Actie GroenLinks in Heerenveen tegen voedselverspilling

Op het Gemeenteplein in Heerenveen werden afgelopen zaterdag op de markt lekkere hapjes bereid van overgebleven voedsel. De gerechten werden gratis aan het publiek aangeboden, waarbij men een donatie kon doen voor de Voedselbank in Heerenveen.

img_1472

Het was een actie van de GroenLinks afdelingen van Heerenveen, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf. Zij vragen hiermee aandacht voor de waarde van voedsel en de hoeveelheid voedsel die in de prullenbak belandt. Een professionele kok liet zien hoe restjes te combineren zijn tot verrassend lekkere gerechten. Een kandelaar op wit damast en levende muziek van Jan Fokkema en Marka van Bekkum zorgden voor een perfecte sfeer.

De leveranciers, groothandel in biologische verswaren de Zaai-Ster in Leek, Tuna Bazaar in Heerenveen en volkstuinhouders uit het Friese Haagje, hadden een keur aan bruikbaar voedsel geschonken, van appels en meloenen tot bosui, sla en blikken bonen. De chefkok van Heer van Zuijlen uit Akkrum maakte er onder meer een heerlijke vegetarische chili con carne van.

Er was veel belangstelling en de actie werd zeer gewaardeerd. De voorbijgangers op de markt waren het er mee eens dat je voedsel niet weg moet gooien. Vooral de wat oudere bewoners weten niet beter dan dat je kliekjes de volgende dag opbakt of van oud brood een broodpudding maakt. En wie kippen heeft, weet er ook wel raad mee.

Toch wordt er volgens Natuur & Milieu in Nederland thuis gemiddeld 47 kg eten per persoon per jaar weggegooid. Dat zijn geen schillen en botten, maar eetbaar voedsel. 5 kg zit zelfs nog onaangeraakt in de verpakking of schil wanneer het wordt weggegooid. Zonder verspilling thuis zou de uitstoot van CO2 die nodig is voor de productie van voedsel in Nederland gelijk zijn aan die van de uitstoot van ruim een miljoen auto’s.

De Voedselbank van Heerenveen kon aan het einde van de actie het overgebleven voedsel meenemen. Ook groente en fruit van (volks)tuinen, wat voor de eigenaren teveel is om te verwerken, kan de Voedselbank altijd goed gebruiken.

Nominatie Gouden Turf verkiezingen 2016 is gestart

PERSBERICHT
12 oktober 2016

Inwoners uit de gemeente Opsterland kunnen tot en met 31 oktober hun favoriete vrijwilligersorganisatie nomineren voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs: De Gouden Turf. Gestreden wordt om de felbegeerde wisseltrofee ‘De Turfsteker’ (zie afbeelding onderaan dit persbericht).

De volgende Opsterlandse vrijwilligersorganisaties zijn al genomineerd:
• Werkgroep Wijnjewoude Energie Neutraal
• Letskring Ureterp
• Persoonlijke maatjes van clienten Voltawerk/De Miente, Gorredijk

Aanmelding van nominaties voor de Gouden Turf bij Ammy Langenbach:
l.a.langenbach@kpnplanet.nl / 0513-436669.

De Gouden Turf is een initiatief van oppositiepartij OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te zetten in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving.

Het publiek nomineert de organisaties in oktober en bepaalt in december via een stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt. Weekblad Sa! stelt in november ruimte beschikbaar in de krant voor een verslag van de activiteiten van de genomineerden.

 

Schriftelijke vragen OpsterLanders: gezondheisrisico’s kunstgras rubbergranulaat

VARA - Zembla
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
(Art. 39 Reglement van Orde)

Onderwerp: Gezondheidsrisico’s van kunstgras rubbergranulaat
Indiener: Johan Sieswerda, raadslid OpsterLanders
Datum: 9 oktober 2016

Inleiding:

Op 4 april 2016 j.l. heeft OpsterLanders en de FNP een motie ingediend n.a.v. de komst van kunstgras in Lippenhuizen. Deze motie verwees naar gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat en is ingetrokken tijdens de raadsvergadering. Dat kwam met name doordat B&W kort daarvoor ons een rapport van RIVM uit 2005 had toegestuurd: rubbergranulaat zou helemaal niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.

Echter, de tv-uitzending “Gevaarlijk Spel” van Zembla heeft de fractie van OpsterLanders buitengewoon verontrust en bevestigt de eerdere vermoedens van mijn fractie en de FNP. Rubbergranulaat op kunstgras blijkt namelijk wel degelijk gevaarlijke stoffen te bevatten. Het granulaat bestaat namelijk uit gemalen autobanden. In deze banden zit bewezen kankerverwekkend zink, lood, benzeen en PAK-stoffen. Bovendien bleek het RIVM-rapport niet deugdelijk te zijn.

