwilligers;
– Project Burgemeester Harmsmaschool door Milieudefensie;
– Lidmaatschap Gemeenteschoon;
– Opstellen uitvoeringsplan;

VRAAG 4 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Wat zijn tot nu toe de resultaten van het gevoerde beleid?

ANTWOORD VAN B&W:
Uit de monitoring blijkt, dat er in Opsterland niet heel veel zwerfafval blijft liggen in vergelijking met andere plattelandsgemeenten. Deze monitoring is zowel door de gemeente zelf als door externen uitgevoerd. Daarnaast wordt steeds meer ingezet op leuke acties bij (basis)scholen. Ook worden de vrijwilligers zo goed mogelijk gefaciliteerd.

VRAAG 5 VAN FRACTIE OPSTERLANDERS:
Zijn er ook uitkeringsgerechtigden in onze gemeente in het kader van de verplichte tegenprestatie aangemeld bij de diverse himmelploegen? Zo ja, hoeveel en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD VAN B&W:
In 2015 en 2016 zijn er uitkeringsgerechtigden gestart bij de himmelploegen en Milieudefensie en daarmee ingezet bij het opruimen van zwerfafval. Dit is niet geregistreerd in het kader van de verplichte tegenprestatie. Tot nu toe zijn 5 ingezette uitkeringsgerechtigden actief bezig met het opruimen van zwerfafval.

DOWNLOAD:
Beantwoording schriftelijke vragen OpsterLanders over Afvalfonds en zwerfafval (pdf)

Persbericht – Oliebollenloop Gorredijk wint Gouden Turf 2016

PERSBERICHT

gouden-turf-Oliebollenloop-Gorredijk-sietse-de-boer

De blije winnaars: Oliebollenloop uit Gorredijk. Fotograaf: Sietse De Boer

De Skâns, Gorredijk – De vrijwilligers van Oliebollenloop Gorredijk hebben de 8e jaarlijkse publieksprijs gewonnen. Vlooienmarkt Bakkeveen is geëindigd op de 2e plaats. De Miente & Voltawerk Gorredijk en het skûtsje ‘It Swarte Wief’ uit Tijnje op een gedeelde derde plaats.

De aftrap van de middag werd gedaan door fractievoorzitter Johan Sieswerda van OpsterLanders. Hij begon zijn nieuwjaarstoespraak met een knipoog naar het wereldnieuws: “De Verenigde Staten heeft nu Trump, Opsterland heeft lekker de Gouden Turf”.

Na korte interviews met de 9 genomineerde vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Opsterland werd in De Skâns de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. De felbegeerde wisseltrofee, De Turfsteker, werd traditioneel uitgereikt door de vorige winnaar: zwembad De Delte uit Gorredijk

Wietske Beenen en Miranda Majoor van de Oliebollenloop (zie foto boven) waren blij verrast met het winnen van de hoofdprijs: “Wij vinden het een bekroning voor alle werk en een mooie aanmoediging om hiermee door te gaan.

Totaal aantal stemmen: 1601
Aantal deelnemende organisaties: 9
De uitslag van de top 3:
1. Oliebollenloop, Gorredijk – 364 stemmen
2. Vlooienmarkt, Bakkeveen – 260 stemmen
3. Miente &Voltawerk, Gorredijk – 230
3. Skûtsje ‘It Swarte Wief’, Tijnje – 230

De Gouden Turf is een initiatief van oppositiepartij OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te brengen in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving. Het publiek nomineert de organisaties in oktober en bepaalt in december via een stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad Sa! stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor het overzicht van de genomineerden.

Schriftelijke vragen van OpsterLanders en PvdA over zorgpremies voor de minima

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

logo-zorgverzekeraar-de-friesland

Onderwerp: Verschillen in zorgpremies voor de minima
Indieners: J. Sieswerda (OpsterLanders) en D. Venema (PvdA)
Datum: 14 januari 2017

Inleiding:

“Zorg wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De gemeente Opsterland komt mensen met een laag inkomen tegemoet in hun kosten door een collectieve zorgverzekering via de Friesland Zorgverzekeraar aan te bieden: de AV Frieso. Door hieraan deel te nemen profiteert u van veel extra vergoedingen en bespaart u een behoorlijk bedrag. De gemeente betaalt namelijk een deel van uw premie.”

Aldus de website van de gemeente Opsterland over de collectieve AV Frieso zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Gemeenten betalen ook mee voor de minima. Uit ons onderzoek bleek, dat deze korting per gemeente verschilt.

Smallingerland: premie € 142,30 – € 19,30 korting = € 123,00 p/m
Ooststellingwerf: premie € 142,30 – € 12,40 korting = € 129,90 p/m
Opsterland: premie € 142,30 – € 2,40 korting = € 39,90 p/m

Aangezien zorgkosten en premies relatief hoge bedragen zijn voor mensen met een laag inkomen hebben de raadsfracties OpsterLanders en de PvdA de volgende vragen:

  1. Kloppen de bovengenoemde maandelijkse premies en kortingen per gemeente ?
  2. Hoeveel personen in onze gemeente ontvangen deze
    gemeentelijke bijdrage ?
  3. Is deze AV Frieso verzekering voor de doelgroep inclusief of exclusief eigen risico ?
  4. Wat is de onderbouwing om te komen tot een korting van € 2,40 ?
  5. Opsterland werkt veel samen met Oost- en Weststellingwerf. Waarom heeft u in OWO-samenwerkingsverband niet gekozen voor harmonisering van de korting op de collectieve zorgverzekering AV Frieso bij De Friesland voor de minima door gezamenlijk Ooststellingwerf als uitgangspunt te nemen ?

Download:
Schriftelijke vragen OpsterLanders en PvdA – zorgpremies minima (pdf)

footer OL 2014