Beantwoording schriftelijke vragen over onrust basisschool De Flambouw (Gorredijk)

De Flambou (Gorredijk)

Datum: 13 september 2016
Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: onrust basisschool De Flambou (Gorredijk)
Indiener: OpsterLanders, Johan Sieswerda

DOWNLOAD:
beantwoording schriftelijke vragen over onrust veiligheid basisschool De Flambou (pdf)

Geachte raad,

Na aanleiding van een artikel in het weekblad SA!, betreffende de zorgen van omwonenden over het leegstaande schoolgebouw, heeft raadsfractie OpsterLanders op 4 augustus jl. enkele vragen gesteld. De beantwoording van B&W Opsterland van deze vragen:

Vraag 1:
Klopt het dat de directe omwonenden van de voormalige basisschool De Flambou (recentelijk) niet geïnformeerd zijn over de geplande verhuizing en over de veiligheid van de leegstaande basisschool?
Zo ja, waarom niet? Gaat u dit alsnog op korte termijn doen?

Antwoord van B&W:
Het klopt dat de direct omwonenden niet door ons geïnformeerd zijn. Op dit moment is de school nog niet overgedragen aan de gemeente. De (eventuele) verantwoordelijkheid voor het informeren van de omwonenden ligt dan ook bij het schoolbestuur. Overigens is er in de pers aandacht geweest over de mfa Gorredijk en het verhuizen van de school, zodat niet perse direct met de omwonenden gecommuniceerd hoefde te worden. Wij vinden het voorlopig dan ook niet nodig om de omwonenden hierover te informeren.

Vraag 2:
Is de melding bij de politie over vandalisme bekend bij B&W?
Antwoord van B&W:
Wij zijn door de politie geïnformeerd over een melding van vernielingen, gepleegd op zaterdag 16 juli 2016. De politie kon echter niet vaststellen of de vernielingen (regenpijp + lamp) ook daadwerkelijk die dag gepleegd waren of op een eerder moment.

Vraag 3:
Zijn er meer meldingen binnen gekomen over vandalisme m.b.t. de basisschool en in het centrum van Gorredijk?
Antwoord van B&W:
In de periode van 1 juni 2016 tot en met heden zijn er twee meldingen bij de politie binnengekomen van vandalisme rondom basisschool De Flambou, waaronder de eerder genoemde melding. In dezelfde periode zijn er drie meldingen van vandalisme in het centrum Gorredijk gedaan. Het betrof tweemaal vernielingen aan een voertuig en eenmaal het aanbrengen van graffiti.

Vraag 4:
Zijn de daders inmiddels in beeld en volgen er ter preventie gesprekken met deze (jeugdige) daders?

Antwoord van B&W:
De daders van de twee genoemde meldingen rondom de basisschool zijn nog niet in beeld. Er zijn dan ook geen gesprekken gevoerd met ouders van de mogelijke daders. Wel maken de gesprekken met ouders van overlastgevende jongeren onderdeel uit van de integrale aanpak rond overlastsituaties.

Vraag 5:
De gemeentepanden komen in oktober 2016 in handen van de gemeente Opsterland.
Wat doet B&W in de komende tijd er concreet aan om de veiligheid in de wijk (in in het bijzonder bij de leegstaande basisschool) te vergroten voor de directe omwonenden?

Antwoord van B&W:
De schoolvakanties zijn altijd een gevoelige periode voor de schoolgebouwen. Om het risico op vandalisme rond de school te beperken zijn de bosjes rond het gebouw gesnoeid. Daarnaast is met de politie afgesproken dat er regelmatig bij het gebouw gesurveilleerd zal worden. Gebruikelijk is dat zodra een gemeentelijk gebouw aan de gemeente is overgedragen wij contact opnemen met een bedrijf dat het gebouw zal verhuren voor anti-kraak doeleinden.

footer OL 2014

 

OpsterLanders zegt NEE tegen proefboring Nij Beets

Bijdrage OpsterLanders in de extra raadsvergadering van maandag 12 september 2016

Voorzitter,

Mijn fractie, OpsterLanders, heeft kort voor de zomervakantie tegen het raadsvoorstel gestemd over de aanleg van een extra aardgastransportleiding in onze gemeente. Een principieel politiek signaal tegen het faciliteren van fossiele brandstoffen en een pleidooi voor een toekomstbestendig Opsterland via een andere en betere route: energiebesparing en duurzame energie = rentmeesterschap!

opsterlanders-is-tegen-proefboring-nijbeets-400x140

Waarom is OpsterLanders tegen de vergunningsaanvraag proefboring Nij Beets?

Om te beginnen hebben proefboringen het doel aardgas in de ondergrond te vinden en deze vondsten commercieel te gaan winnen. Goed voorbeeld: de aardgaswinning van Vermillion B.V. vlakbij Langezwaag.