B&W heeft onlangs een persbericht verstuurd n.a.v. de ontstane commotie. Aangezien de gezondheid van sportende kinderen en kwaliteit van de omgeving van kunstgrasvelden hier in het geding zijn wil OpsterLanders het college van B&W een aantal schriftelijke vragen stellen.

De vragen van fractie OpsterLanders aan het college van B&W zijn:

 1. Hoeveel sportkunstgrasvelden zijn er in de gemeente Opsterland?
 2. B&W heeft op 7 oktober j.l. een persbericht verstuurd: u wacht aanvullend RIVM-onderzoek af.
  Waarom is niet uitgegaan van het voorzorgsprincipe?
 3. Bent er van op de hoogte dat in rubberproducten waarmee kinderen in aanraking komen slechts 0,5 milligram per kilo PAK in het rubber mag zitten?
  Gaat u op zeer korte termijn onderzoek laten doen naar het PAK-gehalte in het rubbergranulaat van Opsterlandse kunstgrasvelden?
 4. Zijn er na de tv-uitzending van Zembla verontruste reacties binnen gekomen van burgers/ouders/sportverenigingen?
  Zo ja, kunt u dit nader toelichten?
 5. Bent u bereid rubbergranulaat te vervangen door alternatieven zoals zand of kurkbolletjes?
  Zo ja, wat zijn de kosten hiervan?
 6. Heeft u ook zicht op de effecten van microplastics (rubbergranulaat en kunstgras) op de kwaliteit van de bodem en het grondwater binnen en buiten de sportvelden?
 7. Neemt u de nieuwe inzichten van Zembla (en De Volkskrant) mee in de aankomende gemeentelijke Sportnota?

Download:
schriftelijke vragen OpsterLanders – gezondheisrisicos kunstgras rubbergranulaat (pdf)
persbericht gemeente Opsterland over kunstgrasvelden – 7 oktober 2016 (Word)

footer OL 2014

 

Beantwoording schriftelijke vragen over onrust basisschool De Flambouw (Gorredijk)

De Flambou (Gorredijk)

Datum: 13 september 2016
Van: college B&W Opsterland
Onderwerp: onrust basisschool De Flambou (Gorredijk)
Indiener: OpsterLanders, Johan Sieswerda

DOWNLOAD:
beantwoording schriftelijke vragen over onrust veiligheid basisschool De Flambou (pdf)

Geachte raad,

Na aanleiding van een artikel in het weekblad SA!, betreffende de zorgen van omwonenden over het leegstaande schoolgebouw, heeft raadsfractie OpsterLanders op 4 augustus jl. enkele vragen gesteld. De beantwoording van B&W Opsterland van deze vragen:

Vraag 1:
Klopt het dat de directe omwonenden van de voormalige basisschool De Flambou (recentelijk) niet geïnformeerd zijn over de geplande verhuizing en over de veiligheid van de leegstaande basisschool?
Zo ja, waarom niet? Gaat u dit alsnog op korte termijn doen?

Antwoord van B&W:
Het klopt dat de direct omwonenden niet door ons geïnformeerd zijn. Op dit moment is de school nog niet overgedragen aan de gemeente. De (eventuele) verantwoordelijkheid voor het informeren van de omwonenden ligt dan ook bij het schoolbestuur. Overigens is er in de pers aandacht geweest over de mfa Gorredijk en het verhuizen van de school, zodat niet perse direct met de omwonenden gecommuniceerd hoefde te worden. Wij vinden het voorlopig dan ook niet nodig om de omwonenden hierover te informeren.

Vraag 2:
Is de melding bij de politie over vandalisme bekend bij B&W?
Antwoord van B&W:
Wij zijn door de politie geïnformeerd over een melding van vernielingen, gepleegd op zaterdag 16 juli 2016. De politie kon echter niet vaststellen of de vernielingen (regenpijp + lamp) ook daadwerkelijk die dag gepleegd waren of op een eerder moment.

Vraag 3:
Zijn er meer meldingen binnen gekomen over vandalisme m.b.t. de basisschool en in het centrum van Gorredijk?
Antwoord van B&W:
In de periode van 1 juni 2016 tot en met heden zijn er twee meldingen bij de politie binnengekomen van vandalisme rondom basisschool De Flambou, waaronder de eerder genoemde melding. In dezelfde periode zijn er drie meldingen van vandalisme in het centrum Gorredijk gedaan. Het betrof tweemaal vernielingen aan een voertuig en eenmaal het aanbrengen van graffiti.

Vraag 4:
Zijn de daders inmiddels in beeld en volgen er ter preventie gesprekken met deze (jeugdige) daders?

