Schriftelijke vragen: onrust over veiligheid basisschool De Flambou (Gorredijk)

De Flambou (Gorredijk)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp: Onrust over veiligheid basisschool De Flambou (Gorredijk)
I
ndiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 4 augustus 2016

Inleiding:

Twee openbare basisscholen De Flambou en Trimbeets verhuizen na de zomervakantie naar de gebouwen van De Tsjerne. Dit is een tussenstap, op weg naar de aankomende nieuwe BHS.

Volgens het artikel in de juli-editie van weekblad SA waren de directe omwonenden verrast, omdat noch de gemeente noch PRIMO hen op de hoogte heeft gesteld t.a.v. deze verhuizing. Daarnaast zijn deze mensen bezorgd over de veiligheid van het leegstaande gebouw. Leegstaande gebouwen zijn in het algemeen mikpunt van vandalisme en brandstichting. En het is reeds daar gebeurd en gemeld bij de politie.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Klopt het dat de directe omwonenden van de voormalige basisschool De Flambou (recentelijk) niet geïnformeerd zijn over de geplande verhuizing en over de veiligheid van de leegstaande basisschool?
  Zo ja, waarom niet. Gaat u dit alsnog op korte termijn doen?
 2. Is de melding bij de politie over vandalisme bekend bij B&W?
 3. Zijn er meer meldingen binnen gekomen over vandalisme m.b.t. de basisschool en in het centrum van Gorredijk?
 4. Zijn de daders inmiddels in beeld en volgen er ter preventie gesprekken met deze (jeugdige) daders?
 5. De gemeentepanden komen in oktober 2016 in handen van de gemeente Opsterland.
  Wat doet B&W in de komende tijd er concreet aan om de veiligheid in de wijk (en in het bijzonder bij de leegstaande basisschool) te vergroten voor de directe omwonenden?

Download:

footer OL 2014

 

Raad van commissarissen van Caparis stelt positie ter beschikking

RvC Caparis - Persbericht

Persbericht Raad van Commissarissen Caparis N.V.

De aandeelhouders van Caparis hebben de ter beschikking stelling van de RvC-zetels geaccepteerd, maar willen niet dat er een vacuüm ontstaat. Zij hebben de commissarissen gevraagd ‘going concern’ aan te blijven. Maar wel zo kort mogelijk.

Getracht wordt om zo spoedig mogelijk een nieuwe Raad van Commissarissen te benoemen. De interim directeur moet de rust proberen te bewaren.

Mondelinge vragen fractie OpsterLanders over toekomst van De Skâns Gorredijk

Skans moat bliuwe

Indiener: Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders
Onderwerp: nieuwe MFA Gorredijk, klankbordgroep en De Skâns
Datum: maandag 11 juli 2016, raadsvergadering

Mondelinge Vragen:

 1. Klopt het dat Plaatselijk Belang Gorredijk niet betrokken is geweest bij het opstellen van het Programma van Eisen?
  Zo ja, waarom niet?
 2. In de klankbordgroep van de nieuwe MFA zijn geen tegenstanders vertegenwoordigd.
  Waarom is dit het geval en wat heeft B&W gedaan om de brug te slaan naar deze groepering om een breed draagvlak in Gorredijk te verwerven?
 3. Is er al zicht op een nieuwe bestemming voor de huidige locatie van De Skâns (dat binnenkort wordt gesloopt)?

Fractie OpsterLanders uniek met prinicipiële stem TEGEN aardgastransportleidingen

Her en der hoor je in de politiek grote zorgen over aardgas-exploratie en aardgaswinning in de gemeente Opsterland en in de provincie Fryslân. Maar als puntje bij paaltje komt, stemt men toch voor de aanleg van aardgastransportleiding dwars door Fryslân. Zo ook de politiek in Opsterland. Fractie OpsterLanders vindt dit getuigen van een dubbele moraal. Neem een ander voorbeeld. Hoe leg je aan het publiek uit dat je tegen wapenproductie bent EN voor wapenhandel?

Fractie OpsterLanders was vanavond uniek met haar standpunt: géén aardgas EN géén nieuwe aardgasinfrastructuur!

Dit is de bijdrage van OpsterLanders tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 juli 2016:

“Fossiele brandstoffen is voor fractie OpsterLanders verleden tijd. Wij wensen geen geld meer te investeren in een ouderwetse brandstof als aardgas. Onze voorkeur gaat naar investeringen in duurzame hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen.