Ten tweede vanwege de zichtbare en voelbare klimaatsverandering: aardgas is een fossiele brandstof en medeveroorzaker van het broeikaseffect. Toekenning van de vergunning zou daarmee in strijd zijn met de doelstellingen in Milieubeleidsplan en de Omgevingsvisie. Over het paard achter de wagen spannen en ongeloofwaardige politiek gesproken.

Ten derde vanwege het landschap, omdat aardgaswinning tot ongewenste effecten en risico’s kan leiden voor mens en milieu, zoals bodemdaling. Fractie OpsterLanders vindt de locatie van Nij Beets ronduit ongelukkig gekozen aangezien daar al sprake is van sterke inklinking van de laagveenbodem en tegelijk sprake is van waterwinning en zandwinning.

Wat de burger betreft: die verkeert in een totaal machteloze positie.

Voorzitter, wat OpsterLanders dwars zit in deze specifieke vergunningsaanvraag is het feit dat er helemaal geen ruimte bestaat voor inspraak. En waar de gemeenteraad vorige week op locatie is bijgepraat door de NAM over het gasveld bij Ureterp: waar zijn de inloopavonden gebleven van Vermillion B.V. voor het dorp Nij Beets en omgeving rond deze proefboring? B&W behoort toch altijd op te komen voor de belangen van haar eigen inwoners? Over gebrek aan informatie en transparantie gesproken: waar vindt de geplande boring precies plaats? Recht naar beneden of schuin is van belang als het gaat om het bepalen van het epicentrum van bodemdaling …

Een ander aandachtspunt is dat de bewijslast bij de burger ligt. Om schade te kunnen claimen moeten er dure deskundigen en advocaten worden ingehuurd. Dit is niet rechtvaardig ten opzichte van de kennis en macht van de grote energiebedrijven. De Mijnbouwwet komt ter stemming in de Tweede Kamer. Als daarna de Eerste Kamer deze wetgeving met een amendement goedkeurt, is er sprake van omgekeerde bewijslast. Het moet allemaal nog gebeuren.

Tot slot, voorzitter, zijn wij tegen deze vergunningsaanvraag uit pure politieke solidariteit met de aangenomen motie van de Friese Provinciale Staten en van de gemeente Leeuwarden tegen nieuwe gasboringen in Fryslân.

OpsterLanders zal voor de motie van OB stemmen, omdat wij dit beschouwen als een bijdrage in de stopzetting van de geplande proefboring in Nij Beets.

Johan Sieswerda
Fractievoorzitter OpsterLanders

Zie ook: ingezonden brief van OpsterLanders in weekblad SA over aardgas

Schriftelijke vragen OpsterLanders: klantenonderzoek gebiedsteams

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Klantenonderzoek gebiedsteams Opsterland
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 10 september 2016

Inleiding:

Onze vragen zijn m.b.t. het klantenonderzoek konden in de bijeenkomst van 7 juni niet allemaal beantwoord worden. Daarom dient fractie OpsterLanders de niet-beantwoorde vragen schriftelijk in.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Het klantonderzoek heeft plaatsgevonden onder 25 cliënten; Wat is het totaal aantal cliënten van het gebiedsteam in 2015 geweest?
 2. De meest kwetsbare cliënten zijn van het onderzoek uitgesloten. Welke criteria zijn bij deze uitsluiting gebruikt?
  Hoe wordt de klanttevredenheid van deze meest kwetsbare mensen dan wel gemeten?
 3. Volgens het gemeentelijke beleid sociaal domein dient het eerste contact vooral over de vraagverheldering/ondersteuningsbehoefte van de cliënt te gaan. Nu is algemeen bekend, dat mensen met een hogere opleiding hun vraag beter kunnen formuleren, dan mensen met een lage opleiding.
  Wat is het opleidingsniveau van de 25 geïnterviewde cliënten?
 4. Bij de invoering van de 3 D’s was er veel zorg over (oudere) alleenstaanden, die geen netwerk en/of directe familie in de buurt hebben. Wellicht speelt dat in deze gemeente nog meer omdat veel jongeren naar elders vertrekken om te studeren of werken. ‘Vroeger’ hadden deze ouderen nog de keus om vanwege de contacten en vermijden van eenzaamheid dan toch maar naar een bejaardentehuis te gaan. Hoeveel van de 25 cliënten hebben met deze eenzaamheidsproblematiek te maken en welke oplossingen zijn hiervoor gevonden? Worden deze mensen voldoende door het gebiedsteam bereikt? En op welke manier?
 5. Wordt er bij al dan niet toewijzen van een traplift alleen naar de (on)mogelijkheid van traplopen gekeken of ook naar het inkomen van de aanvrager? Welke tabel wordt gehanteerd?
 6. Zijn er klachten ingediend? Zo ja hoeveel m.b.t. het al dan niet toekennen van een voorziening of m.b.t. de geleverde hulpverlening? Zijn deze klachten alleen bij de gemeente ingediend of ook bij de bestuursrechter of andere organen zoals bijv. de Nationale Ombudsman?
 7. Onlangs is er een ‘nieuw’ cliënt tevredenheidsonderzoek (Kwis) gehouden. Zijn de resultaten bekend? Zo nee, wanneer kan de raad de rapportage hiervan tegemoet zien?