Antwoord van B&W:
De daders van de twee genoemde meldingen rondom de basisschool zijn nog niet in beeld. Er zijn dan ook geen gesprekken gevoerd met ouders van de mogelijke daders. Wel maken de gesprekken met ouders van overlastgevende jongeren onderdeel uit van de integrale aanpak rond overlastsituaties.

Vraag 5:
De gemeentepanden komen in oktober 2016 in handen van de gemeente Opsterland.
Wat doet B&W in de komende tijd er concreet aan om de veiligheid in de wijk (in in het bijzonder bij de leegstaande basisschool) te vergroten voor de directe omwonenden?

Antwoord van B&W:
De schoolvakanties zijn altijd een gevoelige periode voor de schoolgebouwen. Om het risico op vandalisme rond de school te beperken zijn de bosjes rond het gebouw gesnoeid. Daarnaast is met de politie afgesproken dat er regelmatig bij het gebouw gesurveilleerd zal worden. Gebruikelijk is dat zodra een gemeentelijk gebouw aan de gemeente is overgedragen wij contact opnemen met een bedrijf dat het gebouw zal verhuren voor anti-kraak doeleinden.

footer OL 2014

 

OpsterLanders zegt NEE tegen proefboring Nij Beets

Bijdrage OpsterLanders in de extra raadsvergadering van maandag 12 september 2016

Voorzitter,

Mijn fractie, OpsterLanders, heeft kort voor de zomervakantie tegen het raadsvoorstel gestemd over de aanleg van een extra aardgastransportleiding in onze gemeente. Een principieel politiek signaal tegen het faciliteren van fossiele brandstoffen en een pleidooi voor een toekomstbestendig Opsterland via een andere en betere route: energiebesparing en duurzame energie = rentmeesterschap!

opsterlanders-is-tegen-proefboring-nijbeets-400x140

Waarom is OpsterLanders tegen de vergunningsaanvraag proefboring Nij Beets?

Om te beginnen hebben proefboringen het doel aardgas in de ondergrond te vinden en deze vondsten commercieel te gaan winnen. Goed voorbeeld: de aardgaswinning van Vermillion B.V. vlakbij Langezwaag.

Ten tweede vanwege de zichtbare en voelbare klimaatsverandering: aardgas is een fossiele brandstof en medeveroorzaker van het broeikaseffect. Toekenning van de vergunning zou daarmee in strijd zijn met de doelstellingen in Milieubeleidsplan en de Omgevingsvisie. Over het paard achter de wagen spannen en ongeloofwaardige politiek gesproken.

Ten derde vanwege het landschap, omdat aardgaswinning tot ongewenste effecten en risico’s kan leiden voor mens en milieu, zoals bodemdaling. Fractie OpsterLanders vindt de locatie van Nij Beets ronduit ongelukkig gekozen aangezien daar al sprake is van sterke inklinking van de laagveenbodem en tegelijk sprake is van waterwinning en zandwinning.

Wat de burger betreft: die verkeert in een totaal machteloze positie.

Voorzitter, wat OpsterLanders dwars zit in deze specifieke vergunningsaanvraag is het feit dat er helemaal geen ruimte bestaat voor inspraak. En waar de gemeenteraad vorige week op locatie is bijgepraat door de NAM over het gasveld bij Ureterp: waar zijn de inloopavonden gebleven van Vermillion B.V. voor het dorp Nij Beets en omgeving rond deze proefboring? B&W behoort toch altijd op te komen voor de belangen van haar eigen inwoners? Over gebrek aan informatie en transparantie gesproken: waar vindt de geplande boring precies plaats? Recht naar beneden of schuin is van belang als het gaat om het bepalen van het epicentrum van bodemdaling …

Een ander aandachtspunt is dat de bewijslast bij de burger ligt. Om schade te kunnen claimen moeten er dure deskundigen en advocaten worden ingehuurd. Dit is niet rechtvaardig ten opzichte van de kennis en macht van de grote energiebedrijven. De Mijnbouwwet komt ter stemming in de Tweede Kamer. Als daarna de Eerste Kamer deze wetgeving met een amendement goedkeurt, is er sprake van omgekeerde bewijslast. Het moet allemaal nog gebeuren.

Tot slot, voorzitter, zijn wij tegen deze vergunningsaanvraag uit pure politieke solidariteit met de aangenomen motie van de Friese Provinciale Staten en van de gemeente Leeuwarden tegen nieuwe gasboringen in Fryslân.

OpsterLanders zal voor de motie van OB stemmen, omdat wij dit beschouwen als een bijdrage in de stopzetting van de geplande proefboring in Nij Beets.

Johan Sieswerda
Fractievoorzitter OpsterLanders

Zie ook: ingezonden brief van OpsterLanders in weekblad SA over aardgas