OpsterLanders stemt tegen dit raadsvoorstel, waarin gevraagd wordt een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Mijn partij verklaart zich bij deze solidair met de uitgangspunten uit het provinciale collegeakkoord over gaswinning om geen nieuwe gasboringen toe te staan. Wij worden hierin bovendien gesteund door een oproep van  Netwerkbeheerder Stedin – gisteren in het nieuws – om nieuwbouwhuizen niet meer te voorzien van gasaansluiting, omdat het zoals zij zeggen … niet meer maatschappelijk verantwoord is.

Zie: Nieuwsbericht over stopzetting gasaansluiting voor nieuwbouwhuizen (NOS)

Voorzitter. Weliswaar gaat het hier niet direct om een gaswinningslocatie maar om een aan te leggen gasleiding. Met onze tegenstem willen wij een duidelijk principieel signaal afgeven tegen gaswinning en in dit geval: tegen het faciliteren van gaswinning via transportleidingen.”

OpsterLanders is tegen aardgas (leidingen)

Antwoorden van fractie OpsterLanders op tegenvragen:

V: Bent u zelf bereid zonder aardgas uw huishouden te gaan te voeren?
A: Ja, ik verbruik sinds vorig jaar de helft minder aardgas en ben voornemens zonder aardgas verder te gaan.
[Huishouden zonder aardgas is al mogelijk. Zie ‘Fijn Wonen’ modelhuis in Gorredijk van Elkien]

V: Vuilniswagens van Omrin rijden op groen gas: hoe nu verder?
A: OpsterLanders is voor duurzame energie. Hoe duurzaam groener, hoe beter.
[Let wel: ‘groen’ gas bij Omrin wordt gemengd met nota bene … fossiele aardgas]

Beantwoording schriftelijke vragen over VOG (Verklaring Omtrent Goed Gedrag)

Datum: 15 juni 2016
Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: gratis Verklaring Omtrent Goed Gedrag voor vrijwilligers
Indiener: OpsterLanders, Johan Sieswerda

DOWNLOAD:
Beantwoording vragen over gratis VOG’s voor vrijwilligers (pdf)

Geachte raad,

Na aanleiding van de motie uit Krimpen aan de IJssel, betreffende gratis VOG’s voor vrijwilligers, heeft de fractie OpsterLanders op 6 mei [moet zijn: 9 mei] j.l. enkele vragen gesteld. [Aangezien toen op die dag de stroomvoorziening in het gemeentehuis was weggevallen, gebeurt de beantwoording van deze mondelinge vragen in dit uitzonderlijke geval.] In deze brief geven wij antwoord op deze vragen.

Vraag 1:
Hoeveel VOG’s worden er jaarlijks in Opsterland aangevraagd? En hoeveel daarvan door vrijwilligers, die bij een vrijwilligersorganisaties gaan werken?
Antwoord van B&W:
Het afgelopen jaar (2015) zijn er in Opsterland 690 VOG’s aangevraagd. Hierbinnen kunnen wij geen onderscheid maken in door wie de aanvraag is gedaan en welk percentage hiervan vrijwilligers betreft.

Vraag 2:
Hoeveel koste een VOG verklaring voor de aanvrager?
Antwoord van B&W:
De kosten van een VOG zijn binnen de gemeente Opsterland sinds 1 maart 2016 € 41,35. Daarvan wordt er € 33,85 afgedragen aan het Rijk. Voorheen (1 maart 2016) was het tarief € 30,05, waarvan € 22,55 werd afgedragen aan het Rijk.

Vraag 3:
Wat zijn de jaarlijkse kosten en baten van het afgeven van VOG’s?
Antwoord van B&W:
Totale opbrengsten 690 stuks x € 30,05 = € 20.734,50
Kosten leges 690 stuks x € 22,55 = € 15.559,50
Verschil: € 5.175,-

Vraag 4:
Wat vindt het college van B&W van het idee om de vergoeding voor VOG’s af te schaffen voor Opsterlandse vrijwilligersorganisaties?

Antwoord van B&W:
Vanuit de rijksoverheid is er een landelijke regeling omvrijwilligers gratis een VOG te laten aanvragen. Meer informatie daarover is te vinden op:
https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/

Aangezien de gemeente bij het verstrekken van een VOG verplicht is leges af te dragen aan het Rijk en het Rijk vrijwilligers (welke met kinderen werken), via bovenstaande regeling, de mogelijkheid geeft om rechtstreeks zonder kosten een VOG te verkrijgen, is het college niet voornemens de vergoeding voor VOG’s af te schaffen.

Het behoort tot de mogelijkheden om binnen de procedure van het aanvragen van VOG’s, burgers actief te wijzen op de door het Rijk geboden mogelijkheid voor vrijwilligers om gratis een VOG te verkrijgen.

footer OL 2014

 

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.