Download:

footer OL 2014

 

Aardgas is ouderwets

POLITIEK COMMENTAAR

“Aardgas is ouderwets!” – Johan Sieswerda

Het exploreren en winnen van de fossiele brandstof aardgas in onze gemeente is voor fractie OpsterLanders onwenselijk. Eveneens ten aanzien van de aanleg van nieuwe infrastructuur voor aardgas: géén extra aardgastransportleiding in Opsterland. Ik heb kort voor de zomervakantie dan ook als enige tegen het raadsvoorstel gestemd over de vergunning voor deze transportleiding. Een duidelijk politieke stellingname; een logische vertaling van het verkiezingsprogramma van mijn partij.

OpsterLanders is tegen aardgas (leidingen)

Maar ook de Nederlandse energiesector komt steeds meer in beweging. Zo wil netwerkbeheerder Stedin nieuwbouwhuizen niet meer voorzien van gasaansluiting, omdat het zoals zij zeggen … dit een desinvestering is en niet meer maatschappelijk verantwoord is.

Verder leidt aardgaswinning altijd tot bodemdaling. Gebeurt dit in het laagveengebied zoals tussen Nij Beets en Tijnje – nota bene vlakbij een kwetsbaar natuurgebied en het Âld Djip / Keningsdjip – dan betekent dit een extra bodemdaling naast de bestaande inklinking van veen. Wat te denken in combinatie met zandwinning? In Noordwest-Friesland in de omgeving van Franeker weten ze exact wat bodemdaling als gevolg van gaswinning inhoudt in combinatie met de daar aanwezige zoutwinning. De politiek kan zich beter gaan richten op energiebesparende maatregelen en op het opwekken van hernieuwbare energie (wind, zon).

Deze maand komt de vergunningaanvraag voor gasexploratie tussen Nij Beets en Tijnje in de raad. Onderzoek of er aardgas aanwezig is in de bodem leidt in de praktijk meestal tot gaswinning. Anders zou een commercieel bedrijf als Vermillion BV nooit zoiets in gang zetten. Van het ene komt dus onvermijdelijk het andere. Het zal u niet verbazen dat ik wederom consistent om principiële redenen een tegenstem laat horen en doe bij deze een oproep aan mijn politieke collega’s: laat daar het aardgas rustig zitten, laat Nij Beets – Tijnje niet zakken!

Johan Sieswerda
Raadslid (tevens fractievoorzitter) OpsterLanders

Zie ook: standpunt OpsterLanders tegen de proefboring Nij Beets

Schriftelijke vragen: onrust over veiligheid basisschool De Flambou (Gorredijk)

De Flambou (Gorredijk)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp: Onrust over veiligheid basisschool De Flambou (Gorredijk)
I
ndiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 4 augustus 2016

Inleiding:

Twee openbare basisscholen De Flambou en Trimbeets verhuizen na de zomervakantie naar de gebouwen van De Tsjerne. Dit is een tussenstap, op weg naar de aankomende nieuwe BHS.

Volgens het artikel in de juli-editie van weekblad SA waren de directe omwonenden verrast, omdat noch de gemeente noch PRIMO hen op de hoogte heeft gesteld t.a.v. deze verhuizing. Daarnaast zijn deze mensen bezorgd over de veiligheid van het leegstaande gebouw. Leegstaande gebouwen zijn in het algemeen mikpunt van vandalisme en brandstichting. En het is reeds daar gebeurd en gemeld bij de politie.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Klopt het dat de directe omwonenden van de voormalige basisschool De Flambou (recentelijk) niet geïnformeerd zijn over de geplande verhuizing en over de veiligheid van de leegstaande basisschool?
  Zo ja, waarom niet. Gaat u dit alsnog op korte termijn doen?
 2. Is de melding bij de politie over vandalisme bekend bij B&W?
 3. Zijn er meer meldingen binnen gekomen over vandalisme m.b.t. de basisschool en in het centrum van Gorredijk?
 4. Zijn de daders inmiddels in beeld en volgen er ter preventie gesprekken met deze (jeugdige) daders?
 5. De gemeentepanden komen in oktober 2016 in handen van de gemeente Opsterland.
  Wat doet B&W in de komende tijd er concreet aan om de veiligheid in de wijk (en in het bijzonder bij de leegstaande basisschool) te vergroten voor de directe omwonenden?

Download:

footer OL 2014